czwartek, 14 maj 2020

Dofinansowanie do przebudowy drogi w Siewiersku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6043-dofinansowanie-do-przebudowy-drogi-w-siewiersku.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 18/768/20 z dnia 13 maja br. rozstrzygnął nab [...]

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 18/768/20 z dnia 13 maja br. rozstrzygnął nabór wniosków i rozdysponował środki finansowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2020. Na liście zadań do dofinansowania znalazł się odcinek dotyczący przebudowy drogi gminnej Siewiersk – Świątniki (granica gminy) o dł. 0,84 km, wysokość dotacji 80.640 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

czwartek, 14 maj 2020

Wsparcie na działalność gospodarczą

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6042-wsparcie-na-dzialalnosc-gospodarcza-2.html
Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsp [...]

Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsparcia w konkursie 1/2020 ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki. Na 23 złożone wnioski, w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej, 3 zostały złożone przez mieszkańców naszej gminy. Wnioski zostały ocenione w dniach 13 -14 maja 2020 r., przez Radę Stowarzyszenia zgodnie z procedurą wyboru operacji. W związku z tym, że wnioski mieszczą się w limicie środków przewidzianym w danym konkursie, wszyscy wnioskodawcy będą mieli możliwość realizacji swoich operacji. Na terenie naszej gminy wsparcie trafi na realizację projektów związanych m.in. ze świadczeniem usług budowalnych – tynkowanie, naprawą pojazdów samochodowych, podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu edukacji sportowej.

Konkurs został przeprowadzony w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

czwartek, 14 maj 2020

Przetarg na dzierżawę lokali handlowych !!!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6041-przetarg-na-dzierzawe-lokali-handlowych-3.html
W dniu 12 maja br. został rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących loka [...]

W dniu 12 maja br. został rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących lokale handlowe położone w miejscowości Choceń na targowisku gminnym „Mój rynek”, usytuowane w dwóch budynkach.  Niezmiernie miło nam poinformować, że wszystkie lokale handlowe przeznaczone na pozostałą działalność handlową zostały wydzierżawione.

W przetargu na dzierżawę 4 lokali handlowych usytuowanych w budynku nr 1 przeznaczonych na sprzedaż płodów rolnych i żywność ekologiczną wydzierżawiono 1 lokal przeznaczony na sprzedaż płodów rolnych natomiast w pozostałych lokalach przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęło wadium). Wszystkich chętnych zainteresowanych wydzierżawieniem lokali przeznaczonych na sprzedaż płodów rolnych i produktów ekologicznych zapraszamy do skorzystania z oferty.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 12, lub pod numerem telefonu 54 284 60 33.

środa, 13 maj 2020

Podziękowania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6039-podziekowania-6.html
W imieniu własnym jak i całego samorządu Gminy Choceń pragniemy podziękować Panu Januszowi Zwo [...]

W imieniu własnym jak i całego samorządu Gminy Choceń pragniemy podziękować Panu Januszowi Zwolińskiemu sołtysowi sołectwa Wilkowiczki za dotychczasową pracę na rzecz całej naszej gminy. Pan Janusz Zwoliński swoja pracę gospodarza sołectwa Wilkowiczki sprawował z oddaniem i poświęceniem. Dbał nie tylko o dobro swojej lokalnej społeczności ale i cały rozwój naszej Gminy. Pragniemy życzyć Panu Januszowi dużo zdrowia, szczęścia
i spokoju. Dziękujemy.

Wójt Gminy Choceń- Roman Nowakowski

Radny Roman Biliński

poniedziałek, 11 maj 2020

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6037-przetarg-na-odbieranie-i-zagospodarowanie-odpadow.html
Gmina Choceń ogłosiła w dniu 8 maja przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnyc [...]

Gmina Choceń ogłosiła w dniu 8 maja przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 r. Oferty można składać do dnia 18 maja 2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie oraz SIWZ dostępne na:

http://www.bip.chocen.pl/index.php?app=przetargi&nid=4832&y=0&status=1

poniedziałek, 11 maj 2020

Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6035-dluzszy-termin-skladania-wnioskow-o-platnosc-dobrostanowa.html
Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składanie wniosków przez tych rolników, którz [...]

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składanie wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.    

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.  

Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach);  24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia  należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020r.

czwartek, 07 maj 2020

Przetarg na przebudowę ulic ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6033-przetarg-na-przebudowe-ulic-ogloszony.html
Otrzymana promesa na dofinansowanie przebudowy ulic w Choceniu od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego [...]

Otrzymana promesa na dofinansowanie przebudowy ulic w Choceniu od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, skłoniła nas do uruchomienia procedury przetargowej. Rozpisaliśmy przetarg na przebudowę ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej dz. nr 177/12 (ul. Wrzosowa), dz.177/27 (ul. Bukowa), dz. nr 176, 154/67, 154/12 i 161 (ul. Polna) oraz dz.nr 417 i 439 (ul. Paderewskiego) w miejscowości Choceń. Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała:

− przebudowę jezdni,

– projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej,

− przebudowę chodników,

– projektowana nawierzchnia z kostki betonowej,

− wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych na pobliskie posesje - projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz kostki betonowej,

 − wykonanie kanalizacji deszczowej- odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych.

Czytaj więcej...

czwartek, 07 maj 2020

Przetarg na remont odcinka drogi powiatowej ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6032-przetarg-na-remont-odcinka-drogi-powiatowej-ogloszony.html
Powiat Włocławski ogłosił przetarg nieograniczony na remont odcinka drogi powiatowej – ułoże [...]

Powiat Włocławski ogłosił przetarg nieograniczony na remont odcinka drogi powiatowej – ułożenie warstwy ścieralnej, na terenie naszej gminy. Dotyczy to m.in. odcinka 2927C Wilkowiczki – Lutobórz - Janowo w m. Wilkowiczki, Szczutkowo. Przewidywany termin wykonania prac planowany jest na sierpień 2020 r. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 21 maja 2020 r.

Załącznik - pobierz

czwartek, 07 maj 2020

Raport o stanie gminy za 2019 rok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6031-raport-o-stanie-gminy-za-2019-rok.html
Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2019”. Jest to dokument opracowany [...]

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2019”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady gminy w spawie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja absolutoryjna w gminie Choceń jest planowana w czerwcu br. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W tej debacie oprócz radnych, głos mogą także zabierać mieszkańcy gminy. W takim przypadku mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Pobierz dokument

czwartek, 07 maj 2020

Placówki w czasie epidemii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6030-placowki-w-czasie-epidemii.html
Informuję, że wszystkie przedszkola, odział zerowy w Wilkowicach i żłobek na terenie gminy Choc [...]

Informuję, że wszystkie przedszkola, odział zerowy w Wilkowicach i żłobek na terenie gminy Choceń są otwarte od dnia 06.05.2020 r. W dniu wczorajszym we wszystkich placówkach było obecnych 19 dzieci, natomiast w dniu dzisiejszym jest 17 uczniów. Placówki działają zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

Instrukcja mycia rąk

Instrukcja dezynfekcji rąk

Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek