środa, 22 maj 2024

Druga sesja Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8449-druga-sesja-rady-gminy.html
Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołał II sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2024-2029, która odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
  2. Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

  1. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń.
  2. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Choceń za 2023 r.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  4. Przedstawienie Raportu o stanie gminy, debata, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie Wójtowi absolutorium za rok 2023: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe;

      a) uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;

      b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń;

      c) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń; dyskusja;

      d)projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2023 r.;

      e) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

    2) powołania składu Komisji Budżetowo-Gospodarczej;

    3) powołania składu Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego;

    4) powołania Komisji Rewizyjnej;

    5) powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

    6) dopłaty do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń;

    7) dopłaty do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego dostarczania wody dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń;

   8) wyborów sołtysów i rad sołeckich;

   9) zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości;

  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choceń;

  11) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

9. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

10. Oświadczenia i sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 21 maj 2024

Dzień Strażaka w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8448-dzien-strazaka-w-choceniu.html
W piątek gościliśmy w Choceniu druhny i druhów strażaków ochotników z całego powiatu włocł [...]

W piątek gościliśmy w Choceniu druhny i druhów strażaków ochotników z całego powiatu włocławskiego. W obchodach wzięli udział m.in. Pan Poseł Zbigniew Sosnowski, Pani Marszałek Aneta Jędrzejewska oraz Pan Starosta Roman Gołębiewski. W ramach wydarzenia obchodzono 25-lecie Związku OSP RP, Dzień Strażaka oraz Powiatowy Dzień Druhenek. Organizatorzy spotkania wręczyli medale dla strażaków za ich działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz wyróżnienia dla osób, które wspierają działalność Druhów i Strażaków Ochotników Powiatu Włocławskiego. Dziękujemy wszystkim strażakom ochotnikom, za to że zawsze można na Was liczyć.

Więcej zdjęc można obejreć pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1pB4PDrtwzMmERdeMcjIe4hRhZpca94Fq?usp=sharing

wtorek, 21 maj 2024

Autobusem na wybory - informacja o organizacji przewozu pasażerskiego w dniu wyborów 9 czerwca 2024 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8447-autobusem-na-wybory-informacja-o-organizacji-przewozu-pasazerskiego-w-dniu-wyborow-9-czerwca-2024-r.html
Z myślą o osobach, które nie mogą samodzielnie dojechać na głosowanie, zorganizowano bezpłatn [...]

Z myślą o osobach, które nie mogą samodzielnie dojechać na głosowanie, zorganizowano bezpłatny transport do lokali wyborczych. Udostępniamy rozkład jazdy obowiązujący w niedzielę 9 czerwca.

1 kurs:

Olganowo 9.00, Siewiersk (k. sołtysa) 9.05 Krukowo (k. sołtysa) 9.08, Jarantowice 9.10 – Choceń lokal i odwóz Jarantowice, Siewiersk, Krukowo, Olganowo

Borzymie (przy pałacu) 10.00, Janowo (k. sołtysa) 10.05, Bodzanówek (k. OWB) 10.10 – Choceń lokal i odwóz Borzymie, Janowo, Bodzanówek

Bodzanowo (k. sołtysa) 11.00, Lutobórz (przy byłym sklepie) 11.05 – Szczutkowo lokal i odwóz Lutobórz, Bodzanowo,

Wola Nakonowska (przy figurce) 12.00 – Świerkowo (przy przystanku) 12.05 Wilkowice lokal i odwóz do Woli Nakonowskiej

Gajówka (k. p. Karpińskiego) 12.30, Stefanowo (k. krzyża) 12.33 Grabówka (przy przystanku) 12.35, Nakonowo Stare (przy remizie) 12.40, Kuźnice (przy pałacu) 12.45 – Śmiłowic i odwóz Kuźnice, Nakonowo Stare, Grabówka i Gajówka

Skibice (przy bloku), 14.00 Szatki (przystanek) 14.05, Wichrowice lokal – odwóz Skibice i Szatki

2 kurs:

Olganowo 15.00, Siewiersk (k. sołtysa) 15.05 Krukowo (k. sołtysa) 15.08, Jarantowice 15.10 – Choceń lokal i odwóz Jarantowice, Siewiersk, Krukowo, Olganowo

Borzymie (przy pałacu) 16.00, Janowo (k. sołtysa) 16.05, Bodzanówek (k. OWB) 16.10 – Choceń lokal i odwóz Borzymie, Janowo, Bodzanówek

Bodzanowo (k. sołtysa) 17.00, Lutobórz (przy byłym sklepie) 17.05 – Szczutkowo lokal i odwóz Lutobórz, Bodzanowo,

Wola Nakonowska (przy figurce) 18.00 – Świerkowo (przy przystanku) 18.05 Wilkowice lokal i odwóz do Woli Nakonowskiej

Gajówka (k. Karpińskiego) 18.30, Stefanowo (k. krzyża) 18.33, Grabówka (przy przystanku) 18.33, Nakonowo Stare (przy remizie) 18.40, Kuźnice (przy pałacu) 18.45 – Śmiłowic i odwóz Kuźnice, Nakonowo Stare, Grabówka i Gajówka

Skibice (przy bloku), 19.00 Szatki (przystanek) 19.05, Wichrowice lokal – odwóz Skibice i Szatki

wtorek, 21 maj 2024

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Uczymy się z pasją”.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8446-informacja-z-otwarcia-ofert-w-przetargu-na-zakup-wyposazenia-dla-szkol-w-ramach-projektu-uczymy-sie-z-pasja.html
W dniu 21 maja 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na zakup wyposażenia dla szkół w rama [...]

W dniu 21 maja 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Uczymy się z pasją”. Wpłynęło 9 ofert, wszystkie oferty mieszczą się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa weryfikacja ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki 3d, 11 monitorów interaktywnych wraz z montażem oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. Sprzęt zostanie dostarczony do szkół gminnych. I tak zgodnie z zapotrzebowaniem drukarkę 3d oraz 5 monitorów otrzyma Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu, natomiast Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach otrzymają po 3 sztuki monitorów interaktywnych i po 1 urządzeniu wielofunkcyjnym.

Ewentualne oszczędności po przetargowe będziemy wnioskowali o przeznaczenie na inne działania związane z realizacją projektu.
Informacja z otwarcia ofert

wtorek, 21 maj 2024

Weź udział w spotkaniu z LGD

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8445-wez-udzial-w-spotkaniu-z-lgd.html
www.chocen.pl
wtorek, 21 maj 2024

Inwestujemy na Giełdzie Energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8444-inwestujemy-na-gieldzie-energii.html
Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji En [...]

Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie „Białych Certyfikatów”,  dla inwestycji Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.  Po skończonej Inwestycji certyfikaty zostały sprzedane poprzez Towarową Giełdę Energii. Dzięki temu po odliczeniu kosztów bezpośrednich, gmina pozyskała całkiem dodatkowe środki finansowe w wysokości 9.261,45 zł. Jest to nasza pierwsza i na pewno nie ostatnia sprzedaż świadectw na giełdzie.

wtorek, 21 maj 2024

Uczymy się z pasją!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8443-uczymy-sie-z-pasja-21.html
Dnia 20.05.2024 r., w ramach projektu  unijnego "Uczymy się z pasją", uczniowie szkoły z Cho [...]

Dnia 20.05.2024 r., w ramach projektu  unijnego "Uczymy się z pasją", uczniowie szkoły z Chocenia uczestniczyli wwycieczce do Torunia. Ten wyjazd to pierwszy z 42 wycieczek zaplanowanych w projekcie. Oto relacja uczestniczek:

Uczymy się z pasją! Bo wycieczki też uczą.

Jesteśmy uczennicami klasy V. Bierzemy udział w projekcie i w związku z tym w poniedziałek 20 maja 2024 r. uczestniczyłyśmy wraz z naszymi koleżankami i kolegami w wycieczce do Torunia. Po przyjeździe do grodu Kopernika odbyliśmy spacer szlakiem legend toruńskich. Poznaliśmy wiele podań o Toruniu, np. jak powstała nazwa „Toruń”, dlaczego w herbie miasta jest anioł, co robi pomnik flisaka i żab w centrum Starówki, skąd się wzięły pierniki „katarzynki”, jakie zwierzę broniło Torunia przed nieprzyjacielem, dlaczego ulica Ciasna jest ciasna. Zobaczyliśmy też obiekty związane z legendami. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia, oczywiście koniecznie pod pomnikiem wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Trochę zmęczeni udaliśmy się do restauracji na posiłek. Zjedliśmy pyszną pizzę. Ostatnim punktem programu był seans w planetarium. Obejrzeliśmy ciekawy film pt. „Zostać astronomem”, z którego dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy. Z pasją powiększyliśmy swoją wiedzę. Do domu wróciliśmy bezpiecznie. Ta wycieczka była bardzo ciekawa i edukacyjna. Świetnie się na niej bawiliśmy i nauczyliśmy się nowych rzeczy. Wróciliśmy zadowoleni, a oprócz pamiątek przywieźliśmy piękne wspomnienia.

Julka Borkowska, Lenka Klimczak, Ola Skibińska, kl. V Bwww.chocen.pl

Czytaj więcej...

czwartek, 16 maj 2024

Przetarg na mikroinstalacje ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8440-przetarg-na-mikroinstalacje-ogloszony.html
Gmina Choceń w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg na zadanie pn.: Mikroinstalacje na budynkach u [...]

Gmina Choceń w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg na zadanie pn.: Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 18 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Wykonawcy mają czas na składanie ofert do 24.05.2024 do godz. 10:00. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl.

Wybrany wykonawca będzie miał 3 miesiące na realizację całego zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z poniższym wykazem:

www.chocen.pl

środa, 15 maj 2024

Wciąż można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8439-wciaz-mozna-wnioskowac-o-rodzinny-kapital-opiekunczy.html
Rodzice mogą otrzymać  do  12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. [...]

Rodzice mogą otrzymać  do  12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Wystarczy tylko złożyć wniosek.

O świadczenie może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Nie jest istotne  czy rodzice są w związku małżeńskim, pozostają w nieformalnych związkach, czy  samotnie wychowują dzieci. Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) nie zależy również od dochodu rodziny i wynosi nie więcej niż 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzic malucha może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł przez dwa lata — informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Kiedy złożyć wniosek?

Aby otrzymać RKO w maksymalnej kwocie, tj. 12 tys. zł wniosek należy złożyć w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc. Jeśli rodzic spóźni się i złoży formularz po ukończeniu przez dziecko 13. miesiąca życia, to świadczenie będzie przyznane od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek. Oznacza to, że łączna kwota rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie pomniejszona o 500 zł za każdy miniony miesiąc spóźnienia, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.

Czytaj więcej...

środa, 15 maj 2024

Zostało niewiele czasu na roczne rozliczenie składki zdrowotnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8438-zostalo-niewiele-czasu-na-roczne-rozliczenie-skladki-zdrowotnej.html
Tylko do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym,  skalą podatkową lub rycza [...]

Tylko do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym,  skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, mogą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2024 roku.

Obowiązek przekazania bilansu rozliczającego roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy obecnie prowadzą firmę, lecz również osób, które
w zeszłym roku zawiesiły lub zakończyły działalność, a podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu
w 2023 r. choćby przez jeden dzień. Roczne rozliczenie musi również sporządzić płatnik składek, który rozpoczął prowadzenie działalności od stycznia 2024 r. i opłaca podatek na zasadach ogólnych — informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej...