poniedziałek, 28 listopad 2022

Informacja o płatnościach dodatku węglowego

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7492-informacja-o-platnosciach-dodatku-weglowego.html
W związku z realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego Gminny Ośrodek Pomocy Spo [...]

W związku z realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż w dniu 25.11.2022 r. wpłynęły do Urzędu Gminy  z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy środki w wysokości  365 642,05 zł na wypłatę powyższego dodatku. Niestety kwota ta pozwoliła nam na realizację wypłat dodatku tylko dla 120 gospodarstw domowych. Środki zostały przekazane na wypłatę  dla osób, które złożyły wnioski w okresie od 1 września do 8 września. Środki jakie potrzebujemy na wypłatę dodatku za okres wrzesień- październik to około 1 000 000,00 zł. Niestety nie wiemy kiedy wpłyną do nas następne środki na wypłatę powyższego dodatku.

Hanna Gołębiewska

Kierownik GOPS

poniedziałek, 24 październik 2022

DODATEK ELEKTRYCZNY

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7442-dodatek-elektryczny.html
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku g [...]

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

poniedziałek, 26 wrzesień 2022

DODATEK WĘGLOWY

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7406-dodatek-weglowy.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od 27 września 2022 r. [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od 27 września 2022 r. zaczyna wypłacać  świadczenie – dodatek węglowy na konta osób, które złożyły wnioski od dnia 22 sierpnia 2022 r. Wypłata gotówki będzie od dnia 5 do 7 października (I termin) oraz następny termin od dnia 11 do 13 października w Banku Spółdzielczym w Choceniu.

Ustawa o dodatku węglowym zakłada wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu do 30 listopada 2022 roku (osoba odpowiedzialna Pani Anna Bilęda) w godzinach od 8:00 do 15:00

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie ma potrzeby dostarczanie zaświadczeń z Urzędu Gminy potwierdzających wpis do ewidencji.

WAŻNE – ustawa o dodatku węglowym od dnia 20 września br. została zmieniona. W znowelizowanej ustawie został przedłużony termin na rozpatrzenie wniosków z 30 dni do 60 dni, oraz dodatek węglowy będzie przysługiwał jeden dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostają bez rozpatrzenia. Ponadto w zmienionej ustawie samorządy zostały zobowiązane do weryfikacji złożonych wniosków na podstawie informacji wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego czy też danych zgromadzonych w rejestrze PESEL. Wnioski złożone do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu są systematycznie i na bieżąco weryfikowane.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu ( tel. 533 799 817)

Hanna Gołębiewska

Kierownik GOPS w Choceniu

środa, 21 wrzesień 2022

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7395-dodatek-dla-gospodarstw-domowych.html
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głów [...]

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem
kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
– wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła
więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest
przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym,
objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Czytaj więcej...

wtorek, 16 sierpień 2022

Wyniki rekrutacji - teleopieka

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7337-wyniki-rekrutacji-teleopieka.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu jako Realizator projektu pn.: „ Kujawsko-Pomorska Te [...]

Bez tytułu 04471Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu jako Realizator projektu pn.: „ Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Osi priorytetowej p. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o zakończeniu rekrutacji do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 10 uczestników. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do projektu znajdują się na liści rezerwowej. Informacje o wynikach rekrutacji tj. lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu, osoba do kontaktu - Pani Anna Bilęda, telefon kontaktowy : 533-799-817.

poniedziałek, 03 styczeń 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/6994-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-choceniu-informuje-iz-od-stycznia-2022-r-bedzie-mozna-skladac-wnioski-o-nowe-swiadczenie-dodatek-oslonowy.html
Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudn [...]

Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Wypłata dodatku osłonowego będzie odbywać się w jednej racie lub dwóch ratach (w zależności od terminu złożenia wniosku).

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu od 17 stycznia 2022 do 31 października 2022 roku (osoba odpowiedzialna Pani Anna Bilęda) w godzinach od 8:00 do 14:00

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

WAŻNE - dodatek wypłacany jest na poszczególne rodziny lub osoby samotne – a więc 4 osobowa rodzina dostanie jeden dodatek, a nie 4 dodatki.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego wynosi:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Czytaj więcej...