wtorek, 28 luty 2017

Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Choceń za 2016 rok

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-wodna/3901-ocena-obszarowa-jakosci-wody-dla-gminy-chocen-za-2016-rok.html
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - pobierz dokument Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - pobierz dokument
piątek, 24 luty 2017

Jakość wody

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-wodna/3892-jakosc-wody.html
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Choceń-Śmiłowice [...] Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Choceń-Śmiłowice - pobierz dokument
wtorek, 16 luty 2016

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Choceń

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-wodna/3328-taryfa-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-na-terenie-gminy-chocen.html
Uchwała nr XIII/80/15 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2015 zatwierdzenia taryfy dla zbior [...]
Uchwała nr XIII/80/15
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 listopada 2015
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Choceń

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139),

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Choceń.
§ 2
Zestawienie taryfowych grup odbiorców oraz cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Lp. - 1
Taryfowa grupa odbiorców - Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe
Wyszczególnienie - Cena za dostarczoną wodę
Cena netto - 2,27
Cena z VAT - 2,45
Jednostka miary - zł/m3
Taryfowa grupa odbiorców - 2
- Woda pobierana za odrębnym zezwoleniem dla celów inne niż bytowe
Wyszczególnienie - Cena za dostarczaną wodę
Cena netto - 4,54
Cena z VAT - 4,90
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
§ 4
Traci moc uchwała nr VI/54/11 Rady Gminy Choceń z dnia 31 maja 2011 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę odbieraną ze zbiorowych urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz uchwała nr XXXIX/275/14 Rady Gminy Choceń z dnia 24 czerwca 2014 r., w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Choceń.
§ 5
Zobowiązuje się Wójta Gminy Choceń do ogłoszenia zatwierdzonej taryfy w trybie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139).
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
środa, 10 luty 2016

Twardość wody

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-wodna/3323-twardosc-wody.html
SKALA TWARDOŚCI WODY Lp. Stopień twardości wody  Jednostka twardości wody  [...]
SKALA TWARDOŚCI WODY
Lp. Stopień twardości wody  Jednostka twardości wody 
    [mval/l] [mg CaCO3] [oN] [mmol/l]
1 Woda bardzo miękka < 2 < 100 < 5,6 < 1
2 Woda miękka 2 - 4 100 - 200 5,6 - 11,2 1 - 2
3 Woda średnio - twarda 4 - 7 200 - 350 11,2 - 19,6 2 - 3,5
4 Woda twarda 7 - 11 350 - 550 19,6 - 30,8 3,5 - 5,5
5 Woda bardzo twarda > 11 > 550 > 30,8 > 5,5

piątek, 16 październik 2015

Wydanie decyzji na przyłącze wodociągowe

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-wodna/3129-wydanie-decyzji-na-przylacze-wodociagowe.html
Wymagane dokumenty: Wniosek do pobrania o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego [...]
Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek do pobrania o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego [pobierz wniosek WORD]
  2. Mapa z naniesionym numerem działki na której zostanie dokonane włączenie Ponadto podpisywana jest także umowa o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej*, z której wynika opłata w wysokości:
    500 zł + VAT 23% za przyłącze wodociągowe,
    500 zł + VAT 23% za przyłącze kanalizacyjne.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
Pokój numer 7
wtorek, 02 kwiecień 2019

Zmiana w segregacji odpadów komunalnych i stawki za gospodarowanie odpadami.

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-odpadami/5332-zmiana-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
Poprzednia umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa o [...] Poprzednia umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa obowiązywała do 31.03.2019 r. W związku tym w lutym ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Zgłosiły się trzy firmy z ofertami. Najlepszą, a zarazem najtańszą ofertę przedstawił dotychczasowy wykonawca usługi z Baruchowa. Niestety kwoty z przetargu znacznie przewyższyły koszty, które ponosiła Gmina Choceń w ostatnich latach. Przez ostatnie dwa lata miesięczny ryczałt dla firmy wynosił 41.600,00 zł, natomiast po przetargu ta kwota wynosi 89.700,00 zł. Warto podkreślić, że pozostałe oferty Zakładu Gospodarki Komunalnej Chodecz Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp z o.o były jeszcze droższe. Wielu z nas zastanawia się czemu śmieci tak podrożały? Składa się na to wiele czynników. Ceny na rynku odpadów komunalnych sukcesywnie od wielu miesięcy rosły, nas natomiast obowiązywała stawka z przetargu z 2017 r. przez co nie dało odczuć się tych podwyżek. Niestety rosnące opłaty środowiskowe, koszty składowania odpadów, koszty paliwa, wynagrodzenia pracowników odbierających odpady, brak odbiorców, kary za mały odzysk odpadów przeznaczonych do recyklingu oraz rosnąca ilość odpadów przyczyniły się do tak znaczącego wzrostu opłaty.

Poniżej wysokość opłaty za odpady według nowych stawek:

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Wysokość opłaty odpady segregowane

Wysokość opłaty odpady niesegregowane

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

15 zł

30 zł

Gospodarstwo domowe dwuosobowe

30 zł

60 zł

Gospodarstwo domowe trzyosobowe

45 zł

90 zł

Gospodarstwo domowe czteroosobowe

60 zł

120 zł

Gospodarstwo domowe pięcioosobowe

75 zł

150 zł

Gospodarstwo domowe sześcioosobowe

90 zł

180 zł

Gospodarstwo domowe siedmioosobowe i więcej

105 zł

210 złZmiana stawki nie wiąże się z obowiązkiem złożenia nowej deklaracji. Mieszkańcy gminy otrzymają lub już otrzymali zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany tak jak dotychczas mogą wynikać ze zmiany ilości osób zamieszkałych lub zmiany właściciela nieruchomości. Wzrośnie także wysokości opłaty dla działek rekreacyjnych, gdzie stawka za odpady segregowane od działki ulegnie zmianie ze 150 zł do 270 zł.

Zmienia się także w sposób nieznaczny segregacja odpadów, a dokładnie od 1 kwietnia 2019 będziemy do worków żółtych oprócz plastików i tworzyw sztucznych wrzucać również metal oraz do worka niebieskiego papier i makulaturę. Oprócz tego otrzymają Państwo tradycyjnie worek zielony na szkło oraz trzy worki brązowe na bioodpady i odpady zielone z ogródków.  
środa, 02 sierpień 2017

Do PSZOK tylko krok

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-odpadami/4235-do-pszok-tylko-krok.html
Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji: "Do PSZOK tylko krok" organizowanej w czasie imprez plenero [...] Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji: "Do PSZOK tylko krok" organizowanej w czasie imprez plenerowych w naszym województwie. Działanie to realizowane jest w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.” Do PSZOK tylko krok" finansowanej ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem  kampanii jest doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów  komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie co  bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców województwa  kujawsko-pomorskiego. Na stanowisku czekać będziemy na dzieci i  dorosłych z konkursami i licznymi nagrodami, strefą edukacyjną –  informacyjną, mini PSZOK, grami komputerowymi, kołem fortuny, planszową  grą terenową oraz memo.

Czytaj więcej...