wtorek, 07 styczeń 2020

Zasady przyznawania dofinansowania do inwestycji z zakresu budowy/ renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5845-zasady-przyznawania-dofinansowania-do-inwestycji-z-zakresu-budowy-renowacji-zbiornikow-wodnych-sluzacych-malej-retencji.html
Zasady przyznawania dofinansowania Właściciele gospodarstw rolnych mogą realizować inwestycje z [...] Zasady przyznawania dofinansowania
 1. Właściciele gospodarstw rolnych mogą realizować inwestycje z zakresu budowy/ renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji o powierzchni minimalnej 0,10 ha, maksymalnej 1 ha.
 2. Udział własny Wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania, nie może być mniejszy niż 50% jego kosztów kwalifikowalnych.
 3. Wysokość dotacji do budowy /renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji do pow. 1 ha lustra wody wynosi 50.000,00 zł.
 4. Przed datą podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków, Wnioskodawca przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający na sporządzeniu dokumentacji projektowej, kosztorysowej, przeprowadzeniu uzgodnień formalno- prawnych i może przeprowadzić proces zamówień publicznych. Koszty poniesione z tytułu przeprowadzenia procesu przygotowawczego nie stanowią kosztów kwalifikowalnych do przyznania środków budżetu województwa.
 5. W przypadku, gdy kosztorys inwestorski obejmuje całość zadania, a Dotowany zakłada wykonanie części robót tego zadania we własnym zakresie, roboty te uważane będą za niekwalifikowalne.
 6. Płatności za prace/ zakupy zaliczone do kosztów kwalifikowalnych dotowanych zadań można wykonywać od daty podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków na dany rok.
 7. Wnioski o przyznanie lub wypłatę Dotacji sporządza Wnioskodawca zgodnie z niniejszymi zasadami, na drukach udostępnionych do pobrania pod adresem https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/rolnictwo-ochrona-gruntow-rolnych.
 8. W danym roku kalendarzowym Wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie środków budżetu województwa na jedno zadanie.
Postepowanie w sprawie wniosków
 1. Wnioski o przyznanie środków budżetu województwa na realizację budowy/renowacji zbiorników wodnych małej retencji należy składać w terminie do 31 marca roku,
  w którym planowana jest realizacja inwestycji.
 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonych wniosków lub nieprawidłowości w ich sporządzeniu, Wnioskodawca wezwany jest do uzupełnienia wniosku lub usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku większych zadań, zwłaszcza przy budowie i modernizacji zbiorników wodnych służących małej retencji, dopuszczalne jest podzielenie ich na etapy.
Realizacja zadania
 1. Dotacją mogą zostać objęte jedynie zadania zrealizowane i rozliczone w roku
  w którym przyznane zostały środki finansowe.
 2. Dotowany realizuje zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz zawarta umową.
 3. Realizacja zadania objętego Dotacją, jego odbiór techniczny oraz zapłata za wykonane roboty muszą być dokonane w czasie obowiązywania umowy tj. od daty podjęcia uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków na dany rok do dnia
  31 października roku, w którym przyznano Dotację.
Rozliczenie Dotacji
 1. Dotowany w terminie obowiązywania umowy informuje pisemnie Departament
  o zakończeniu realizacji zadania i zgłasza gotowość do rozliczenia dotacji.
 2. Warunkiem wyznaczenia terminu rozliczenia dotacji jest przesłanie drogą elektroniczną kopii dokumentów rozliczeniowych zgodnych z zapisami umowy na adres mailowy Departamentu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Z przeprowadzonej wizytacji w terenie oraz rozliczenia zadania sporządza się protokół, którego integralna część stanowi dokumentacja przedłożona przez Dotowanego, w szczególności:
- rozliczenie zadań wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,
- faktura/y wystawionej przez wykonawcę/ dostawcę za wykonane zadania, na które przeznacza się Dotację, opatrzona klauzulą „współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie… zł. zgodnie z umową nr…/ aneksem nr … w wysokości…”, wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty
- kosztorysu powykonawczego oraz powykonawcze zestawienie kosztów
(w przypadku, gdy realizację inwestycji udokumentowano więcej niż jednym kosztorysem powykonawczym lub więcej niż jedną fakturą/ rachunkiem
- protokół odbioru technicznego realizowanej inwestycji
- zgłoszenie realizacji zadania do właściwego starosty lub pozwolenia na budowę
- oświadczenie o zrealizowaniu zadania zgodnie z przepisami prawa, umową
o udzielenie Dotacji oraz dokumentacją złożoną celem rozliczenia Dotacji, podpisanym przez Dotowanego
- oświadczenie Dotowanego, o braku możliwości odzyskania podatku VAT dotyczącego zakupów związanych z realizacją zadania- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy
 1. Wszelkie kopie dokumentów składane przy rozliczeniu zadań, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
 2. Podstawę przekazania dotacji stanowi pozytywna ocena realizacji i rozliczenia zadania zawarta w protokole kontroli wraz z kompletem dokumentów.
 3. Dotacja jest przekazywana na konto dotowanego do końca roku kalendarzowego,
  w którym zawarta została umowa.
 4. w przypadku niezrealizowania zadania zgodnie z umową, sporządzony jest protokół negatywny, który skutkuje brakiem otrzymania Dotacji oraz brakiem możliwości ubiegania się o dotacje w roku następnym.
 5. Dotujący reprezentowany przez merytorycznych pracowników biura jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli inwestycji, w trakcie realizacji zadania i po jego zrealizowaniu w okresie 3 lat od daty rozliczenia Dotacji.
czwartek, 02 styczeń 2020

UWAGA SYMPATYCY CHOCEŃSKIEGO SPORTU

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5844-uwaga-sympatycy-chocenskiego-sportu.html
Wszystkich byłych zawodników, działaczy, a także sympatyków WŁÓKNIARZA CHOCEŃ, a później L [...] Wszystkich byłych zawodników, działaczy, a także sympatyków WŁÓKNIARZA CHOCEŃ, a później LZS-u CHOCEŃ oraz osoby interesujące się historią choceńskiego sportu, serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się dnia 2 lutego (niedziela) 2020 r. o godzinie 16.00 w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka. Spotkanie ma na celu ustalenie sposobu upamiętnienia 70. rocznicy powołania tego klubu piłkarskiego. Osoby, które posiadają materiały związane z jego działalnością (zdjęcia, dokumenty typu legitymacje, wycinki prasowe, spisane wspomnienia etc.) proszone są o ich przyniesienie celem wykonania skanów, które wykorzystane zostaną w planowanej publikacji.

Organizatorzy:
Klub Absolwenta SP Choceń
wtorek, 31 grudzień 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019/EFS/PG

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5843-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2019-efs-pg.html
Numer naboru LGD: 2/2019/EFS/PG Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organi [...] bez tytulu f83e4 74881Numer naboru LGD: 2/2019/EFS/PG

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,
b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
 
Pełna treść ogłoszenia - kliknij tutaj
wtorek, 31 grudzień 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2019/EFS/PG

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5842-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2019-efs-pg.html
Numer naboru LGD: 1/2019/EFS/PG Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub w [...] bez tytulu f83e4 f025bNumer naboru LGD: 1/2019/EFS/PG

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Pełna treść ogłoszenia - kliknij tutaj
poniedziałek, 30 grudzień 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2019

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5852-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-10-2019.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości [...] bez tytulu f327b 6d01aStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:RPKP.07.01.00-IZ.00-04-349/19
Numer konkursu nadany przez LGD: 10/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
(dalej: SZOOP)
:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy LSR:
Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Przedsięwzięcie LSR:
Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
 

Pełna treść ogłoszenia - kliknij tutaj

Godziny pracy w dniu 31.12.2019

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5836-godziny-pracy-w-dniu-31-12-2019.html
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.12.2019r. (Sylwester) Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny do [...]
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.12.2019r. (Sylwester) Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny do godz. 13;00, kasa UG do godziny 9:30.

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5815-informacja-52.html
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2019r. (Wigilia) Urząd Gminy w Choceniu oraz Gminny Ośrode [...]
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2019r. (Wigilia) Urząd Gminy w Choceniu
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu będą nieczynne.
piątek, 20 grudzień 2019

Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5835-zebrania-sprawozdawcze-jednostek-osp.html
Tak jak i w poprzednich latach w I kwartale 2020 r. odbędą się zebrania sprawozdawcze jednostek O [...] Tak jak i w poprzednich latach w I kwartale 2020 r. odbędą się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Choceń. Celem zebrań jest podsumowanie działalności z ubiegłego roku oraz zaplanowanie działań na bieżący rok.
Planowany harmonogram spotkań:
Nakonowo Stare- 11.01.2020 godzina 16:00
Wichrowice-12.01.2020 godzina 16:00
Szczutkowo- 18.01.2020 godzina 14:00
Wilkowice- 25.01.2020 godzina 16:00
Choceń- 29.02.2020 godzina 16:00
Śmiłowice- 22.03.2020 godzina 14:00
Czerniewice-14.03.2020 godzina 16:00 
czwartek, 19 grudzień 2019

BDO - rejestracja podmiotów do końca roku 2019

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5833-bdo-rejestracja-podmiotow-do-konca-roku-2019.html
BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona prz [...] BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Do końca roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami są zobowiązani do rejestracji do BDO. Podobnie jest z podmiotami, które prowadzą firmy handlu detalicznego lub hurtowego.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez marszałków województw. W przypadku naszej Gminy będzie to Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:
- wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
- wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podatnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach przedsiębiorcy dokonują składając wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku podmiot zostanie wprowadzony do ww. rejestru przez marszałka wojewódzkiego.

Od stycznia 2020 roku na podatników, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd. Co więcej, od takich podatników odpady nie będą odbierane, a sami podatnicy nie będą mogli wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów. Karta papierowa, która była w tym celu ówcześnie wykorzystywana nie będzie już obowiązywała.

A pod linkiem poniżej przedsiębiorca może sprawdzić czy powinien zarejestrować się w BDO

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/
środa, 18 grudzień 2019

UWAGA ZMIANA KONTA!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5832-uwaga-zmiana-konta.html
Szanowni Państwo. Od stycznia 2020 r. nastąpi zmiana numeru konta, na które należy dokonywać wp [...] Szanowni Państwo. Od stycznia 2020 r. nastąpi zmiana numeru konta, na które należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy numer: 89 9557 0006 2004 0011 8239 0038
wtorek, 17 grudzień 2019

GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5831-granty-dla-przedsiebiorcow-os-7-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc.html
(Cel ogólny 1 LSR – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności z [...]
logo ue ddc24 0fa67(Cel ogólny 1 LSR – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

W związku z powyższym w pierwszym kwartale 2020 roku będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu w ramach Osi priorytetowej 7 RPO WK-P 2014-2020. Projekty te mają przyczynić się do ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach objętych LSR. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu małej przedsiębiorczości.

W ramach danego naboru przewidziano: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
-Rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych
-Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa 
-Działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług
-Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi.

Czytaj więcej...

wtorek, 17 grudzień 2019

WIECZORNA KĄPIEL Z POCHODNIAMI

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5829-wieczorna-kapiel-z-pochodniami.html
11 grudnia o godzinie 19:00, spotkaliśmy się z Naszymi przyjaciółmi z Klubu Morsów z Lubrańca [...] 11 grudnia o godzinie 19:00, spotkaliśmy się z Naszymi przyjaciółmi z Klubu Morsów z Lubrańca na nocnym morsowaniu z pochodniami. Emocje i wrażenia były niesamowite! Temperatura wody 2,5 stopnia Celsjusza, w powietrzu lekki mrozik, dookoła bezkresna noc i my, 18 morsów na pomoście w blasku księżyca z pochodniami... takiego morsowania w tym sezonie jeszcze nie było...i chyba wpiszemy taką imprezę na stałe do naszego wspólnego kalendarza. Oczywiście po wspólnej kąpieli było ognisko z kiełbaskami i napojami rozgrzewającymi.Dziękujemy grupie ECHO za opiekę ratowniczą podczas całej imprezy. Poniżej zdjęcia z naszej Szalonej Przygody i do zobaczenia wkrótce!!!

Czytaj więcej...