piątek, 07 grudzień 2018

Pilne !!!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5150-pilne.html
W związku z otrzymanymi planami sytuacyjnymi dotyczącymi opracowania Programu Funkcjonalno-Użytko [...] W związku z otrzymanymi planami sytuacyjnymi dotyczącymi opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania : Przebudowa istniejącej drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 – zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z zaproponowanymi rozwiązaniami koncepcyjnymi dla w/w inwestycji. Opracowanie do wglądu w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Choceniu, w godz. 7.30 do 14.00, od poniedziałku do piątku – do dnia 17.12.2018 r.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez inwestora (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy), inwestycja zasadniczo polega na przebudowie drogi w istniejących granicach pasa drogowego, z uwzględnieniem lokalnej regulacji stanu prawnego nieruchomości wcześniej zajętych przez elementy korpusu drogowego.

Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, projekt budowlany i wykonawczy opracuje wykonawca robót.
czwartek, 06 grudzień 2018

Kampania Informacyjnego Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5144-kampania-informacyjnego-systemu-dokumenty-zastrzezone.html
Codziennie przestępcy podejmują próby użycia cudzych dokumentów w celu wyłudzeń kredytów, wy [...] Codziennie przestępcy podejmują próby użycia cudzych dokumentów w celu wyłudzeń kredytów, wynajmu nieruchomości, zakładaniu fikcyjnej działalności gospodarczej, a także kradzieży wynajętych samochodów i sprzętów lub kradzieży wyposażenia hotelowego.
W III kwartale 2018 roku zarejestrowano aż 1505 próby wyłudzenia kredytów posługując się skradzionymi lub znalezionymi dowodami osobistymi na kwotę ponad 120,5 mln złotych.
W związku z narastającym problemem Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów rozpoczął w 2008 roku kampanie, której celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem cudzej tożsamości.
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, karty pobytu)?
1.Zastrzec dokumenty w banku.
2.Zgłosić sprawę na Policji (w przypadku kradzieży).
3.Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną.
Wystarczy zgłosić dokumenty w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Centralne Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu DZ. Można również zgłosić utratę dokumentów telefonicznie w banku , którego jest się klientem.
Więcej informacji uzyskać można na stronach www.DokumentyZastrzezone.pl oraz www.Zastrzegam.pl .

wtorek, 04 grudzień 2018

Zielony krajobraz w roku 2018

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5142-zielony-krajobraz-w-roku-2018.html
Zadanie pn.: „Zielony krajobraz w roku 2018” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Oc [...] logo.png

Zadanie pn.: „Zielony krajobraz w roku 2018” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina Choceń otrzymała na powyższe zadanie dotację w kwocie 12.000,00 zł.
W ramach zadania zakupiono: lipa 30 sz., brzoza 10 szt., głóg 4 szt., świerk srebrny 3 szt. tuja brabant 220 szt., hortensja 50 szt., jałowiec 5 szt. Sadzonki drzew i krzewów zostały posadzone w Czerniewicach, Wichrowicach i Choceniu. Łączna wartość zadania to kwota 15.175,00 zł.
Celem powyższego zadania był zakup sadzonek drzew i krzewów. Sadzonki zostały wysadzone na terenach na których występuje brak zadrzewienia spowodowany głównie przez wandalizm lub jego częściowy nieurodzaj.
piątek, 30 listopad 2018

Spotkanie dotyczące zakończenia generalnego remontu wiejskiej świetlicy w Szczutkowie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5141-spotkanie-dotyczace-zakonczenia-generalnego-remontu-wiejskiej-swietlicy-w-szczutkowie.html
W dniu 17-11-2018r we wsi Szczutkowo gmina Choceń odbyło się spotkanie dotyczące zakończenia ge [...] W dniu 17-11-2018r we wsi Szczutkowo gmina Choceń odbyło się spotkanie dotyczące zakończenia generalnego remontu wiejskiej świetlicy w Szczutkowie oraz obchodów Dnia Seniora.

Sołtys wsi Szczutkowo i jednocześnie Przewodnicząca KGW „Niezapominajka” Teresa Cichowicz przywitała w imieniu własnym i radnego Włodzimierza Kacperskiego oraz prezesa OSP w Szczutkowie Mariana Karkowskiego i druhów OSP, a także członków KGW „Niezapominajka” w Szczutkowie - zaproszonych gości i zebranych mieszkańców.

Czytaj więcej...

piątek, 30 listopad 2018

LGD Ogłoszenie o naborze wniosków

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5140-lgd-ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwo [...] Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-246/18
Numer konkursu LGD: 4/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD
Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)
Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie LSR: 2

Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

Więcej informacji na: http://kujawiaki.pl/1993-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-5.html
wtorek, 27 listopad 2018

IX DIECEZJALNY FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ RYBA ŚLESIN 2018

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5139-ix-diecezjalny-festiwal-piosenki-religijnej-ryba-slesin-2018.html
24 listopada 2018 roku schola „Warkoczanki” z parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach pod dyre [...] 24 listopada 2018 roku schola „Warkoczanki” z parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach pod dyrekcją organisty Miłosza Kierzkowskiego, uczestniczyła w IX  Diecezjalnym Festiwalu Piosenki Religijnej „Ryba Ślesin 2018”, gdzie otrzymała 3 miejsce. Brawo dla „Warkoczanek” i życzymy kolejnych sukcesów!

Czytaj więcej...

wtorek, 27 listopad 2018

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Śmiłowicach i Zespół Folkorystyczny „Śmiłowiónki” na uroczystościach w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5137-mlodziezowa-orkiestra-deta-osp-w-smilowicach-i-zespol-folkorystyczny-smilowionki-na-uroczystosciach-w-swiatyni-opatrznosci-bozej-w-warszawie.html
W listopadową niedzielę – 18 XI 2018r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP ze Śmiłowic oraz Zesp [...] W listopadową niedzielę – 18 XI 2018r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP ze Śmiłowic oraz Zespół Folklorystyczny „Śmiłowiónki” wspólnie wyjechali do Warszawy aby wziąć udział w uroczystym koncercie pod hasłem: „Myśląc Ojczyzna”, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI oraz 40-tej rocznicy wyboru Jana Pawła II na Papieża. Do Świątyni Opatrzności Bożej – WOTUM  NARODU, na warszawskim Wilanowie,  zjechali się strażacy-ochotnicy z całej Polski, która wypełniła się dźwiękami instrumentów i kolorami strojów zespołów folklorystycznych. W sumie, na uroczystości  zebrało się w Świątyni ponad  900 uczestników. Nasza wyjazdowa grupa, reprezentująca OSP w Śmiłowicach i gminę Choceń – liczyła ponad 50 osób.

Czytaj więcej...

wtorek, 27 listopad 2018

Wyróżnienia w dziedzinie obronności

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5136-wyroznienia-w-dziedzinie-obronnosci.html
W roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włoc [...] W roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku obchodzi 100-lecie powstania. Podczas uroczystości, która została zorganizowana w związku z tym wydarzeniem, wyróżnienia za zasługi dla obronności otrzymali m.in. Wójt gminy Choceń Pan Roman Nowakowski oraz dyrektor szkół ponadgimnazjalnych w Choceniu Pani Tamara Mikołajczak.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 26 listopad 2018

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5134-ogloszenie-20.html
W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta [...] W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie
ogłasza się nabór projektów na listę podstawową w ramach: Oś priorytetowa Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 21 listopada – 04 grudnia 2018 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki: wzór fiszki projektowej, instrukcja wypełniania fiszki projektowej, kryteria wyboru projektów.
piątek, 23 listopad 2018

I sesja Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5133-i-sesja-rady-gminy.html
Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Choceń nowej kadencji 2018 – 2023 odbyło się w dniu 22 listopad [...] Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Choceń nowej kadencji 2018 – 2023 odbyło się w dniu 22 listopada 2018 r. Sesja miała uroczysty charakter, ponieważ radni, którym wyborcy zaufali powierzając im sprawy gminy na pięć kolejnych lat, złożyli ślubowanie.

Na tej sesji wybrano nowego przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym został radny Józef Dąbrowski, wiceprzewodniczącym Józef Pawłowski.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Gminy rozpatrzyła także projekty uchwał w sprawie:
  1. Wprowadzenia ulg w podatku rolnym – ustalono podatek rolny na poziomie roku 2018.
  2. Obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego – na poziomie roku 2018.
  3. Ustalenia wysokości diet dla radnych – bez zmian dla radnych, w niższej wysokości dla Przewodniczącego Rady Gminy.
  4. Ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy Choceń – na dotychczasowym poziomie.
Podczas tej inauguracyjnej sesji Rady Gminy przewodnicząca gminnej komisji wyborczej Pani Aneta Hoffman wręczyła Romanowi Nowakowskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Choceń. Wójt złożył także ślubowanie oraz sprawozdanie o stanie gminy.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 19 listopad 2018

Uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym Radnym

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5131-uroczyste-wreczenie-zaswiadczen-o-wyborze-nowo-wybranym-radnym.html
W dniu 19 listopada 2018 r., w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się wręczenie zaświadczeń o wy [...] W dniu 19 listopada 2018 r., w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym Radnym. Nowym radnym Wójt gminy Roman Nowakowski złożył gratulacje. Z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Pani Anety Hoffman radni odebrali zaświadczenia potwierdzające wybór na radnych Gminy Choceń. W Radzie pracować będą: Michał Bagiński, Bożena Biegniewska, Roman Andrzej Biliński, Józef Jakób Dąbrowski, Bartosz Delewski, Katarzyna Dorsz, Włodzimierz Kacperski, Zenon Krzyżak, Karol Piotr Lipowski, Józef Pawłowski, Joanna Krystyna Podlaska, Tadeusz Karol Ruciński, Stanisław Świątkowski, Krzysztof Zawacki, Zdzisław Zawacki.
I sesja nowo wybranej Rady Gminy Choceń podczas której Wójt Gminy oraz radni złożą ślubowanie zostanie przeprowadzona w dniu 22 listopada 2018 r., o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.
poniedziałek, 19 listopad 2018

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5130-informacja-40.html
Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku przekazuje informację dla hodowców świń dotyczący d [...] Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku przekazuje informację dla hodowców świń dotyczący dezynfekcji oraz wykaz produktów biobójczych. - pobierz dokument