piątek, 15 grudzień 2023

TV Bydgoszcz nagranie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8165-tv-bydgoszcz-nagranie.html
W dniu 16 grudnia 2023 r., o godz. 20.00 przy Szkole im. Janusza Korczaka w Choceniu TV Bydgoszcz b [...]

W dniu 16 grudnia 2023 r., o godz. 20.00 przy Szkole im. Janusza Korczaka w Choceniu TV Bydgoszcz będzie prowadziła na żywo program w związku z tragiczną śmiercią nauczycielki Przedszkola Samorządowego. Wszystkich, którzy chcieliby się wypowiedzieć w tej sprawie zapraszamy. Samorząd Gminy będzie reprezentował Wójt Gminy Roman Nowakowski a Szkołę Pani Dyrektor Anna Pawłowska. Program prowadzony będzie przez Panią red. Monikę Kamińską i zostanie wyemitowany w Interwencjach Głosu Regionów.

piątek, 15 grudzień 2023

Remont mostu w Wilkowiczkach zakończony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8162-remont-mostu-w-wilkowiczkach-zakonczony.html
Roboty budowlane na zadaniu „Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 269 w km 51+761 nad rzek [...]

Roboty budowlane na zadaniu „Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 269 w km 51+761 nad rzeką Lubieńką w miejscowości Wilkowiczki gm. Choceń”, dobiegły końca. W dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia zebrała się komisja, która odebrała roboty. Przejazd jest już otwarty.

czwartek, 14 grudzień 2023

Przetarg na budowę dróg w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8160-przetarg-na-budowe-drog-w-choceniu.html
Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy [...]

Bez tytułu 35f81Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg zlokalizowanych w miejscowości Choceń: ul. Fabryczna, ul. Zakładowa  ul. Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika i ul. Jaśminowa wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości 1,727 km. Podstawowy zakres prac to: roboty pomiarowe, regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasach dróg, wykonanie mijanek, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, tj. frezowanie nawierzchni, ułożenie geosiatki, skropienie, wykonanie profilowania masą MMA, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie odwodnienia, zjazdów i poboczy, ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

środa, 13 grudzień 2023

Strategia zatwierdzona

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8158-strategia-zatwierdzona.html
Kolejny krok do realizacji zadań planowanych w ramach Stowarzyszenia WŁOF został wykonany. W dniu [...]

Kolejny krok do realizacji zadań planowanych w ramach Stowarzyszenia WŁOF został wykonany. W dniu 12 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W naszej gminie są to zadania o łącznej wartości 1 376 443,26 euro, dofinansowanie 1 025 989,44 euro, co stanowi ponad 4,8 mln zł:

  1. Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Choceń - stworzenie strefy relaksu i wypoczynku w dwóch lokalizacjach – nad jeziorem w Choceniu (altana, boisko, wieża widokowa) oraz w parku w Choceniu (plac zabaw, modernizacja alejek parkowych). Realizacja w roku 2024. Koszt całkowity - 205 882,00 Euro.
  2. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie gminy Choceń - przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu, zmiana technologii, orurowania z filtrami, prace elektryczne, budowa nowego ujęcia wody w Choceniu. Zadanie planowane jest do realizacji w roku przyszłym. Koszt całkowity: 545 815,32 euro.
  3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MOF Włocławek - rozwój gospodarczy gminy Choceń - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę kanalizacyjną, budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z siecią kanalizacyjną tłoczną oraz tłocznią ścieków. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowy koszt: 360 086,12 euro.
  4. Uczymy się z pasją! Realizacja projektu już się rozpoczęła i potrwa do 31.08.2025 r. Koszt całkowity - 264 659,82 euro. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gm. Choceń.

               

piątek, 08 grudzień 2023

Smutna informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8154-informacja-100.html
Z docierających do nas informacji wynika, iż dziś w nocy zginęła tragicznie nauczycielka Przeds [...]

Z docierających do nas informacji wynika, iż dziś w nocy zginęła tragicznie nauczycielka Przedszkola Samorządowego w Choceniu. Nieoficjalnie: do nieszczęścia doszło w nocy. Pani Monika została prawdopodobnie ugodzona nożem przez członka najbliższej rodziny. Jesteśmy zszokowani.

Dyrektor szkoły organizuje zajęcia z psychologiem.

piątek, 08 grudzień 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8153-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2020-cel-ogolny-2-wzrost-udzialu-spolecznosci-lokalnej-w-zyciu-spolecznym-i-kulturalnym-na-obszarze-lgd.html
Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności [...]

Bez tytułu b014b
Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem miało być ożywienie społeczne na obszarach lokalnych. Dodatkowym efektem była rewitalizacja miejscowości wiejskich, która stanowiła uzupełnienie dla podejmowanych działań aktywizacyjnych.

W ramach celu ogólnego 2 realizowane było: Przedsięwzięcie 2. - Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, gdzie jednym ze źródeł finansowania tego przedsięwzięcia był Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Czytaj więcej...

czwartek, 07 grudzień 2023

Przetarg - budowa stołówki w szkole w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8148-przetarg-budowa-stolowki-w-szkole-w-wilkowicach.html
W dniu 07 grudnia 2023r. ogłoszono przetarg na zadanie pn.:  „Przebudowa oraz rozbudowa budy [...]

W dniu 07 grudnia 2023r. ogłoszono przetarg na zadanie pn.:  „Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły o pomieszczenia stołówki”. Inwestycja, która obejmuje budowę stołówki w Szkole Podstawowej w Wilkowicach została podzielona na dwa etapy. Przedmiotowym postępowaniem objęty jest etap I wyszczególniony w przedmiarze robót. Celem zadania jest przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły o pomieszczenia stołówki – stan surowy zamknięty oraz niezbędne roboty sanitarne. Zakres prac obejmuje: wykonanie elementów konstrukcyjnych, wykonanie izolacji termicznych oraz przeciwwodnych w budynku, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek wewnątrz budynku, stopy i ławy fundamentowe żelbetowe, konstrukcje ścian, stropodach pełny, wentylacja grawitacyjna, posadzka, instalacje wodno-kanalizacyjne, montaż przewodów. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie prac. Otwarcie ofert nastąpi 22 grudnia 2023 roku o godz. 10:15.

czwartek, 07 grudzień 2023

Dopłata dla Gminy z Funduszu Przewozów Autobusowych w 2024 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8147-doplata-dla-gminy-z-funduszu-przewozow-autobusowych-w-2024-r.html
Gmina Choceń jest wśród organizatorów przewozów, którym w ramach naboru wniosków nr 1/2024/FR [...]

Gmina Choceń jest wśród organizatorów przewozów, którym w ramach naboru wniosków nr 1/2024/FRPA prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, przyznano dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota dopłaty z Funduszu na 12 linii komunikacyjnych wynosi 271 006,50 zł.  

środa, 06 grudzień 2023

Przetarg na remont świetlicy i budowę drogi - ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8145-przetarg-na-remont-swietlicy-i-budowe-drogi-ogloszony.html
Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn.:”Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR [...]

Bez tytułu 222f0 938f6
Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn.:”Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo”. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia obejmuje remont świetlicy wiejskiej w Wichrowicach oraz przebudowę drogi gminnej 190 172C Śmiłowice – Olganowo, a zakres zadania to:
a) ŚWIETLICA:
- przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku z wymianą instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych,
- ocieplenie ścian budynku, izolacje ścian fundamentowych,- podwyższenie dachu, remont posadzki i ścian garażu,
- wymiana okien w budynku świetlicy,
- wykonanie opaski chodnikowej,
- wymiana drzwi wejściowych oraz bramy,
- przebudowa pomieszczenia gospodarczego,
- wykonanie ogrodzenia panelowego, wykonanie nasadeń,
- budowa placu zabaw,
- wykonanie nawierzchni drogowej z kostki brukowej ma terenie działki oraz wykonanie parkingu wzdłuż drogi.
b) DROGA:
- przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 498 mb stanowiący dojazd do obiektów po były PGR,
- wykonanie chodnika oraz przepustu,
- wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej,
- wykonanie poboczy i zjazdów,
- wykonanie oznakowania i poręczy,
- roboty pomiarowe.
Wykonanie inwestycji planowane jest na listopad 2024 r. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja szósta PGR.

wtorek, 05 grudzień 2023

ORLEN dla Strażaków

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8347-orlen-dla-strazakow.html
W związku z otrzymaną darowizną z Fundacji ORLEN w ramach Programu "ORLEN dla Strażaków" nasza [...]

W związku z otrzymaną darowizną z Fundacji ORLEN w ramach Programu "ORLEN dla Strażaków" nasza jednostka zakupiła 2 podpory PTA-1525s o zakresie pracy 150-250 cm i nośności 2500 kg

Podpora Ratownicza ze Stabilizacją Pojazdu z Aluminium to niezastąpione narzędzie dla straży pożarnej i innych służb ratowniczych, które może znacząco usprawnić i uskutecznić proces ratowania życia i mienia podczas wypadków drogowych. Dzięki swej wytrzymałości, funkcjonalności i łatwości obsługi, ta podpora jest nieocenionym wyposażeniem każdej jednostki ratowniczej.

Rozliczenie kosztów zadania :

Fundacja ORLEN - 7 000,00 zł

Środki własne OSP - 1 831,40 zł

Całość zadania - 8 831,40 zł

Serdecznie dziękujemy! 👨‍🚒

407452012 747957464028487 4496775597128848022 n 1 99188