piątek, 13 styczeń 2023

Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/7566-strategia-rozwoju-gminy-chocen-na-lata-2020-2031.html
W dniu 9 stycznia 2023 r. Rada Gminy Choceń uchwałą nr XLVIII/330/2023 przyjęła zaktualizowaną [...]

W dniu 9 stycznia 2023 r. Rada Gminy Choceń uchwałą nr XLVIII/330/2023 przyjęła zaktualizowaną Strategię Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.  

Strategia określa kierunki polityki rozwojowej gminy we wszystkich obszarach jej działania na kolejne lata. Przyjęty dokument jest wynikiem wielu miesięcy intensywnych działań samorządu Gminy Choceń oraz osób zaangażowanych w proces rozwoju.

Dokument wykazuje spójność z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu. Zachowuje również zgodność z Wytycznymi dotyczącymi zachowania spójności projektów strategii rozwoju gmin oraz strategii rozwoju ponadlokalnego sporządzanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z ustaleniami Strategii Przyspieszenia 2030+ przyjętymi w dniu 2 września 2021 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 34/1474/21.

Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030

Uchwała Nr XLVIII/330/2023 Rady Gminy Choceń z dnia 9 stycznia 2023r.

wtorek, 11 październik 2022

Dobiegły końca prace nad raportem ewaluacyjnym oceniającym jak skuteczna i efektywna będzie przyszła Strategia Rozwoju gminy Choceń na lata 2020 – 2030.

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/7425-dobiegly-konca-prace-nad-raportem-ewaluacyjnym-oceniajacym-jak-skuteczna-i-efektywna-bedzie-przyszla-strategia-rozwoju-gminy-chocen-na-lata-2020-2030.html
Końcowa ocena dokumentu jest pozytywna, dokument  jest spójny i przemyślany. Diagnoza przeds [...]

Końcowa ocena dokumentu jest pozytywna, dokument  jest spójny i przemyślany. Diagnoza przedstawiona w tezach jest czytelna jej zaletą jest zachowanie aktualności w długim horyzoncie czasowym. Diagnoza oraz struktura celów tworzą kompletny, syntetyczny, wewnętrznie spójny układ powiązań przyczynowo - skutkowych. Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym w ramach badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju gminy Choceń na lata 2020 – 2030.

Ewaluacja strategii - pobierz
Projekt Strategii Gminy Choceń - pobierz

wtorek, 31 maj 2022

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY CHOCEŃ NA LATA 2020-2030

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/7228-sprawozdanie-z-przebiegu-i-wynikow-konsultacji-spolecznych-projektu-aktualizacji-strategii-rozwoju-gminy-chocen-na-lata-2020-2030.html
1. Podstawa prawna   Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały Nr XXXIII/243/2021 Rady Gmi [...]

1. Podstawa prawna

 

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały Nr XXXIII/243/2021 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

2. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

3. Podmiot konsultacji społecznych

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030 podlegał konsultacjom z:

1) mieszkańcami Gminy Choceń,

2) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,

3) sąsiednimi gminami: Włocławek, Kowal, Lubień Kujawski, Chodecz, Boniewo, Lubraniec.

4) Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

5) Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

4. Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie z projektem aktualizacji  Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tego dokumentu.

5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji

Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu aktualizacji strategii oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji, była dostępna od dnia 31 marca 2022 r.:

1) na stronie internetowej gminy https://www.chocen.pl/

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choceń.

Konsultacje były prowadzone w terminie od 31 marca 2022 r. do 05 maja 2022 r. Konsultacje realizowano w następujących formach:

1) zamieszczenia projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i  wniosków na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej.

2) przesłania projektu Strategii drogą mailową w celu zapoznania się do sąsiednich gmin: Włocławek, Kowal, Lubień Kujawski, Chodecz, Boniewo, Lubraniec, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3) zorganizowania spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 26.04.2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

4) zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag.

Wypełnione formularze można było dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Choceniu, pok. nr 12.

6. Przebieg i podsumowanie społecznych

W całym okresie trwania konsultacji istniała możliwość zgłaszania uwag do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

Nie wpłynęły uwagi do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

czwartek, 31 marzec 2022

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/7131-aktualizacja-strategii-rozwoju-gminy-chocen-na-lata-2020-2030.html
Trwają prace związane z aktualizacją dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Choceń n [...]

Trwają prace związane z aktualizacją dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030. Konieczność zaktualizowania dokumentu wynika ze zmian przepisów dotyczących opracowania strategii oraz zachowania spójności ze strategią rozwoju województwa.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii oraz ewentualnych sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.
Konsultacje są skierowane do:

1) mieszkańców Gminy Choceń,

2) lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych,

3) sąsiednich gmin: Włocławek, Kowal, Lubień Kujawski, Chodecz, Boniewo, Lubraniec.

4) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

5) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uwagi można składać za pomocą dołączonego formularza w terminie od dnia 31 marca
2022 r. do 5 maja 2022 r.:

  • elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

  • papierowo za pomocą poczty na adres: Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

lub

złożyć w pok. nr 12 Urzędu Gminy w Choceniu

       lub

  • ustnie podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 26.04.2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

 Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.Formularz zglaszania uwag Strategia Choceń

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Choceń

wtorek, 08 grudzień 2020

Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/6408-strategia-rozwoju-gminy-chocen-na-lata-2020-2030.html
Opracowana została nowa Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030. Dokument został przyję [...]

Opracowana została nowa Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030. Dokument został przyjęty 1 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Choceń. Strategia jest dokumentem tworzonym dla Gminy Choceń i jej mieszkańców oraz podmiotów działających na jej terenie. Określa ona główne cele i kierunki rozwoju gminy, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej. Ujmuje priorytety i uwarunkowania gminy na przestrzeni kilku lat, w zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, przy czynnym uczestnictwie podmiotów publicznych i prywatnych, które są istotnymi uczestnikami jej realizacji. Jest dokumentem, dzięki któremu władze samorządowe będą mogły racjonalnie organizować swoje przyszłe działania. Założenia zawarte w strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń skupiają się kierunki działań, które zmierzają do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców oraz tworzenia korzystnych uwarunkowań dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Choceń
Uchwała Rady Gminy

środa, 07 październik 2020

Zakończenie etapu prac

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/6285-zakonczenie-etapu-prac.html
Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Choceń na [...]

Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.  Po przeprowadzonych analizach statystycznych i strategicznych, badaniu ankietowym wśród mieszkańców, a także spotkaniach konsultacyjnych, powstał projekt dokumentu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii oraz ewentualnych sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi można przesyłać do 16 października 2020 roku. Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych uwag opracowana zostanie ostateczna wersja dokumentu.

Projekt strategii

środa, 13 listopad 2019

Szanowni Państwo ! Gmina Choceń przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

https://www.chocen.pl/96-strategia-rozwoju-gminy-chocen/5757-szanowni-panstwo.html
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania j [...] W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Choceń. Ankieta ma charakter anonimowy. Wypełnione ankiety można przesyłać elektronicznie lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Choceniu. Ankiety można wypełniać do 31.12.2019 roku.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety: https://forms.gle/ZvGAxnwG4h3UedpbA