poniedziałek, 26 wrzesień 2022

DODATEK WĘGLOWY

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7406-dodatek-weglowy.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od 27 września 2022 r. [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od 27 września 2022 r. zaczyna wypłacać  świadczenie – dodatek węglowy na konta osób, które złożyły wnioski od dnia 22 sierpnia 2022 r. Wypłata gotówki będzie od dnia 5 do 7 października (I termin) oraz następny termin od dnia 11 do 13 października w Banku Spółdzielczym w Choceniu.

Ustawa o dodatku węglowym zakłada wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu do 30 listopada 2022 roku (osoba odpowiedzialna Pani Anna Bilęda) w godzinach od 8:00 do 15:00

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie ma potrzeby dostarczanie zaświadczeń z Urzędu Gminy potwierdzających wpis do ewidencji.

WAŻNE – ustawa o dodatku węglowym od dnia 20 września br. została zmieniona. W znowelizowanej ustawie został przedłużony termin na rozpatrzenie wniosków z 30 dni do 60 dni, oraz dodatek węglowy będzie przysługiwał jeden dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostają bez rozpatrzenia. Ponadto w zmienionej ustawie samorządy zostały zobowiązane do weryfikacji złożonych wniosków na podstawie informacji wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego czy też danych zgromadzonych w rejestrze PESEL. Wnioski złożone do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu są systematycznie i na bieżąco weryfikowane.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu ( tel. 533 799 817)

Hanna Gołębiewska

Kierownik GOPS w Choceniu

środa, 21 wrzesień 2022

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7395-dodatek-dla-gospodarstw-domowych.html
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głów [...]

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem
kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
– wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła
więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest
przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym,
objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Czytaj więcej...

wtorek, 16 sierpień 2022

Wyniki rekrutacji - teleopieka

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7337-wyniki-rekrutacji-teleopieka.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu jako Realizator projektu pn.: „ Kujawsko-Pomorska Te [...]

Bez tytułu 04471Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu jako Realizator projektu pn.: „ Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Osi priorytetowej p. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o zakończeniu rekrutacji do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 10 uczestników. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do projektu znajdują się na liści rezerwowej. Informacje o wynikach rekrutacji tj. lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu, osoba do kontaktu - Pani Anna Bilęda, telefon kontaktowy : 533-799-817.

poniedziałek, 03 styczeń 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/6994-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-choceniu-informuje-iz-od-stycznia-2022-r-bedzie-mozna-skladac-wnioski-o-nowe-swiadczenie-dodatek-oslonowy.html
Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudn [...]

Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Wypłata dodatku osłonowego będzie odbywać się w jednej racie lub dwóch ratach (w zależności od terminu złożenia wniosku).

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu od 17 stycznia 2022 do 31 października 2022 roku (osoba odpowiedzialna Pani Anna Bilęda) w godzinach od 8:00 do 14:00

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

WAŻNE - dodatek wypłacany jest na poszczególne rodziny lub osoby samotne – a więc 4 osobowa rodzina dostanie jeden dodatek, a nie 4 dodatki.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego wynosi:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Czytaj więcej...

czwartek, 17 czerwiec 2021

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/6639-program-dobry-start-na-nowych-zasadach.html
Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmien [...]

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.