środa, 30 grudzień 2020

Budżet gminy 2021

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6397-budzet-gminy-2021.html
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2021 rok. Strona dochodów budżetu [...]

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2021 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 44 177 473,85 zł.
Strona wydatków stanowi kwotę 45 931 163,58 zł, z tego:
• 36 162 366,87 zł to wydatki bieżące, a
• 9 768 796,71 to wydatki majątkowe, co stanowi 21,27 % planowanych wydatków ogółem.

Czytaj więcej...

środa, 30 grudzień 2020

Sieć światłowodowa w Gminie Choceń. Masz pytania?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6396-siec-swiatlowodowa-w-gminie-chocen-masz-pytania.html
Szanowni Państwo, na terenie naszej gminy prowadzone są prace budowy sieci światłowodowej. Ze wz [...]

Szanowni Państwo, na terenie naszej gminy prowadzone są prace budowy sieci światłowodowej. Ze względów technicznych przewody są w dużej większości podwieszane na istniejących słupach energetycznych, a tylko w nielicznych przypadkach zakopywanie w ziemi. Zgodnie z przyjęta polityką działań z wykonawcą informuję, że do Państwa drzwi mogą pukać sołtysi zbierający zgody na podwieszanie kabla. Są to jedyne osoby, które mogą zawierać z Państwem te aneksy. Tak zostało to ustalone z wykonawcą. Docierają do nas informacje, że do mieszkań i domów pukają nieznane osoby z różnych firm. W takim przypadku proszę zgłaszać do Urzędu takie próby wraz z podaniem danych osoby, która prosi o podpisy.

Kolejna kwestia to sprawa maszyn rolniczych. Niestety podejrzewamy, że po podwieszeniu przewodów będą zdarzały się jego zerwania itp. Ma to związek z tym, że w/w kabel światłowodowy będzie podwieszony ok. 1 - 1.5 metra poniżej linii energetycznej. Dlatego też w ramach tych zgód widnieje zapis, że firma będzie pokrywała koszty ewentualnych uszkodzeń.

W kwestii samych zgód informuję, że nie wszyscy mieszkańcy Gminy otrzymają takie pisma. Dotrą one tylko do osób, na których działce / posesji stoi słup energetyczny. Każdy ma prawo nie podpisania takiej zgody, ale jeżeli odmówi wówczas firma nie będzie mogła wykonać przełączeń do wskazanej osoby i jego sąsiadów. Jeżeli zdarzy się, że kilka osób z jednej miejscowości nie podpisze zgód wówczas wykonawca nie zrealizuje budowy zgodnie z mapą pokrycia i taka miejscowość nie będzie miała możliwości podłączenia się do światłowodu.


Spółka FIBEE prosi o wsparcie i przychylność zarówno mieszkańców, jak i władz gmin, na terenie których powstaje sieć szerokopasmowa. Współpraca ta jest elementem niezwykle istotnym do prawidłowej realizacji inwestycji o tak znacznym oddziaływaniu społecznym. Więcej informacji o projekcie odnaleźć można na stronie: fibee.pl. Osoby zainteresowane dostępem do sieci światłowodowej, mogą sprawdzić czy ich adres objęty zostanie projektem na stronie: getfibre.pl


Mapa pokrycia sieci. W ramach obecnie realizowanego projektu jest bardzo dużo braków, jeżeli chodzi o adresy. Informuję, że w tym projekcie nie ma możliwości „rozszerzenia” sieci o nowe adresy. W przyszłym roku ogłoszony będzie kolejny konkurs na tzw. doposażenie sieci i w nim mają być kolejno podpinane adresy, nie objęte pierwszym konkursem. Z uwagi na to, że nie mamy wpływu na wybór lokalizacji budowanej sieci prosimy petycje i prośby kierować bezpośrednio do wykonawcy (najlepiej mailowo):

FIBEE Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo +48 22 247 77 01,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: Szymon Bełkowski, tel. 54 284 66 17 wew. 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

środa, 30 grudzień 2020

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6394-informacja-69.html
Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną do dnia 17 stycznia 2021 r. Urząd G [...]
Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną do dnia 17 stycznia 2021 r.

Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny
we wtorki
 w godz. 8.00 do 15.00
pozostałe dni 7.30 do 15.00 w piątek 7.30 do 14.00
środa, 30 grudzień 2020

Przebudowa drogi Krukowo - Olganowo

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6393-przebudowa-drogi-krukowo-olganowo.html
Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Beatą Piłatowską, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomor [...]

Bez tytułu d6609Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Beatą Piłatowską, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowane będzie zadanie pn Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń - gr. gminy ( Humlin), odcinek Krukowo - Olganowo od km 2+185 do km 3+180 o długości 0,995 km. Całkowita wartość robót wynosi 490 332,80 zł, z czego dofinansowanie będzie w kwocie 166 856,64 zł. W ramach inwestycji planuje się przebudowę skrzyżowania, poszerzenie istniejącej jezdni do 5,00 m, powstanie peronu autobusowego szerokości 200 cm oraz zjazdów z masy bitumicznej. Przywrócone zostaną pierwotne spadki podłużne i skarpy w istniejącym rowie przydrożnym. Wykonane zostanie odwodnienie nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Przepust zostanie oczyszczony, umocniony ściankami czołowymi. Wykonane zostaną obustronne wzmocnienia poboczy. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano lampę solarową hybrydową. W celu poprawy czytelności oznakowania skrzyżowania (z DG 190714C) zaprojektowano wymianę znaku B-20 na aktywny znak stop. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 29.10.2021 r.

środa, 30 grudzień 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6392-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-6-2020.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinanso [...] Bez tytułu 9f37cStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 6/2020

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-406/20

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby pracy,

- aktywizacja społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR 1: Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.2: Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR 1: Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej. (Typ 1d i 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD))

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na terenie obszaru LSR,

osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,

osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).


Czytaj więcej
środa, 30 grudzień 2020

HotSpoty na terenie Gminy już działają

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6395-gmina-chocen-zakonczyla-realizacje-programu-wifi4eu-2.html
W ramach projektu WiFi4EU Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wykonywania przez Gminę Choceń [...]

logo c2799
W ramach projektu WiFi4EU Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wykonywania przez Gminę Choceń działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej zbudowanej w ramach projektu WiFi4EU.

Wykonaliśmy sieć hotspotów z bezpłatnym, szybkim dostępem do Internetu w miejscach, które są szczególnie odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców i turystów:

Hot spoty zewnętrzne:
- Śmiłowice (teren OSP)
- Czerniewice (boisko)
- Choceń (plac targowy / CCKB)
- Choceń (plac przed Urzędem Gminy)
- Choceń (park)
- Choceń (boisko szkolne)
- Choceń (plaża)

Hot spoty wewnętrzne:
- Choceń (CCKB)
- Choceń (Urząd Gminy)
- Choceń (Zespół Szkolno – Przedszkolny)
- Śmiłowice (OSP)
- Wilkowice (szkoła)

Inwestycja jest w 100% finansowana ze środków Komisji Europejskiej.

CONTENT f6082 

INSTRUKCJA

Aby skorzystać z bezpłatnego internetu WIFI4EU należy jednorazowo wykonać następujące operacje:

- połączyć się z siecią o nazwie „WIFI4EU Chocen”

- w panelu, który się pojawi po pierwszym połączeniu wprowadzić swoje dane oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj”

Wszelkie problemy techniczne i zapytania dotyczące funkcjonowania WIFI4EU proszę zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
poniedziałek, 28 grudzień 2020

Umowa na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6390-umowa-na-rozbudowe-i-modernizacje-oczyszczalni-sciekow-podpisana.html
W dniu 28.12.2020 r., Gmina Choceń podpisała umowę z Wykonawcą FPW PAP-BUD Jacek Papierowski z R [...]

Bez tytułu ff2c0W dniu 28.12.2020 r., Gmina Choceń podpisała umowę z Wykonawcą FPW PAP-BUD Jacek Papierowski z Rościszewa na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń”.
Inwestycja współfinansowana jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku  Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Kwota jaką uzyskano po przetargu to 3 997 500,00 zł.

Celem inwestycji jest:
-zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu oczyszczenia ścieków,
-zwiększenie wydajności obiektu,    
-poprawienie standardów jego funkcjonowania,     
-dostosowanie parametrów odprowadzanych ścieków do obowiązujących norm i przepisów prawnych zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej.    

Efekty zrealizowania inwestycji:      
-poprawa jakości wód jeziora Borzymowskiego i jego ochrony przed procesem eutrofizacji poprzez usuwanie ze ścieków związków biogennych,

-poprawa  dostępności infrastruktury technicznej decydującej o możliwości rozwoju gospodarczego,

-osiągnięcie nowoczesnej i energooszczędnej technologii oczyszczania ścieków o charakterze bytowo – gospodarczym.

Wykonanie robót planuje się zakończyć do 30.11.2022 roku.

poniedziałek, 28 grudzień 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6388-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-5-2020.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania w [...] Bez tytułu eddcf
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 5/2020


Termin składania wniosków: od dnia 18.01.2021 r. do dnia 11.02.2021 r. do godz.15:30

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30. do15.30

wtorek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

czytaj więcej
poniedziałek, 28 grudzień 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6387-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-4-2020.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania w [...] Bez tytułu 3be9eStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nr konkursu LGD: 4/2020


Termin składania wniosków: od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 29.01.2021 r. do godz.14:00

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

ul Sikorskiego 12 , 87-850 Choceń

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

czytaj więcej

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6373-informacja-67.html
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2020r. (Wigilia) Urząd Gminy w Choceniu będzie nieczynny.
Uprzejmie informujemy, iż
w dniu 24.12.2020r. (Wigilia)
Urząd Gminy w Choceniu
będzie nieczynny.
wtorek, 22 grudzień 2020

Wręczono Vouchery z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6384-wreczono-vouchery-z-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych.html
Gmina Choceń otrzymała wsparcie w wysokości 1 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokaln [...] Gmina Choceń otrzymała wsparcie w wysokości 1 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Choceniu.

Czytaj więcej...