wtorek, 25 luty 2020

Transmisja z XVI sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/5930-transmisja-z-xvi-sesji-rady-gminy-chocen.html
Link do transmisji wideo:https://youtu.be/X0Pt9-EV1aE  (materiał dostepny będzie po zakończe [...] Link do transmisji wideo:https://youtu.be/X0Pt9-EV1aE  (materiał dostepny będzie po zakończeniu kodowania w systemie YT)

Imienny raport głosowań - pobierz
wtorek, 18 luty 2020

XVI sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/5920-xvi-sesja-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 [...]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,
  - przyjęcie porządku obrad,
  - zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy Choceń na 2020 rok;
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń;
 • zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych;
 • ustalenia Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek" w Choceniu;
 • wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Jerzewo;
 • wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Zakrzewek;
 • regulaminu targowiska w Czerniewicach;
 • ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty;
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choceń w roku 2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców;
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Choceń;
 • w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
 • określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2020 rok;
 • współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń.
 1. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.
 2. Oświadczenia i sprawy różne
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
poniedziałek, 20 styczeń 2020

Transmisja z XV sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/5863-transmisja-z-xv-sesji-rady-gminy-chocen.html
Link do transmisji wideo:https://www.youtube.com/watch?v=TR6zN1fq5R4 Imienny raport głosowań - pob [...] Link do transmisji wideo:https://www.youtube.com/watch?v=TR6zN1fq5R4

Imienny raport głosowań - pobierz
wtorek, 14 styczeń 2020

Dotyczy: zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/5855-dotyczy-zwolania-sesji-nadzwyczajnej-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., [...] Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zwołuję XV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
     - Stwierdzenie quorum.
     - Powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
     - Przyjęcie porządku obrad.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)      zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2020 – 2034;

2)      powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu.

 1. Zakończenie Sesji Rady Gminy.
 Przewodniczący Rady Gminy Choceń

Józef Dąbrowski
poniedziałek, 30 grudzień 2019

Transmisja z XIV sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/5839-transmisja-z-xiv-sesji-rady-gminy-chocen.html
Link do transmisji wideo: https://youtu.be/bmS9skHpmzw (materiał będzie dostepny po wygenerow [...] Link do transmisji wideo: https://youtu.be/bmS9skHpmzw (materiał będzie dostepny po wygenerowaniu przez serwis YT)

Imienny raport głosowań - pobierz
czwartek, 19 grudzień 2019

Sesja budżetowa

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/5834-sesja-budzetowa.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Czytaj więcej...

czwartek, 05 grudzień 2019

XIII sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/5799-xiii-sesja-rady-gminy-chocen-2.html
Ostatnia sesja Rady Gminy w Choceniu odbyła się w dniu 4 grudnia br. Była to sesja podatkowa. Na [...] Ostatnia sesja Rady Gminy w Choceniu odbyła się w dniu 4 grudnia br. Była to sesja podatkowa. Na początku radni wysłuchali obszernego sprawozdania Wójta i kierowników referatów z działalności między sesjami. A następnie rozpatrzyli projekty uchwał w następujących sprawach:
 1. zmiany budżetu gminy Choceń na 2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – uaktualnienie budżetu i prognozy, zwiększenie środków m.in. na przydomowe oczyszczalnie ścieków, energię elektryczną, wymianę zaworów grzejnikowych, wypłatę ekwiwalentów dla strażaków oraz zmniejszenia do wysokości przewidywanego wykonania.
 2. wprowadzenia ulg w podatku rolnym – ustalono podatek rolny na przyszły rok. Jego wysokość jest związana z pow. gospodarstwa oraz prowadzeniem lub nie konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych. Jeśli gospodarstwo ma pow. do 300 ha i prowadzi konserwację wówczas podatek będzie najniższy i wyniesie 84,77 zł/ha. Jeśli konserwacja nie jest prowadzona wówczas będzie to kwota 97,92 zł/ha.
 3. określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. Stawki są zróżnicowane w zależności od przeznaczenia nieruchomości. W dwóch pozycjach są to stawki maksymalne – budynki letniskowe - 8,05 zł oraz budowli związanych z działalnością 2%. Pozostałe stawki będą wyższe o ok. 10 %.
 4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Radni zaakceptowali podniesienie stawek podatku w granicach 10 %.
 5. zwolnień w podatku od nieruchomości – uchwała dotyczy nieruchomości zajętych na nowe inwestycje rozpoczynane w latach 2020 – 2022 lub tych, na których prowadzona będzie działalność gospodarcza przez grupy producenckie. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynosi 100 % naliczonego podatku od nieruchomości w jednym roku podatkowym.
 6. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 – w ramach programu sfinansowane zostaną zajęcia muzyczne, taneczne, sportowe, dla dzieci i młodzieży, warsztaty, przeglądy czy konkursy.
 7. wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia filozofię ustalania opłat. Cel jest taki, by jak najwięcej odpadów było zbieranych selektywnie. Dlatego wprowadza się stawkę opłaty podwyższonej, która będzie karą za nie segregowanie odpadów.
 8. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Ustalono maksymalną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami na działkach rekreacyjnych. Obecnie stawka nie może być wyższa niż 10 % przeciętnego miesięcznego dochodu, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS. Obliczona na tej podstawie stawka wynosi 169 zł za rok.
 9. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustalono nowy wzór deklaracji, nie ma obowiązku składania deklaracji przez wszystkich. Nowe wzory zostaną wysłane tylko dla osób, które deklarowały, że nie będą segregowały odpadów. Od nowego roku wszyscy mamy segregować odpady.
 10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Choceń, gmina Choceń – dotyczy terenów w centrum Chocenia, przy ul. Targowej. Wyznaczono teren o przeznaczeniu zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usług. Przez środek terenu przebiega droga wewnętrzna.
środa, 04 grudzień 2019

Transmisja z XIII sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/5797-transmisja-z-xiii-sesji-rady-gminy-chocen.html
Link do transmisji wideo:  https://youtu.be/X__HD5z5sQ8 (materiał będzie dostepny po wygenero [...] Link do transmisji wideo:  https://youtu.be/X__HD5z5sQ8 (materiał będzie dostepny po wygenerowaniu przez YT)

Imienny raport głosowań - pobierz
środa, 27 listopad 2019

XIII sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/5784-xiii-sesja-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.
 
Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne
   - stwierdzenie prawomocności obrad,
   - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,
   - przyjęcie porządku obrad,
   - zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu gminy Choceń na 2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
2) wprowadzenia ulg w podatku rolnym;
3) określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości;
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
5) zwolnień w podatku od nieruchomości;
6) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020;
7) wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
9) sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.
6. Oświadczenia i sprawy różne
7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Choceń
Józef Dąbrowski
czwartek, 07 listopad 2019

Po sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/5741-po-sesji-rady-gminy.html
Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 października 2019 r., podjęto uchwały w s [...] Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 października 2019 r., podjęto uchwały w sprawie:
 1. zmiany budżetu gminy Choceń na 2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – wynikające z prowadzonych zadań, w tym m.in. po podpisaniu umowy na realizację projektu żłobek „Pomponik” w Choceniu wprowadzono dotację 95 tys., którą otrzymamy z RPO Województwa. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – wykonanie dokumentacji dla projektu rewitalizacji.
 2. wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego w Czerniewicach – wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości Ośrodka Zdrowia w Czerniewicach;
 3. zatwierdzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choceniu – nazwę części ulicy Włocławskiej w Choceniu pozostawiono bez zmian;
 4. przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023” – dodano nowe zadania, w tym m.in. II etap rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz po byłej cukrowni w miejscowości Choceń;
 5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2021 – w ramach programu będziemy realizowali zajęcia strzeleckie;
 6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Choceniu na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – lokal w budynku Urzędu Gminy na potrzeby Stowarzyszenia LGD Dorzecze Zgłowiączki;
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń – dotyczy dopuszczenia działalności w postaci przetwarzania odpadów na terenach inwestycyjnych w Choceniu;
 8. zaciągnięcia kredytu długoterminowego – wyrażono zgodę na zaciągnięcie kredytu w kwocie blisko 500 tys. zł.
Przedstawiono także informację na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. Scany oświadczeń majątkowych oraz podjęte uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.