poniedziałek, 11 luty 2019

Zaproszenie do udziału w VII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5237-zaproszenie-do-udzialu-w-vii-festiwal-piosenki-obcojezycznej-w-choceniu-2.html
22 marca 2019r. odbędzie się VII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, którego organizatorami są Szk [...] 22 marca 2019r. odbędzie się VII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, którego organizatorami są Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu , Samorząd Gminy Choceń oraz Choceńskie Centrum Kultury. Jak co roku honorowy patronat nad Festiwalem objął Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego, p. Piotr Całbecki. Celem Festiwalu jest prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów, propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki, promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży. Tematem VII Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej jest MUZYKA ROCKOWA.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 11 luty 2019

Ferie w OSP Czerniewice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5233-ferie-w-osp-czerniewice.html
Jak co roku w ferie zimowe  Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniewicach przy pomocy finansowej U [...] Jak co roku w ferie zimowe  Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniewicach przy pomocy finansowej Urzędu Gminy w Choceniu zorganizowała dla dzieci i młodzieży zajęcia plastyczne. Odbyło się pięć spotkań, na których pod okiem Pani Agnieszki Przybysz wykonane były: organizery na biurko, lampiony, rysunki z kredek świecowych i farb, skrzaty oraz zabawa   z masą solną. Uczestnikom dziękujemy za obecność, Pani Agnieszce za suuuper zabawę, a Gminie za finansowe wsparcie.

Czytaj więcej...

wtorek, 05 luty 2019

Przerwa w dostawie wody !!!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5230-przerwa-w-dostawie-wody-6.html
W związku z awarią urządzeń sieci wodociągowej w Choceniu nastapi przerwa w dostawie wody pitne [...] W związku z awarią urządzeń sieci wodociągowej w Choceniu nastapi przerwa w dostawie wody pitnej w dniu dziesiejszym tj. 05.02.2019r. od godziny 11:00 do godziny 18:00. Za utrudnienia przepraszamy.
poniedziałek, 04 luty 2019

Ogłoszenie o naborze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5229-ogloszenie-o-naborze.html
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór na stanowisko - asystent r [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór na stanowisko - asystent rodziny.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r. poz.135) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 2-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 3. obsługa komputera,
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 6. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. odporność na stres,
 10. odpowiedzialność,
 11. kreatywność,
 12. rzetelność,
 13. systematyczność.
 14. Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która:
 15. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 16. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 17. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 18. Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
 19. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 20. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 21. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 22. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 23. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 24. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 25. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 26. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 27. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 28. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
psychospołecznych;

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny,
 3. Curriculum Vita,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 5. Kserokopie zaświadczeń potwierdzających (ewentualne) dodatkowe kwalifikacje
(oryginały do wglądu),

 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny,
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 1. Miejsce pracy:
 • Praca na terenie gminy Choceń
 1. Warunki zatrudnienia:
 2. Praca na zastępstwo, od dnia 01 marca 2019 roku
 3. Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (pełny etat- 40 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych.
 4. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez GOPS w Choceniu
 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.00, wtorek w godzinach od 8.00 do 16:00, w terminie do 25.02.2019
 1. Inne informacje:
 • Dodatkowe Informacje: 54 307 03 54
poniedziałek, 04 luty 2019

Awaria

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5228-awaria-2.html
Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od nas uległa awarii jedna z linii telefonicznej. Dzwoni [...]

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od nas uległa awarii jedna z linii telefonicznej. Dzwonić może Państwo pod nr telefonu

54 284 60 05. Za utrudnienia przepraszamy. 

poniedziałek, 04 luty 2019

7 Festiwal piosenki obcojęzycznej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5227-7-festiwal-piosenki-obcojezycznej.html
7fpo a2 1 podglad www cbeea
piątek, 01 luty 2019

Ferie CCK-B

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5226-ferie-cck-b.html
Wszystko co dobre za szybko się kończy! Koniec stycznia oznacza koniec ferii zimowych dla uczniów [...] Wszystko co dobre za szybko się kończy! Koniec stycznia oznacza koniec ferii zimowych dla uczniów z Chocenia. Mamy dużo wspomnień związanych z tegorocznymi feriami. Dzieci każdego dnia mogły wpaść do Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka by swój wolny czas móc spędzić ze znajomymi podczas wspólnych zabaw. Młodzież codziennie mogła przychodzić na grę w bilard, grę na konsoli, gry planszowe i zabawy stolikowe  – zagadki, krzyżówki, rebusy oraz łamigłówki. Mieliśmy przyjemność gościć dzieci z Przedszkola Niepublicznego w Choceniu na poranki z książką by wysłuchać bajek oraz pokolorować obrazki, które aktualnie prezentują się w naszej bibliotece. Zrobiliśmy również wycieczkę po sali bibliotecznej by zapoznać dzieci z księgozbiorem, a także z salką do gier instrumentalnych. Przedszkolaki z uśmiechem i zadowoleniem opuszczały CCK-B.Tego roku również w CCK-B odbył się turniej bilardowy oraz turniej na konsoli XBOX – FIFA 19, gdzie wyłoniliśmy najlepszych graczy. Ferie zimowe to czas wolny od zajęć obowiązkowych, tak więc ten czas można poświęcić na zajęcia, na które mamy ochotę czyli przykładowo zajęcia plastyczne. Pod fachowym okiem Pani Agnieszki Przybysz młodzież tworzyła przepiękne prace, między innymi- skarpetkowe postacie, lampiony, obrazki przy użyciu kredek świecowych i farb, maski „ZORRO” oraz lepiono z masy solnej. Niestety to koniec ferii zimowych, jednak najważniejsze są miłe wspomnienia, które tworzymy, a więc powspominajmy ten czas fotorelacją.

Zdjęcia można znaleść pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1UVW30uBY8cDAF7bPfaQiF3q6VtUnsUps
piątek, 01 luty 2019

Klub Młodzieżowy Akademii Mieszanych Sztuk Walki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5225-klub-mlodziezowy-akademii-mieszanych-sztuk-walki.html
W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu z [...] W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu zawarto umowę o powierzenie grantu z Akademią Mieszanych Sztuk Walki.
Okres realizacji projektu to czas od 01.04.2019 r. do 30.10.2019 r., kwota dofinansowania wynosić będzie 49995,00zł.
W ramach grantu funkcjonował będzie Klub Młodzieżowy „AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI” dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

piątek, 01 luty 2019

Umowa Grantowa dla Choceńskiego Centrum Kultury

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5224-umowa-grantowa-dla-chocenskiego-centrum-kultury.html
W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu [...]
poziom kolor 0eaa5
W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu zawarto umowę o powierzenie grantu z Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka.
Okres realizacji projektu to czas od 01.04.2019 r. do 31.08.2019 r., kwota dofinansowania wynosić będzie 49992,00zł.

Czytaj więcej...

piątek, 01 luty 2019

Grant dla ZHP

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5223-grant-dla-zhp.html
W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu z [...] W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu zawarto umowę o powierzenie grantu z Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego. Okres realizacji projektu to czas od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r., kwota dofinansowania wynosić będzie 49200,00zł.
W ramach grantu prowadzony będzie Klub młodzieżowy „Fantazja” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

piątek, 01 luty 2019

Projekt Unii Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5222-projekt-unii-chocen.html
W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu & [...] W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu  zawarto umowę o powierzenie grantu z Gminnym Towarzystwem Sportowym Unia Choceń. Okres realizacji projektu potrwa od 01.08.2019 r. do 23.12.2019 r., kwota przeznaczona na dofinansowanie to 49996,00zł. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...