piątek, 27 październik 2023

Transmisja z LVI sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8077-transmisja-z-lvi-sesji-rady-gminy-chocen.html
Materiał wideo; https://www.youtube.com/watch?v=0Bzn9FNgmQg Imienny wykaz glosowań - pobierz

Materiał wideo; https://www.youtube.com/watch?v=0Bzn9FNgmQg

Imienny wykaz glosowań - pobierz

wtorek, 24 październik 2023

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8067-sesja-nadzwyczajna-4.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dni [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 40) zwołał w trybie nadzwyczajnym LVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.         Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)             zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)             w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych;

3)             wyrażenia zgody na umorzenie udziałów oraz zbycie udziałów w celu ich umorzenia i obniżenie kapitału zakładowego w spółce Choceńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z o. o. z siedzibą w Choceniu;

4)             zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia  Żłobka „Pomponik” w Choceniu oraz nadania mu statutu;

5)             przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Choceń na lata 2023-2025”;

6)             ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choceń.

4.         Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

5. Zakończenie Sesji Rady Gminy.

wtorek, 26 wrzesień 2023

Transmisja z LV sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8014-transmisja-z-lv-sesji-rady-gminy-chocen.html
Materiał wideo: https://youtu.be/pr0xY-dsF-gImienny wykaz glosowań - pobierz

Materiał wideo: https://youtu.be/pr0xY-dsF-g
Imienny wykaz glosowań - pobierz

wtorek, 19 wrzesień 2023

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7995-sesja-rady-gminy-chocen-6.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., [...]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463) Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski zwołał LV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)    ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choceń;

3)    wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg;

4)    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choceń;

5)    nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szczytnie;

6)    określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

7)    zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023 – 2026;

8)    nadania statutu Żłobka „Pomponik” w Choceniu;

9)    nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilkowicach.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 05 wrzesień 2023

Transmisja z LIV sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7968-transmisja-z-liii-sesji-rady-gminy-chocen-2.html
Imienny raport glosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/fwwwvRn81PY Imienny raport glosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/fwwwvRn81PY
czwartek, 20 lipiec 2023

Transmisja z LIII sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7891-transmisja-z-liii-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny raport glosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/eGXXyCZBFgs Imienny raport glosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/eGXXyCZBFgs
piątek, 14 lipiec 2023

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7874-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy.html
Przewodniczący Rady Gminy zwołał LIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, [...]

Przewodniczący Rady Gminy zwołał LIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023r.,

2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 190/7 położona w obrębie 0005 Choceń;

3) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;

4) ustalenia wysokości diet dla radnych.

 4.Zakończenie Sesji Rady Gminy.

środa, 21 czerwiec 2023

Transmisja z LII sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7829-transmisja-z-lii-sesji-rady-gminy-chocen-3.html
Imienny raport glosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/-x72ZbcdXnc Imienny raport glosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/-x72ZbcdXnc
wtorek, 13 czerwiec 2023

Sesja absolutoryjna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7819-sesja-absolutoryjna-2.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., [...]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572) Przewodniczący Rady Gminy Choceń zwołał LII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Kierownika GOPS z działalności za rok 2022 oraz ocena zasobów pomocy społecznej.

4.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5.     Przedstawienie Raportu o stanie gminy, debata, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania.

6.     Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie Wójtowi absolutorium za rok 2022:

a)     sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe;

b)    uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;

c)     wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń;

d)    uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń; dyskusja;

e)     projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2022 r.;

f)     projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)    wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Choceń do uczestnictwa w Europejskim Korpusie Radnych;

3)    zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń;

4)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023 – 2026;

5)    ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Choceń, ustalenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia;

6)    rozpatrzenia skargi;

7)    zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Choceń.

8.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

9.     Oświadczenia i sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 16 maj 2023

Transmisja z LI sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7777-transmisja-z-li-sesji-rady-gminy-chocen-2.html
Imienny raport glosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/xsVG2yBnTAE Imienny raport glosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/xsVG2yBnTAE