środa, 22 marzec 2023

50 sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7678-50-sesja-rady-gminy-chocen.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołał L sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń.

4.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Choceń oraz budżetu gminy na rok 2023;

2)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Choceniu na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

3)    zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2023 rok;

4)    zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

5)    określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2023;

6.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

7.     Oświadczenia i sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

czwartek, 16 luty 2023

XLIX sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7620-xlix-sesja-rady-gminy-chocen.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski zwołał na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z d [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski zwołał na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) XLIX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na rok 2023;

2)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

3)    określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych;

4)    określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2023 rok;

5)    przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025;

6)    przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choceń do roku 2030”;

7)    zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń;

8)    określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

9)    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

środa, 04 styczeń 2023

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7549-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy.html
Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 [...]

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079, 1561), Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski zwołał XLVIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2. Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

- przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  3.1. zmiany budżetu gminy na 2023 r.;

  3.2. przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030;

  3.3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń.

4.Zakończenie Sesji Rady Gminy.

wtorek, 20 grudzień 2022

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7522-sesja-rady-gminy-chocen-5.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079, 1561) zwołał XLVII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023. Ostatnia w tym roku sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz budżetu gminy na rok 2023;

2)    zmiany budżetu gminy na rok 2022;

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

środa, 23 listopad 2022

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7484-sesja-rady-gminy-chocen-4.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079, 1561) zwołał XLV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na rok 2022;

2)    wprowadzenia ulg w podatku rolnym;

3)    określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości;

4)    określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu;

5)    ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu;

6)    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

7)    przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Lubraniec;

8)    zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic;

9)    dopłaty do wszystkich grup taryfowych w zakresie zbiorowego dostarczania wody 
dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń w całym okresie obowiązywania nowej taryfy;

10) dopłaty do grupy taryfowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń w okresie obowiązywania nowej taryfy;

11) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

12) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023.

5.     Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

6.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

7.     Oświadczenia i sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

czwartek, 03 listopad 2022

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7454-sesja-nadzwyczajna-3.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079, 1561) zwołał XLIV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 r.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

czwartek, 13 październik 2022

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7429-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen-2.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079) zwołał w trybie nadzwyczajnym XLIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

 Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022r., oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,

2)    wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka;

3)    ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty;

4)    wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości;

5)    nadania nazw ulic.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

czwartek, 22 wrzesień 2022

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7396-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-chocen-3.html
Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 [...]

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079) Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski zwołał XLII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022;

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

wtorek, 14 czerwiec 2022

Dotyczy zwołania sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7248-dotyczy-zwolania-sesji-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., [...]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,
- przyjęcie porządku obrad,
- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.
3. Sprawozdanie Kierownika GOPS z działalności za rok 2021 oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy, debata, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie Wójtowi absolutorium za rok 2021:
   a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe;
   b) uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
   c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń;
   d) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń; dyskusja;
   e) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2021 r.;
   f) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) zmiany budżetu gminy na 2022r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,
   2) nadania statutów sołectw;
   3) zmiany uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022;
   4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Choceń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie;
   5) ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;
   6) zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, gmina Choceń;
   7) przekazania wniosku według właściwości;
   8) określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
   9) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
   10) Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Choceń na lata 2022-2025.
8. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.
9. Oświadczenia i sprawy różne.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

piątek, 29 kwiecień 2022

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7176-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-chocen-2.html
Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 [...]

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Przewodniczący Rady Gminy Choceń zwołał XXXVIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023. Sesja odbędzie się w dniu 5 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędzie Gminy w Choceniu.

 Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

2)    określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022;

3)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.