czwartek, 21 maj 2020

Premie dla młodych rolników

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6051-premie-dla-mlodych-rolnikow.html
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosk [...]

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 3 czerwca 2020 r. do 1 sierpnia 2020 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 759, poz. 1021; z 2019 r. poz. 760 oraz z 2020 r.  poz. 839).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

  • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
  • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
  • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
  • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000 euro i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

czwartek, 21 maj 2020

Projekt Zdalna Szkoła +

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6050-projekt-zdalna-szkola.html
W dniu 19.05.2020 r. Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach: Osi [...]

układ znakow cf689

W dniu 19.05.2020 r. Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach: Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1- „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W dniu wczorajszym, tj. 20.05.2020 r., Gmina Choceń znalazła się na liście rankingowej wniosków pozytywnie rozpatrzonych, otrzymując Grant w wysokości 74.999,96 zł. Planujemy zakupić 28 szt. nowych laptopów. W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

piątek, 15 maj 2020

Otwarcie Urzędu Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6045-otwarcie-urzedu-gminy.html
Od poniedziałku 25 maja można już będzie bez ograniczeń wejść na teren Urzędu i do poszczeg [...]

Od poniedziałku 25 maja można już będzie bez ograniczeń wejść na teren Urzędu i do poszczególnych pokoi. Także do Wójta, Sekretarz czy innych pracowników. Dotyczy to też biura Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Zgłowiączki.

Na teren Urzędu wchodzimy w maseczkach i rękawiczkach – tak jak do marketu dezynfekując ręce przy wejściu. Rękawiczki i płyn do dezynfekcji będą dostępne  w widocznych miejscach. W poszczególnych pokojach zamontowane będą osłony by nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu. W miarę jak rząd będzie znosił kolejne obostrzenia będziemy je także znosić w Urzędzie.

piątek, 15 maj 2020

Dodatkowy parking przy targowisku.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6044-dodatkowy-parking-przy-targowisku.html
Doświadczenia z ostatnich dni targowych wskazują, że obecna ilość miejsc parkingowych przy targ [...]

Doświadczenia z ostatnich dni targowych wskazują, że obecna ilość miejsc parkingowych przy targowisku w Choceniu jest zbyt mała. Doszliśmy z właścicielem sąsiedniej nieruchomości do porozumienia i tuż obok targowiska powstał w ekspresowym tempie nowy parking. Zachęcamy do korzystania już w najbliższą sobotę.

czwartek, 14 maj 2020

Dofinansowanie do przebudowy drogi w Siewiersku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6043-dofinansowanie-do-przebudowy-drogi-w-siewiersku.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 18/768/20 z dnia 13 maja br. rozstrzygnął nab [...]

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 18/768/20 z dnia 13 maja br. rozstrzygnął nabór wniosków i rozdysponował środki finansowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2020. Na liście zadań do dofinansowania znalazł się odcinek dotyczący przebudowy drogi gminnej Siewiersk – Świątniki (granica gminy) o dł. 0,84 km, wysokość dotacji 80.640 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

czwartek, 14 maj 2020

Wsparcie na działalność gospodarczą

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6042-wsparcie-na-dzialalnosc-gospodarcza-2.html
Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsp [...]

Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsparcia w konkursie 1/2020 ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki. Na 23 złożone wnioski, w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej, 3 zostały złożone przez mieszkańców naszej gminy. Wnioski zostały ocenione w dniach 13 -14 maja 2020 r., przez Radę Stowarzyszenia zgodnie z procedurą wyboru operacji. W związku z tym, że wnioski mieszczą się w limicie środków przewidzianym w danym konkursie, wszyscy wnioskodawcy będą mieli możliwość realizacji swoich operacji. Na terenie naszej gminy wsparcie trafi na realizację projektów związanych m.in. ze świadczeniem usług budowalnych – tynkowanie, naprawą pojazdów samochodowych, podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu edukacji sportowej.

Konkurs został przeprowadzony w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

czwartek, 14 maj 2020

Przetarg na dzierżawę lokali handlowych !!!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6041-przetarg-na-dzierzawe-lokali-handlowych-3.html
W dniu 12 maja br. został rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących loka [...]

W dniu 12 maja br. został rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących lokale handlowe położone w miejscowości Choceń na targowisku gminnym „Mój rynek”, usytuowane w dwóch budynkach.  Niezmiernie miło nam poinformować, że wszystkie lokale handlowe przeznaczone na pozostałą działalność handlową zostały wydzierżawione.

W przetargu na dzierżawę 4 lokali handlowych usytuowanych w budynku nr 1 przeznaczonych na sprzedaż płodów rolnych i żywność ekologiczną wydzierżawiono 1 lokal przeznaczony na sprzedaż płodów rolnych natomiast w pozostałych lokalach przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęło wadium). Wszystkich chętnych zainteresowanych wydzierżawieniem lokali przeznaczonych na sprzedaż płodów rolnych i produktów ekologicznych zapraszamy do skorzystania z oferty.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 12, lub pod numerem telefonu 54 284 60 33.

środa, 13 maj 2020

Podziękowania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6039-podziekowania-6.html
W imieniu własnym jak i całego samorządu Gminy Choceń pragniemy podziękować Panu Januszowi Zwo [...]

W imieniu własnym jak i całego samorządu Gminy Choceń pragniemy podziękować Panu Januszowi Zwolińskiemu sołtysowi sołectwa Wilkowiczki za dotychczasową pracę na rzecz całej naszej gminy. Pan Janusz Zwoliński swoja pracę gospodarza sołectwa Wilkowiczki sprawował z oddaniem i poświęceniem. Dbał nie tylko o dobro swojej lokalnej społeczności ale i cały rozwój naszej Gminy. Pragniemy życzyć Panu Januszowi dużo zdrowia, szczęścia
i spokoju. Dziękujemy.

Wójt Gminy Choceń- Roman Nowakowski

Radny Roman Biliński

poniedziałek, 11 maj 2020

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6037-przetarg-na-odbieranie-i-zagospodarowanie-odpadow.html
Gmina Choceń ogłosiła w dniu 8 maja przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnyc [...]

Gmina Choceń ogłosiła w dniu 8 maja przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 r. Oferty można składać do dnia 18 maja 2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie oraz SIWZ dostępne na:

http://www.bip.chocen.pl/index.php?app=przetargi&nid=4832&y=0&status=1