wtorek, 28 maj 2019

Przebudowa pomieszczeń żłobka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5457-przebudowa-pomieszczen-zlobka.html
Zakład Remontowo-Budowlany z Włocławka na początku maja po przekazaniu terenu i placu budowy dla [...] Zakład Remontowo-Budowlany z Włocławka na początku maja po przekazaniu terenu i placu budowy dla zadania „ Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia żłobka w Choceniu„ przystąpił do realizacji prac.
W chwili obecnej prowadzony jest następujący zakres:

 - zdemontowano  stare posadzki,

- zdemontowano wszystkie piece kaflowe

- zdemontowano stare ościeżnice wewnętrzne

- przystąpiono do wykonywania nowych otworów drzwiowych i zamurowywania starych

- przystąpiono do przebudowy instalacji elektrycznej.

Czytaj więcej...

wtorek, 28 maj 2019

Ogłoszenie o naborze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5456-ogloszenie-o-naborze-2.html
Ogłoszenie o naborze z dnia 28.05.2019 r. na stanowisko - asystent rodziny – umowa na zast [...]
Ogłoszenie o naborze z dnia 28.05.2019 r.
na stanowisko - asystent rodziny – umowa na zastępstwo
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór na stanowisko - asystent rodziny.

Pełna treść ogłoszenia
wtorek, 28 maj 2019

Dotacja na tereny zielone przyznana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5455-dotacja-na-tereny-zielone-przyznana.html
Miło nam poinformować, że i w tym roku Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochron [...] Miło nam poinformować, że i w tym roku Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 10.250,00 zł na zakup materiału szkółkarskiego. W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz w roku 2019” zakupiliśmy i posadziliśmy: klon jawor w ilości 6 szt., jodła pospolita- 20 szt., jarzębina- 35 szt., śliwa pissardii- 22 szt., leszczyna- 10 szt., róża francuska- 10 szt., tawuła- 94 szt., powojnik alpejski- 4 szt., róża dzika- 3 szt., kosodrzewina- 10 szt., barwinek- 20 szt., wawrzynek- 10 szt., kalina- 10 szt., żarnowiec- 10 szt., azalia pontyjska- 10 szt., bukszpan- 100 szt., thuja- 10 szt., krzewy płożące- 8 szt., hortensja- 12 szt. oraz jałowce płożące w ilości 5 szt. sadzonki drzew
i krzewów posadzone zostały w miejscowości Choceń i Czerniewice.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 27 maj 2019

Wyniki wyborów w Gminie Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5454-wyniki-wyborow-w-gminie-chocen.html
Wyniki wyborów ada1e
poniedziałek, 27 maj 2019

I po sołysiadzie …

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5453-i-po-solysiadzie.html
W Czerniewicach od wielu lat organizujemy turniej sołectw. Co roku uczestnikom dopisuje pogoda i hu [...] W Czerniewicach od wielu lat organizujemy turniej sołectw. Co roku uczestnikom dopisuje pogoda i humor. Tym razem w sołysiadzie wzięło udział 7 drużyn. Rywalizowały drużyny sołectw Borzymie, Czerniewice I,  Kuźnice, Nakonowo Stare, Skibice, Szczutkowo oraz goście z sołectwa Rzadka Wola. Zaciętą rywalizację, choć to nie olimpiada, wygrała drużyna ze Szczutkowa. Nie mieli łatwego zadania, gdyż w wyniku losowania byli drużyną, która wykonywała konkurencje bez pary. Nie przeszkodziło im to jednak zostać najlepszą drużyną w roku 2019!

Czytaj więcej...

piątek, 24 maj 2019

Skwerek w kwiatach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5452-skwerek-w-kwiatach.html
Jak co roku tradycją jest sadzenie kwiatów w centrum Chocenia na skwerku przy Choceńskim Centrum [...] Jak co roku tradycją jest sadzenie kwiatów w centrum Chocenia na skwerku przy Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka. Posadzono dużą ilość kolorowych kwiatów. Cel jest jeden upiększenie naszej miejscowości gdzie można usiąść, porozmawiać i odpocząć. Taka sama akcja odbyła się w miejscowości Czerniewice i Śmiłowice.
piątek, 24 maj 2019

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5450-walne-zgromadzenie-gminnej-spolki-wodnej-chocen.html
W dniu 16.05.2019 r. zebrało się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń, które uchwal [...] W dniu 16.05.2019 r. zebrało się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń, które uchwaliło plan pracy na 2019 rok oraz przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dokonało również wyboru nowego zarządu GSW Choceń, który nie uległ zmianie. Prezesem został ponownie wybrany sołtys wsi Siewiersk - Pan Ireneusz Makowski, Wiceprezesem- Pan Dariusz Napora sołtys wsi Borzymie, Skarbnikiem Pani Elżbieta Świątkowska - sołtys wsi Janowo. Pozostałymi członkami zarządu natomiast Pan Niewadomski Grzegorz sołtys Jarantowic oraz Nowakowski Krzysztof sołtys Wichrowic. Skład Komisji Rewizyjnej, której członkami są Pan Dariusz Seklecki sołtys Grabówki,  Pan Janusz Zwoliński sołtys Wilkowiczek oraz Pan Tomasz Sudomir sołtys Bodzanowa również nie uległ zmianie. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminnej Spółki Wodnej Choceń w zakresie wydłużenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej do 5 lat, zgodnie z wydłużeniem kadencji sołtysów, która obecnie obowiązuje. Wszystkim  wybranym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Spółce Wodnej.
piątek, 24 maj 2019

Wybory ławników

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5448-wybory-lawnikow.html
Kończy się kadencja ławników wybranych w 2015 r., i najpóźniej w październiku Rada Gminy doko [...] Kończy się kadencja ławników wybranych w 2015 r., i najpóźniej w październiku Rada Gminy dokona wyboru nowych ławników. Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku ustaliło, że Rada winna wybrać do Sądów we Włocławku łącznie 2 ławników (jeden ławnik do orzekania w Sądzie Rejonowym III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich i jeden ławnik do orzekania w Sądzie Rejonowym Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Ostateczny termin na złożenie kompletnego zgłoszenia upływa 30 czerwca 2019r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
środa, 22 maj 2019

Zaproszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5444-zaproszenie-10.html
Zapraszamy na spotkanie kandydata PIS do Europarlamentu Pana Przemysława Przybylskiego z udziałem [...] Zapraszamy na spotkanie kandydata PIS do Europarlamentu Pana Przemysława Przybylskiego z udziałem senatora Józefa Łyczaka i Prezesa Okręgu Panią Marzeną Drab. Spotkanie będzie miało miejsce w Lubranieckim Centrum Kultury w dniu 23 maja 2019r., o godzinie 17:00.
środa, 22 maj 2019

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5443-ogloszenie-25.html
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny [...] Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w związku z tym zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu osób zainteresowanych przyjęciem do swojej rodziny dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza ma za zadnie zapewnienie tymczasowej lub stałej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.
Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci muszą przejść odpowiednie szkolenie i otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu kompetencji w tym zakresie. Jeśli rodziną zastępczą chcą zostać osoby spokrewnione z dziećmi, nie muszą spełniać takiego warunku.
Osoby zainteresowane pomocą dzieciom mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Brzeska 15, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.pcpr.info/pomoc_w_rodzinach_zastepczych

Kontakt: 54 231 22 38, 54 231 02 84
środa, 22 maj 2019

Zmiana regulaminu o dotacje do azbestu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5441-zmiana-regulaminu-o-dotacje-do-azbestu.html
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wstrzymał czasowo składanie [...] Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wstrzymał czasowo składanie wniosków o przyznanie dotacji do demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach. Podyktowane jest to zmianą dotychczasowego regulaminu o przyznanie dotacji. Prawdopodobnie lecz informacje nie zostały jeszcze potwierdzone wysokość dofinansowania wynosić będzie 100% tj. mieszkaniec który wyrazi chęć udziału w przedsięwzięciu nie będzie partycypował w kosztach zadania. Całość kwoty pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czekamy na odpowiedz Zarządu. Chętne osoby zainteresowane utylizacją azbestu z posesji prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu Gminy pok. nr 1 Pan Tomasz Sikorski. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca maja br.