wtorek, 17 listopad 2020

AKCJA ODDAWANIA KRWI

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6342-akcja-oddawania-krwi.html
W sobotę (21.11.2020 r.) wraz z OSP Choceń i Harcerski Klub Ratowniczy ECHO organizujemy akcję od [...]

W sobotę (21.11.2020 r.) wraz z OSP Choceń i Harcerski Klub Ratowniczy ECHO organizujemy akcję oddawania krwi.

Krwiobus będzie stacjonował w Choceniu przy remizie OSP (ul. 3 Maja 29) w godz. od 10.00 do 15.00.

Oczywiście cała akcja zorganizowana jest z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Prosimy o posiadania środków ochrony indywidualnej, zachowanie 2 metrowych odległości w kolejce oraz stosowanie się do poleceń personelu medycznego. przypominamy, iż krew mogą oddawać osoby zdrowe, pełnoletnie, które nie przekroczyły 65 roku życia, ważące nie mniej niż 50 kg.

W czasie pandemii nie zmniejszyło się zapotrzebowanie na krew - wręcz przeciwnie. W obecnej sytuacji, zarówno krew jak i jej składniki, są pilnie potrzebne, z uwagi na braki magazynowe. 

poniedziałek, 16 listopad 2020

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6341-ogloszenie-33.html
W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta [...]

W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza nabór projektów na listę podstawową w ramach: Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 16.11.2020r. – 30.11.2020 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy.

Jednocześnie anuluje się nabór projektów na listę podstawową dla ww. działania przeprowadzony w terminie od 22.05.2020 r. do 05.06.2020r.

Załączniki:

poniedziałek, 16 listopad 2020

„Aktywna tablica” - dofinansowanie dla szkół

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6340-aktywna-tablica-dofinansowanie-dla-szkol.html
„Aktywna tablica” to Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczni [...] „Aktywna tablica” to Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024.

Jeszcze w tym roku w ramach w/w programu trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy Choceń zostaną wyposażone w interaktywne monitory dotykowe po 3 szt. dla każdej ze szkół. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ogłosiło wykaz szkół, którym udzielono wsparcia finansowego. Po 14 tyś. zł otrzymają: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu, Szkoła Podstawowa w Wilkowicach i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. Organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkół wyniesie w sumie 52,5 tys. zł (wsparcie finansowe 42 tys. zł + wkład własny 10,5 tys. zł).

poniedziałek, 16 listopad 2020

Przetargi na drogi gminne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6339-przetargi-na-drogi-gminne.html
Ogłosiliśmy przetargi, których przedmiotem jest budowa dróg w przyszłym roku. Dotyczy to dwóch [...]

Ogłosiliśmy przetargi, których przedmiotem jest budowa dróg w przyszłym roku. Dotyczy to dwóch zadań:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń - gr. Gminy Humlin, odcinek Krukowo - Olganowo od km 2+185 do km 3+180 o długości 0,995 km. Termin składania ofert upływa dnia 25 listopada 2020 r., o godz. 10.00. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
  • Zakup i dostawa kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń. Termin składania ofert upływa w dniu 24 listopada 2020 o godz. 10:00. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa łamanego wapienno – żwirowego frakcji 0-31,5 mm o parametrach i jakości zgodnej z normami i obowiązującymi przepisami. Łączna ilość zamówienia: 7 000 ton. Dostawa kruszywa planowana jest na dwa lata (2021 i 2022).
poniedziałek, 16 listopad 2020

Ogłoszony został przetarg na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń”.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6338-ogloszony-zostal-przetarg-na-inwestycje-pn-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-dla-aglomeracji-gminy-chocen.html
Oferty można składać do 30 listopada 2020 roku. Inwestycja współfinansowana ze środków Region [...]

Oferty można składać do 30 listopada 2020 roku. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.Inwestycja obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gm. Choceń o przepustowości Qśrd= 320 m3/d i Qmaxd=390 m3/d, a także wydajności równoważnej 2925 RLM, do docelowej przepustowości Qśrd= 630 m3/d i Qmaxd= 770 m3/d oraz wydajności równoważnej 6060 RLM. Rozbudowa dotyczy obiektów budowlanych w tym infrastruktury ściekowej i drogowej.

Modernizacja odnosi się do maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych. Inwestycja realizowana będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1/1 w Choceniu.
Zakres inwestycji obejmuje:
- Roboty budowlano-montażowe: budynek mechanicznego oczyszczania ścieków nr 1, budynek techniczny nr 3, budynek socjalno-techniczny, pompownia ścieków surowych nr 2, studnia rozprężna SR, remont reaktora SBR 4.1-4.3, reaktor SBR obiekt nr 4.4.
 - Instalacje sanitarne wewnętrzne.
- Instalacje sanitarne sieci.
- Roboty budowlano-montażowe: zbiorniki retencyjne i studnia zasuw, studnia zasuw Sz2A.
 - Roboty budowlano-montażowe: instalacje elektryczne i AKPiA, stacja odbioru ścieków, zbiornik ścieków i osadów dowożonych, taca dla samochodu asenizacyjnego, drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń.
- Technologia oczyszczalni ścieków: wstępne mechaniczne podczyszczanie ścieków, stacja mechanicznego podczyszczania ścieków- filtr taśmowy budynek 3.
Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2022 r.

czwartek, 12 listopad 2020

Cel ogólny 1 LSR Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6336-cel-ogolny-1-lsr-wspieranie-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-kompetencji-i-aktywnosci-zawodowej-spolecznosci-objetej-lsr.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego I - W [...] Bez tytułu 1f5faStowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego I - Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej  LSR  od dnia 9 listopada  do dnia 4 grudnia 2020 prowadzi nabór wniosków o powierzenie grantu na Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7: Rozwój  lokalny kierowany przez społeczność.

Granty będą udzielane na wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw realizowane jako inwestycje poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:

1.rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych - zwiększenie możliwości produkcyjnych, a więc zwiększenie liczby produktów możliwych do wyprodukowania / usług możliwych do świadczenia w jednostce czasu,

2. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa- zróżnicowanie/dywersyfikacja produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa będzie związane z wprowadzeniem nowego produktu/ usługi, która może mieć inne, nowe przeznaczenie od dotychczasowych produktów /usług. Ten aspekt dotyczy wszelkiego rodzaju rozszerzania oferty przedsiębiorstwa. Przy dywersyfikacji produkcji/świadczenia usług dotychczasowa produkcja/świadczenie usług musi zostać utrzymane (tj. nie jest dywersyfikacją zmiana produkowanych produktów/świadczenia dotychczasowych usług).

3. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług- działania te będą powiązane z wprowadzaniem ulepszeń do istniejących technologii produkcji lub wprowadzaniem nowych technologii.


Czytaj więcej
czwartek, 12 listopad 2020

Świętowanie odzyskania niepodległości

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6335-swietowanie-odzyskania-niepodleglosci.html
102 lata temu Polska odzyskała niepodległość. W rocznicę tego dnia, pamiętając o bohaterach, [...] 102 lata temu Polska odzyskała niepodległość. W rocznicę tego dnia, pamiętając o bohaterach, świętujemy. W tym wyjątkowym roku nie bylo hucznego świętowania, nie było orkiestry, sztandarów, przemarszu i występów artystycznych. Była cisza, modlitwa, złożenie kwiatów przed pomnikami a występy artystyczne on-line. Dziękujemy ks. Dziekanowi dr Mieczysławowi Łaszczykowi za przewodniczenie Mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Idziego w Choceniu w intencji Ojczyzny. Delegacja samorządu gminy na czele z Wójtem gminy Romanem Nowakowskim i Przewodniczącym Rady Józefem Dąbrowskim wraz z radnymi, uczestniczyła we Mszy św. oraz złożyła kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego przy Urzędzie Gminy w Choceniu. Bohaterskich żołnierzy upamietnili także przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego Powiatu Włocławskiego oraz Prezes Stowarzyszenia Dla Rozwoju Gminy Choceń Sławomir Gwardecki. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy w tym szczególnym dniu wywiesili flagę narodową.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 09 listopad 2020

„Pasowania na Żłobkowicza”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6330-pasowania-na-zlobkowicza.html
W dniu 6 listopada  2020r. w naszym żłobku odbyła się ceremonia „Pasowania na Żłobkowic [...]

W dniu 6 listopada  2020r. w naszym żłobku odbyła się ceremonia „Pasowania na Żłobkowicza”. Maluszki wyglądały pięknie i dostojnie w swoich uroczystych strojach.  Punktem kulminacyjnym był akt pasowania dokonany przez Panią Dyrektor, która czarodziejskim ołówkiem zamieniła wszystkie „Biedroneczki” i „ Żabki”  na Prawdziwych Żłobkowiczów.  Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom z okazji pasowania. Nie zapomnieliśmy też o pamiątkowych fotografiach. Gratulujemy Rodzicom  wspaniałych pociech, a dzieciom życzymy wielu radosnych chwil w naszym żłobku.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 09 listopad 2020

Komunikat

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6329-komunikat-5.html
W związku z pracami drogowymi- budową kanalizacji deszczowej zamknięty dla ruchu będzie odcinek [...] W związku z pracami drogowymi- budową kanalizacji deszczowej zamknięty dla ruchu będzie odcinek ul. Polnej w Choceniu : od dnia 09.11.2020 r. od  godz. 11.30 do dnia 26.11.2020 r. godz. 15.00.  Prace prowadzone będą od ul. Leśnej do ul. Wrzosowej w Choceniu, na odc. 150 mb.Objazd dla pojazdów z kierunku Czerniewic, Wilkowic  ulicami Grabowa i Górniak (nad lasem). Za utrudnienia przepraszamy.Roboty prowadzone są w ramach projektu „Przebudowa ul. Polnej , ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej, ul.  Bukowej w Choceniu”  realizowanego z Funduszu Dróg Samorządowych.
poniedziałek, 09 listopad 2020

Spotkanie informacyjne PSR 2020.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6328-spotkanie-informacyjne-psr-2020.html
Do końca spisu pozostało zaledwie 21 dni. W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy jesz [...]

Do końca spisu pozostało zaledwie 21 dni. W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy jeszcze blisko 18 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 70%. Dlatego, żeby pomóc rolnikom, którzy jeszcze się nie spisali, organizujemy spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS. Spotkanie odbędzie się 12 listopada o godz. 10. Potrwa 60 minut.

Żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

piątek, 06 listopad 2020

Oczyszczalnia ścieków – mamy to

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6326-oczyszczalnia-sciekow-mamy-to.html
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/1846/20 z dnia 4 listopad [...]

logo 649e5Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/1846/20 z dnia 4 listopada 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19 runda II, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród zadań ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym jest projekt złożony przez Gminę Choceń pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń. Przystępujemy więc do procedury przetargowej. Dziękujemy za wsparcie naszych działań.

Zestawienie wynikow oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektow runda II

czwartek, 05 listopad 2020

Przewóz dzieci od 09.11.2020 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6324-przewoz-dzieci-od-09-11-2020-r.html
Do Przedszkola Niepublicznego w Choceniu, Przedszkola Samorządowego w Choceniu, Szkoły Podstawowej [...]

Do Przedszkola Niepublicznego w Choceniu, Przedszkola Samorządowego w Choceniu, Szkoły Podstawowej w Choceniu

Rano

Wola Adamowa 7.20 – Ługowiska 7.25 – Szczytno 7.30 – Siewiersk 7.40 – Krukowo 7.45 – Jarantowice 7.50 – Choceń 7.53 – Przedszkole  Choceń 7.55

Zakrzewek 7.55 – Wilkowice 8.00 – Czerniewice 8.07 – Wilkowiczki 8.09 – Szczutkowo 8.15 – Lutobórz 8.20 – Lutobórz za sklepem 8.22 – Bodzanowo 8.28 – Bodzanówek 8.30 – Janowo 8.32 – Borzymie Kolonia 8.35 – Niemojewo (Masarnia) 8.40 – Niemojewo 8.42 – Nowiny 8.45 – Choceń –Szkoła 8.50 – Choceń - Przedszkole 8.52

Po południu

Choceń - Przedszkole 12.25 – Choceń - Szkoła 12.30 – Jarantowice 12.35 – Krukowo 12.37 – Siewiersk 12.40 – Szczytno 12.45 – Ługowiska 12.50 – Wola Adamowa 12.55 –Nowiny 12.57 – Niemojewo 13.00 – Niemojewo 13.05 – Borzymie Kolonia 13.10 –Janowo 13.15 – Bodzanówek 13.20 – Bodzanowo 13.22 – Lutobórz za sklepem 13.25 – Lutobórz 13.27 – Szczutkowo 13.35 – Wilkowiczki 13.40 – Czerniewice 13.45 – Wilkowice 13.50 – Zakrzewek 13.55 – Choceń