wtorek, 08 listopad 2022

Transmisja z XLIv sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7456-transmisja-z-xliv-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/_y46aLNNRi4 Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/_y46aLNNRi4
czwartek, 03 listopad 2022

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7454-sesja-nadzwyczajna-3.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079, 1561) zwołał XLIV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 r.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

środa, 19 październik 2022

Transmisja z XLIII sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7438-transmisja-z-xliii-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/1KhT_UPTjiQ Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/1KhT_UPTjiQ
czwartek, 13 październik 2022

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7429-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen-2.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079) zwołał w trybie nadzwyczajnym XLIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

 Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022r., oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,

2)    wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka;

3)    ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty;

4)    wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości;

5)    nadania nazw ulic.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

poniedziałek, 26 wrzesień 2022

Transmisja z XLII sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7401-transmisja-z-xlii-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo (oryginalne nagranie z uwagi na problemy [...] Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo (oryginalne nagranie z uwagi na problemy techniczne, transmisja na żywo nie była dostepna): https://youtu.be/nt_bUo29BH0
czwartek, 22 wrzesień 2022

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7396-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-chocen-3.html
Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 [...]

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079) Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski zwołał XLII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022;

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

wtorek, 13 wrzesień 2022

Transmisja z XLI sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7385-transmisja-z-xl-sesji-rady-gminy-chocen-2.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/5z8BumktwRg  Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/5z8BumktwRg 
środa, 07 wrzesień 2022

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/7374-sesja-rady-gminy-chocen.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał XLI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-20 [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał XLI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Choceń za I półrocze 2022 roku.

5.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na 2022r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,

2)    wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku;

3)    wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg;

4)    przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej Gminy Choceń na lata 2023-2025”;

5)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń;

6)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wilkowice, gmina Choceń;

7)    wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka;

8)    wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.

6.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

7.     Oświadczenia i sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

poniedziałek, 08 sierpień 2022

Transmisja z XL sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7327-transmisja-z-xl-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/VRs95FjjEFE Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/VRs95FjjEFE
wtorek, 21 czerwiec 2022

Transmisja z XXXIX sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7258-transmisja-z-xxxix-sesji-rady-gminy-chocen.html
 Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/c8Wl2NvM2Zo  Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/c8Wl2NvM2Zo