poniedziałek, 29 kwiecień 2024

Zaproszenie na sesję inauguracyjną

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8407-zaproszenie-na-sesje-inauguracyjna.html
Uprzejmie informujemy, że Postanowieniem nr 280/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., w sprawie zwołani [...]

Uprzejmie informujemy, że Postanowieniem nr 280/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Choceń, działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609),

Komisarz Wyborczy we Włocławku I zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Choceń

która odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r., o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu

w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Choceń.

Podczas sesji przewidziany jest także wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady.

Transmisja sesji odbędzie się na stronie: https://chocen.posiedzenia.pl/

Postanowienie - pobierz

wtorek, 12 marzec 2024

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8324-sesja-rady-gminy-chocen-7.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń zwołał LXI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń zwołał LXI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 19 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń.

4.     Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu z działalności za rok 2023.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

2)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2024 roku;

3)    określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2024;

4)    określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2024 rok;

5)    terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6)    przystąpienia do realizacji projektu pn. „Uczymy się z pasją!”.

7.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

8.     Oświadczenia i sprawy różne.

9.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 13 luty 2024

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8264-sesja-nadzwyczajna-5.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołał LX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń.

Proponowany porządek sesji:

1.         Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.         Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

2)    przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Grudziądzu.

4.         Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

piątek, 26 styczeń 2024

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8226-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen-4.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołał LIX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń.

Proponowany porządek sesji:

1.         Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.         Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

2)    wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku;

3)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

4.         Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

5.         Oświadczenia i sprawy różne.

6.         Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 12 grudzień 2023

Sesja budżetowa

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8156-sesja-budzetowa-2023.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 ma [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688), zwołał LVIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń i uchwalenia budżetu gminy Choceń na rok 2024;

2)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.;

3)    zajęcia stanowiska do propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w zakresie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Zapust;

4)    nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie geodezyjnym Niemojewo w miejscowości Ługowiska;

5)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Choceń;

6)    przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choceń na lata 2024-2029;

7)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

8)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

9)    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

czwartek, 23 listopad 2023

Sesja podatkowa

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8117-sesja-podatkowa.html
Najbliższa sesja Rady Gminy Choceń zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Najbliższa sesja Rady Gminy Choceń zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) będzie sesją podatkową. Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał LVII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)    wprowadzenia ulg w podatku rolnym;

3)    określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości;

4)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

5)    ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

6)    nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szczytnie;

7)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń;

8)    przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Lubraniec;

9)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 24 październik 2023

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8067-sesja-nadzwyczajna-4.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dni [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 40) zwołał w trybie nadzwyczajnym LVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.         Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)             zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)             w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych;

3)             wyrażenia zgody na umorzenie udziałów oraz zbycie udziałów w celu ich umorzenia i obniżenie kapitału zakładowego w spółce Choceńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z o. o. z siedzibą w Choceniu;

4)             zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia  Żłobka „Pomponik” w Choceniu oraz nadania mu statutu;

5)             przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Choceń na lata 2023-2025”;

6)             ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choceń.

4.         Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

5. Zakończenie Sesji Rady Gminy.

wtorek, 19 wrzesień 2023

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7995-sesja-rady-gminy-chocen-6.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., [...]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463) Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski zwołał LV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)    ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choceń;

3)    wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg;

4)    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choceń;

5)    nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szczytnie;

6)    określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

7)    zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023 – 2026;

8)    nadania statutu Żłobka „Pomponik” w Choceniu;

9)    nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilkowicach.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

piątek, 14 lipiec 2023

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7874-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy.html
Przewodniczący Rady Gminy zwołał LIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, [...]

Przewodniczący Rady Gminy zwołał LIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023r.,

2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 190/7 położona w obrębie 0005 Choceń;

3) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;

4) ustalenia wysokości diet dla radnych.

 4.Zakończenie Sesji Rady Gminy.

wtorek, 13 czerwiec 2023

Sesja absolutoryjna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7819-sesja-absolutoryjna-2.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., [...]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572) Przewodniczący Rady Gminy Choceń zwołał LII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Kierownika GOPS z działalności za rok 2022 oraz ocena zasobów pomocy społecznej.

4.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5.     Przedstawienie Raportu o stanie gminy, debata, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania.

6.     Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie Wójtowi absolutorium za rok 2022:

a)     sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe;

b)    uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;

c)     wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń;

d)    uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń; dyskusja;

e)     projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2022 r.;

f)     projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)    wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Choceń do uczestnictwa w Europejskim Korpusie Radnych;

3)    zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń;

4)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023 – 2026;

5)    ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Choceń, ustalenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia;

6)    rozpatrzenia skargi;

7)    zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Choceń.

8.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

9.     Oświadczenia i sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.