czwartek, 14 lipiec 2016

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów na terenie Gminy Choceń.

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-odpadami/71-rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbioru-odpadow-na-terenie-gminy-chocen/3558-rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbioru-odpadow-na-terenie-gminy-chocen.html
POBIERZ POBIERZ
piątek, 16 październik 2015

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/ochrona-srodowiska/3131-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-przedsiewziecia.html
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627 [...] Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627 z 2001 r. z póz. zm.), art. 46. ust. l; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, póz. 2573 z póz. zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek do pobrania)

Raport (gdy inwestycja objęta jest obowiązkiem jego sporządzenia) lub informacje zawierające wstępne dane o wpływie inwestycji na środowisko (gdy sporządzenie raportu może być wymagane), tj.:
rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną,
rodzaj technologii,
ewentualne warianty przedsięwzięcia,
przewidywana ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii,
rozwiązania chroniące środowisko,
rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.
3. Poświadczona mapa ewidencyjna z zaznaczonym przebiegiem granic terenu oraz z obszarem, na które będzie oddziaływała ta inwestycja.
Wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z KPA w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń
Pokój numer 1
piątek, 16 październik 2015

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/ochrona-srodowiska/3130-wydanie-zezwolenia-na-wycinke-drzew-krzewow.html
Wniosek o wydanie zezwolenia dla osób indywidualnych [pobierz wniosek PDF lub WORD]Wniosek o wydani [...] Wniosek o wydanie zezwolenia dla osób indywidualnych [pobierz wniosek PDF lub WORD]
Wniosek o wydanie zezwolenia dla spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych [pobierz wniosek PDF lub WORD]

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: 
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  b) przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1,  3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 12. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
Wydawania zezwoleń nie stosuje się do drzew lub krzewów:
 1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
 
W przypadku jeżeli drzewo stanowi złom lub wywrot należy dokonać zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Choceniu, po czym pracownik Urzędu uda się w celu przeprowadzenia oględzin drzewa i potwierdzenia, bądź zaprzeczenia czy jest to złom czy wywrot. W takiej sytuacji nie jest wydawana decyzja.
 
Czas załatwienia sprawy:
Decyzję wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4, pokój numer 7
tel. 054 284 66 17 lub 93
 
poniedziałek, 14 listopad 2016

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/ochrona-srodowiska/74-czystsze-powietrze/3697-informacja-dla-mieszkancow.html
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w p [...] Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu
Bez tytułu 91483
Czy wiesz, że:
Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home 
 
Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:

www.plasticeurope.pl
http://misja-emisja.pl
http://www.niskaemisja.pl
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia
piątek, 19 kwiecień 2024

Wniosek - medale za długoletnie pożycie małżeńskie

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/sprawy-obywatelskie/8389-wniosek-medale-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie.html
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły [...]

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach. Owe medale to wyróżnienie  nadawane  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny.

Aby otrzymać odznaczenie, jubilaci muszą sami lub za pośrednictwem upoważnionych osób (dzieci, wnuków, prawnuków) zgłosić swój jubileusz.
Zachęcamy pary małżeńskie, zameldowane na stałe na terenie gminy Choceń, aby składały wnioski o odznaczenie Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń (ok. 9 miesięcy), należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń. W związku z tym prosimy o składanie wniosków w pierwszych miesiącach roku.

Więcej informacji: Urząd Gminy Choceń, pokój nr 7, tel: 54 284 66 17 w. 17

Pobierz wniosek

środa, 19 październik 2022

Przedsiębiorcy/Pracodawcy

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/73-mlodociani/7437-przedsiebiorcy-pracodawcy.html
Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, którzy zdali eg [...]

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, którzy zdali egzamin zawodowy lub czeladniczy do 31.08.2022 r. należy składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski złożone po terminie będą otrzymywały decyzje negatywną. Pracodawcy mają ustawowy termin na składanie wniosków, który liczy się od dnia zdania egzaminu przez młodocianego i wynosi 3 miesiące.

W przypadku gdy młodociany pracownik zdał egzamin w innym terminie, 3 miesiące liczmy od dnia zdania egzaminu.

Wzór wniosku oraz wykaz niezbędnych załączników można znaleźć w zakładce Młodociani.

czwartek, 27 sierpień 2020

UWAGA PRACODAWCY !!!

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/73-mlodociani/6218-uwaga-pracodawcy.html
Przypominamy, że od 1 września 2019 roku zmieniły się przepisy regulujące kwestie dot. dof [...] Przypominamy, że od 1 września 2019 roku zmieniły się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

I. SPEŁNIENIE WARUNKU ZDANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA EGZAMINU – STATUS PRACODAWCY A WŁAŚCIWY EGZAMIN.

Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/przyuczenie do wyk. określonej pracy i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - EGZAMIN CZELADNICZY zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) – egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH;
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - EGZAMIN ZAWODOWY – egzamin przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA;
c) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami. Podstawa prawna ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).

Czytaj więcej...