piątek, 16 październik 2015

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/ochrona-srodowiska/3130-wydanie-zezwolenia-na-wycinke-drzew-krzewow.html
Wniosek o wydanie zezwolenia dla osób indywidualnych [pobierz wniosek PDF lub WORD]Wniosek o wydani [...] Wniosek o wydanie zezwolenia dla osób indywidualnych [pobierz wniosek PDF lub WORD]
Wniosek o wydanie zezwolenia dla spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych [pobierz wniosek PDF lub WORD]

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: 
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  b) przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1,  3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 12. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
Wydawania zezwoleń nie stosuje się do drzew lub krzewów:
 1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
 
W przypadku jeżeli drzewo stanowi złom lub wywrot należy dokonać zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Choceniu, po czym pracownik Urzędu uda się w celu przeprowadzenia oględzin drzewa i potwierdzenia, bądź zaprzeczenia czy jest to złom czy wywrot. W takiej sytuacji nie jest wydawana decyzja.
 
Czas załatwienia sprawy:
Decyzję wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4, pokój numer 7
tel. 054 284 66 17 lub 93
 
poniedziałek, 14 listopad 2016

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/ochrona-srodowiska/74-czystsze-powietrze/3697-informacja-dla-mieszkancow.html
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w p [...] Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu
Bez tytułu 91483
Czy wiesz, że:
Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home 
 
Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:

www.plasticeurope.pl
http://misja-emisja.pl
http://www.niskaemisja.pl
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia
środa, 19 październik 2022

Przedsiębiorcy/Pracodawcy

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/73-mlodociani/7437-przedsiebiorcy-pracodawcy.html
Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, którzy zdali eg [...]

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, którzy zdali egzamin zawodowy lub czeladniczy do 31.08.2022 r. należy składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski złożone po terminie będą otrzymywały decyzje negatywną. Pracodawcy mają ustawowy termin na składanie wniosków, który liczy się od dnia zdania egzaminu przez młodocianego i wynosi 3 miesiące.

W przypadku gdy młodociany pracownik zdał egzamin w innym terminie, 3 miesiące liczmy od dnia zdania egzaminu.

Wzór wniosku oraz wykaz niezbędnych załączników można znaleźć w zakładce Młodociani.

czwartek, 27 sierpień 2020

UWAGA PRACODAWCY !!!

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/73-mlodociani/6218-uwaga-pracodawcy.html
Przypominamy, że od 1 września 2019 roku zmieniły się przepisy regulujące kwestie dot. dof [...] Przypominamy, że od 1 września 2019 roku zmieniły się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

I. SPEŁNIENIE WARUNKU ZDANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA EGZAMINU – STATUS PRACODAWCY A WŁAŚCIWY EGZAMIN.

Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/przyuczenie do wyk. określonej pracy i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - EGZAMIN CZELADNICZY zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) – egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH;
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - EGZAMIN ZAWODOWY – egzamin przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA;
c) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami. Podstawa prawna ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).

Czytaj więcej...

piątek, 07 październik 2016

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/mlodociani.html
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Wnioskodawca/ adresat procedury: Pra [...] DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Wnioskodawca/ adresat procedury:
Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Choceń umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.
Osoba do kontaktu: Specjalista ds. inwestycji i promocji gminy Kamil Klejba
Tel. 54 284 66 17

Podstawy prawne:
- art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu;
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Choceń, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gmint Choceń, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) 254 zł


W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
  - dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
  - dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
  - umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  - świadectwo pracy młodocianego pracownika
  - dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  - dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
  - kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
  - dokument potwierdzający wypełnienie obowiązku szkolonego
  - oświadczenie pracodawcy, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem po 30 czerwca 2014 r.
  - oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej de minimiss
  - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z art. 35 k.p.a. zasadą jest, że sprawy należy załatwiać bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Choceń w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń pokój nr 11.

Informacja na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.

Załączniki  WZORY - uwaga wzór wniosku może ulec zmianie. 

Załącznik nr 1 - zawiadomienie o zawarciu umowy

Załącznik nr 2 - wniosek

Załącznik nr 3 - formularz pomocy de minimis

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5 - Oświadczenie nie otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 6 - Oświadczenie pracodawcy, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem po 30 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 7 - Potwierdzenie wypełnienie obowiązku szkolnego

środa, 28 czerwiec 2023

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choceniu

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/profilaktyka-alkoholowa/7846-gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-w-choceniu.html
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choceniu działa w oparciu o przepisy ustawy [...]

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choceniu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165  ze zmianami), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 454/2023 Wójta Gminy Choceń z dnia 20 marca 2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Choceń i działa w następującym składzie:

Waldemar Malinowski           –          Przewodniczący

Jerzy Donajczyk                     –          Zastępca Przewodniczącego

Marek Zapiec                        –          Członek

Ryszard Kubik                       –          Członek

Joanna Rejmak                       –          Członek

Mateusz Kepke                      –          Członek

Sławomir Gwardecki             –          Członek

Barbara Lewandowska          –          Członek

Zakres działania Komisji

 

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Choceń;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Choceń;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.172 ze zm.) oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 338) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.).

 

Kontakt

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choceniu

ul. Sikorskiego 12

87 -850 Choceń

Obsługa: Urząd Gminy w Choceniu, pokój  nr 7, tel. 54 284 66 17

Posiedzenie Komisji odbywa się w każdy pierwszy wtorek kwartału

środa, 28 czerwiec 2023

Punkt Konsultacyjny w Choceniu

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/profilaktyka-alkoholowa/7845-punkt-konsultacyjny-w-choceniu.html
Punkt konsultacyjny jest bardzo istotnym elementem lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osob [...]

Punkt konsultacyjny jest bardzo istotnym elementem lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem współuzależnienia i przemocą domową.

Zadaniem punktu jest:

1.    rozpoznanie problemu – wstępna diagnoza uzależnienia, współuzależnienia, przemocy domowej, problemy wychowawcze, społeczne,

2.    motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia – dla uzależnionych, współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie,

3.    pomoc w zrozumieniu, że osoby zgłaszające się nie są wyjątkami, jeśli chodzi o problem uzależnienia, współuzależnienia i doświadczanie przemocy i że nie muszą samotnie przeżywać swoich kłopotów,

4.    stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z uzależnieniem, współuzależnieniem,

5.    pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,

6.    pomoc w dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „błędnego koła” uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,

7.    pomoc w odzyskiwaniu poczucia kontroli nad tym, co się dzieje w życiu m.in. poprzez zauważenie własnej odpowiedzialności za to, czego doświadczają zgłaszające się osoby,

8.    informowanie o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny,

9.    interwencja kryzysowa – wsparcie i pomoc psychologiczna osobom przeżywającym kryzys życiowy,

10.                       edukacja społeczna w zakresie problemu uzależnienia, współuzależnienia i przemocy domowej.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:

 • picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej,
 • zjawiska przemocy w rodzinie,
 • problemów pijących nastolatków.

W Punkcie Konsultacyjnym przyjmowane są osoby oraz ich rodziny borykające się z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami. Zajęcia prowadzone są przez Panią Barbarę Lewandowską – certyfikowaną instruktor ds. terapii uzależnień i odbywają się w pierwszą i trzecią środę miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) przy OSP w Choceniu przy ul. 3 maja 27.

Obsługa: Urząd Gminy w Choceniu pok. 7 tel. 54 284 66 17