wtorek, 13 wrzesień 2022

Transmisja z XLI sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7385-transmisja-z-xl-sesji-rady-gminy-chocen-2.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/5z8BumktwRg  Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/5z8BumktwRg 
środa, 07 wrzesień 2022

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/7374-sesja-rady-gminy-chocen.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał XLI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-20 [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał XLI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Choceń za I półrocze 2022 roku.

5.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na 2022r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,

2)    wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku;

3)    wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg;

4)    przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej Gminy Choceń na lata 2023-2025”;

5)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń;

6)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wilkowice, gmina Choceń;

7)    wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka;

8)    wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.

6.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

7.     Oświadczenia i sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

poniedziałek, 08 sierpień 2022

Transmisja z XL sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7327-transmisja-z-xl-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/VRs95FjjEFE Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/VRs95FjjEFE
wtorek, 21 czerwiec 2022

Transmisja z XXXIX sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7258-transmisja-z-xxxix-sesji-rady-gminy-chocen.html
 Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/c8Wl2NvM2Zo  Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/c8Wl2NvM2Zo
wtorek, 14 czerwiec 2022

Dotyczy zwołania sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7248-dotyczy-zwolania-sesji-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., [...]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,
- przyjęcie porządku obrad,
- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.
3. Sprawozdanie Kierownika GOPS z działalności za rok 2021 oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy, debata, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie Wójtowi absolutorium za rok 2021:
   a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe;
   b) uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
   c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń;
   d) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń; dyskusja;
   e) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2021 r.;
   f) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) zmiany budżetu gminy na 2022r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,
   2) nadania statutów sołectw;
   3) zmiany uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022;
   4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Choceń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie;
   5) ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;
   6) zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, gmina Choceń;
   7) przekazania wniosku według właściwości;
   8) określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
   9) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
   10) Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Choceń na lata 2022-2025.
8. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.
9. Oświadczenia i sprawy różne.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

czwartek, 05 maj 2022

Transmisja z XXXVIII sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7181-transmisja-z-xxxviii-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/aCKNoEggXDM Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/aCKNoEggXDM
piątek, 29 kwiecień 2022

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7176-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-chocen-2.html
Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 [...]

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Przewodniczący Rady Gminy Choceń zwołał XXXVIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023. Sesja odbędzie się w dniu 5 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędzie Gminy w Choceniu.

 Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

2)    określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022;

3)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

czwartek, 24 marzec 2022

Transmisja z XXXVII sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7122-transmisja-z-xxxvii-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo; https://youtu.be/8xqBX_o6nwg Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo; https://youtu.be/8xqBX_o6nwg
wtorek, 15 marzec 2022

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7103-sesja-rady-gminy-chocen-3.html
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834), zwołał XXXVII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń.

4.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

2)    określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2022 rok;

3)    wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu;

4)    regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich  domowników na wyznaczonym miejscu;

5)    zmiany uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Choceń;

6)    uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN – Toruński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

7)    ustanowienia sztandaru, łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Choceń oraz łańcucha Wójta Gminy Choceń;

8)    zasad używania sztandaru, Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Choceń oraz Łańcucha Wójta Gminy Choceń;

9)    przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie nadania statutów sołectw;

10) określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;

11) zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Choceń;

12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń;

13) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choceń  w roku szkolnym 2021/2022.

6.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

7.     Oświadczenia i sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 22 luty 2022

Transmisja z XXXVI sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7071-transmisja-z-xxxvi-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo; https://youtu.be/h5r4qKUbIAk Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo; https://youtu.be/h5r4qKUbIAk