czwartek, 02 marzec 2023

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7642-wnioski-na-nawadnianie-i-fotowoltaike-nabor-przedluzony-do-15-marca.html
Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzysta [...]

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru, ustalony na 1 marca ,został przedłużony
do 15 marca 2023 roku.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć w placówce Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Czytaj więcej...

czwartek, 02 marzec 2023

Przetarg na budowę drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7640-przetarg-na-budowe-drogi.html
Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa drogi gminnej Nr 19070 [...]

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa drogi gminnej Nr 190705C Choceń – gr. Gminy (Humlin) odcinek Krukowo-Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego PPGR w miejscowości Olganowo. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 10:00. Realizacja zadania planowana jest na 2023 rok. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

czwartek, 02 marzec 2023

Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet - Mama wraca do pracy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7639-program-specjalny-aktywizacji-bezrobotnych-kobiet-mama-wraca-do-pracy.html
Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet, z Włocławka lub powiatu włocławskiego , spraw [...] Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet, z Włocławka lub powiatu włocławskiego , sprawujących opiekę nad co najmniej jednym dzieckiem. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że od marca 2023 r. rozpoczyna realizację programu specjalnego pn. „Mama wraca do pracy”.

CEL PROGRAMU I UCZESTNICY PROGRAMU:
Celem programu specjalnego jest udzielenie wsparcia bezrobotnym kobietom, zamieszkałym na terenie Włocławka lub powiatu włocławskiego, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które sprawują opiekę nad przynajmniej 1 dzieckiem w powrocie na rynek pracy.  Pierwszeństwo udziału w programie będą miały kobiety, które wychowują dzieci do 6 roku życia.

Czytaj więcej...

Broszura informacyjna zakup węgla po cenie preferencyjnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7622-broszura-informacyjna-zakup-wegla-po-cenie-preferencyjnej-2.html
W załączniku znajdą Państwo broszurę z instrukcją postępowania zakupowego - pobierz W załączniku znajdą Państwo broszurę z instrukcją postępowania zakupowego - pobierz
poniedziałek, 27 luty 2023

Odebrane gratulacje

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7636-odebrane-gratulacje.html
Pani Poseł dr Joanna Borowiak złożyła gratulacje Wójtowi Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu z [...]

Pani Poseł dr Joanna Borowiak złożyła gratulacje Wójtowi Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu z okazji 10-lecia Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteki.
Treść gratulacji - pobierz

piątek, 24 luty 2023

Informacja z 49 sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7635-informacja-z-49-sesji-rady-gminy-chocen.html
W dniu 23 lutego 2023 r., podczas XLIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, przyjęto sprawo [...]

W dniu 23 lutego 2023 r., podczas XLIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, przyjęto sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach:

  1. zmiany budżetu gminy na rok 2023 – wprowadzono m.in. nowe zadania inwestycyjne – np. 75 tys. zł na rozbudowę istniejącego budynku OSP Nakonowo Stare o pomieszczenie garażowe;
  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – kryterium dochodowe podwyższono do 200 %;
  3. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych – określono stawki wg nowych stawek kilometrówki tj. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;
  4. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2023 rok – stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom;
  5. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 – opracowano z uwagi na potrzeby związane z realizacją zadania z zakresu wspierania rodziny;
  6. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choceń do roku 2030” – sporządzono w celu określenia aktualnego stanu środowiska oraz wskazania celów środowiskowych, a także wyznaczenia zadań umożliwiających ich realizację w perspektywie wieloletniej;
  7. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń – ustalono częstotliwość opróżnienia zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych nie rzadziej niż raz w roku;
  8. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych – uzupełniono uchwałę o osadniki w przydomowych oczyszczalniach ścieków i ustalono górną stawkę w wysokości 150 zł/m3;
  9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dokonano aktualizacji wzoru z uwagi na zmianę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
piątek, 24 luty 2023

Czyste Powietrze - nowe zasady - spotkanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7634-czyste-powietrze-nowe-zasady-spotkanie.html
Szanowni Państwo, W związku ze zmianami z dnia 03.01.2023 r. w programie Czyste Powietrze, chcemy [...]

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami z dnia 03.01.2023 r. w programie Czyste Powietrze, chcemy zaprosić Państwa na spotkanie. Szczegóły na plakacie.

czwartek, 23 luty 2023

Rozbudowa drogi powiatowej Śmiłowice-Wilkowiczki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7632-rozbudowa-drogi-powiatowej-smilowice-wilkowiczki.html
Powiat Włocławski prowadzi postępowanie przetargowe na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2921C Ś [...]

Powiat Włocławski prowadzi postępowanie przetargowe na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020”. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4.985.180 zł. W ogłoszonym przetargu złożono 3 oferty:

Oferta nr 1 - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn

Cena oferty brutto: 5.971.127,07 zł

Oferta nr 2 - Firma Inżynieryjno-Drogowa ”DROGTOM” Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek

Cena oferty brutto: 6.896.234,42 zł

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o.

ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław

Cena oferty brutto: 7.044.683,22 zł

Zadanie obejmuje:

- rozbudowę nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,00 m oraz konstrukcji jezdni – KR2 od km 0+040 do km 1+540;

- zjazdy asfaltowe o szerokości od 5,00 m do 6,20 m;

- wykonanie nawierzchni chodnika asfaltowego o szerokości od 1,30 m do 2,00 m;

- budowę ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego o szerokości od 2,50 do 3,00 m;

- wykonanie nawierzchni peronu o szerokości 1,50 m;

- przełożenie nawierzchni parkingu z płyt betonowych (trylinki) o szerokości 3,50 m;

- wykonanie umocnionych poboczy o szerokości 1,00 m;

- budowę ścieków betonowych;

- powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do istniejących rowów przydrożnych oraz na teren pasa drogowego;

- budowę oświetlenia hybrydowego - klasa oświetleniowa PC4;

- wymianę opraw oświetlenia sodowego na oprawy ledowe;

-wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem drogi;

- oczyszczenie rowów przydrożnych;

- wykonanie muldy odparowującej;

- remont przepustów pod drogą oraz pod zjazdami;

- wzmocnienie skarp poprzez obsianie nasionami traw;

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zadanie jest planowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

czwartek, 23 luty 2023

Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego OSP w Szczutkowie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7631-dofinansowanie-do-zakupu-samochodu-pozarniczego-osp-w-szczutkowie.html
Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zaakceptował listę 675 Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzym [...]

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zaakceptował listę 675 Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają dofinansowanie do zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2023 roku. Wśród szczęśliwych jednostek jest Ochotnicza Straż Pożarna w Szczutkowie, która otrzyma dofinansowanie na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Gratulujemy.

środa, 22 luty 2023

Drugi przetarg na budowę dróg na nowym osiedlu w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7630-drugi-przetarg-na-budowe-drog-na-nowym-osiedlu-w-choceniu.html
Ponownie został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji pn Budowa dróg na osiedlu domków je [...]

Bez tytułu 222f0Ponownie został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji pn Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu. W pierwszym postepowaniu wpłynęła jedna oferta przekraczająca o 2 302 464,61 zł środki zaplanowane w budżecie gminy. 

Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 10 odcinków dróg o łącznej długości 2,497 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową. Roboty obejmować będą w kolejności technicznej wykonanie: kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ulicach Łąkowej i Akacjowej. Realizowane będą prace związane z wykonaniem na wszystkich drogach nowych konstrukcji podbudowy i nawierzchni. Wszystkie działki skomunikowane zostaną z drogami poprzez zjazdy wykonane z kostki betonowej z masy bitumicznej i nawierzchni tłuczniowej na pozostałe grunty.

Realizacja zadania planowana jest na 2023 rok. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

środa, 22 luty 2023

Korekta zakresu inwestycji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7629-korekta-zakresu-inwestycji.html
Gmina przystąpiła do realizacji bardzo ważnej inwestycji na „Budowę dróg na osiedlu domków j [...]

Gmina przystąpiła do realizacji bardzo ważnej inwestycji na „Budowę dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu”. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta na kwotę 8 189 296,29 zł, przekraczając wartość szacunkową zamówienia o kwotę 2 302 464,61 zł. Realizacja tego zadania jest dla gminy inwestycją strategiczną, jednak cena znacznie przekracza nasze możliwości finansowe. Nie mamy możliwości pokryć większego wkładu własnego z budżetu gminy, dlatego po dokonaniu analizy zdecydowano o wyłączeniu z realizacji najmniej pilnego zakresu. Jest to m. in. cała sieć wodno – kanalizacyjna. Niezbędny zakres tej sieci zostanie zrealizowany przez gminne referaty. Ponadto konieczna jest rezygnacja z kanalizacji deszczowej i robót drogowych w ulicy Jaśminowej. Prace zostaną wykonane w terminie późniejszym. Mamy nadzieję, że przyjmiecie to Państwo ze zrozumieniem. Niestety musieliśmy poświecić część zakresu, aby zrealizować resztę. Z uwagi na rozwój terenu osiedla domków jednorodzinnych wystąpiliśmy o korektę zakresu inwestycji do Prezesa Rady Ministrów. Drugie postępowanie przetargowe jest w przygotowaniu.

wtorek, 21 luty 2023

Konsultacje społeczne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7628-konsultacje-spoleczne-2.html
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu „Plan [...]

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – KUJAWY 2035”. Celem spotkania jest zapoznanie Państwa z zapisami zawartymi w dokumencie oraz wspólne przedyskutowanie kierunków i rozwiązań, które ułatwią poruszanie się po Włocławku i okolicznych gminach. Plan wyznacza nowe rozwiązania transportowe na obszarze funkcjonalnym Włocławka, w które skład wchodzą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Baruchowo, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Lubanie, Gmina Boniewo, Gmina Choceń, Gmina Chodecz, Gmina Fabianki, Gmina Izbica Kujawska, Miasto Kowal, Gmina Kowal, Gmina Lubień Kujawski, Gmina Lubraniec, Powiat Włocławski. 

Czytaj więcej...