czwartek, 27 luty 2020

Powiatowy Dzień Druhenek 2020 w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5937-powiatowy-dzien-druhenek-2020-w-choceniu.html
Mieliśmy przyjemność gościć w Choceniu druhny z powiatu włocławskiego. W  dniu 21 lutego [...]

Mieliśmy przyjemność gościć w Choceniu druhny z powiatu włocławskiego. W  dniu 21 lutego 2020 r., w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu odbył się Powiatowy Dzień Druhenek. Podczas uroczystości druhny z naszej gminy zostały odznaczone medalami. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhny: Wiolettę Glonek (OSP Choceń), Ewelinę Grochowina (OSP Śmiłowice) oraz Monikę Czarniak (OSP Nakonowo Stare). Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymały druhny: Jolanta Rowińska i Anna Zielińska (OSP Nakonowo Stare), Anna Dorsz, Ewelina Adamska i Magdalena Szatkowska (OSP Wilkowice), Ewelina Zawadzka, Agnieszka Kubiak i Martyna Woźnica (OSP Śmiłowice), Magdalena Świątkiewicz (OSP Szczutkowo), Katarzyna Wieczorek (OSP Choceń). Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie społeczeństwu.

Więcej zdjęć: https://nwloclawek.pl/artykul/powiatowy-dzien-druhenek/929592

czwartek, 27 luty 2020

Zmiana godzin pracy oświetlenia ulicznego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5936-zmiana-godzin-pracy-oswietlenia-ulicznego.html
Rosnące ceny prądu oraz prawdopodobny brak rekompensat dla samorządu w roku obecnym zmusza nas do [...]

Rosnące ceny prądu oraz prawdopodobny brak rekompensat dla samorządu w roku obecnym zmusza nas do dalszych zmian w godzinach pracy oświetlenia. W uzgodnieniu z Radą Gminy wprowadzamy obecnie nowe zasady, a mianowicie wieczorem oświetlenie pracować będzie do godziny 23.00 a rano załączać się o godzinie 5.00. Zmiana pozwoli zaoszczędzić prawie 90.000 kWh co w przeliczeniu daje kwotę ponad 50.000 zł. Na gminie działa około tysiąca latarni ulicznych i rocznie na oświetlenie wraz z konserwacją wydajemy 500.000 zł. Nie przewidujemy różnicowania godzin pracy miejscowościami. W całej gminie ma być tak samo.

Lampy będą świeciły się:
- zapalanie lamp 40 min. po zachodzie słońca i świecenie do 23.00
- od godz. 23.00 do godz. 5.00 – przerwa nocna
- zapalanie lamp o godz. 5.00 i wyłączanie 30 min przed wschodem słońca

Roman Nowakowski - Wójt Gminy

środa, 26 luty 2020

Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5934-modernizacja-i-rozbudowa-swietlicy-wiejskiej-w-szczutkowie.html
W dniu 25.02.2020 r. podpisana została umowa z „ZAKŁADEM BLACHARSKIM Lesław Wiliński” Marius [...]

Bez tytułu 67e4dW dniu 25.02.2020 r. podpisana została umowa z „ZAKŁADEM BLACHARSKIM Lesław Wiliński” Mariusz Wiliński z Włocławka na realizację inwestycji pn Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej.  Całkowita wartości robót wynosi 180 928,57 zł.

Zadanie obejmuje rozbudowę budynku świetlicy o nowe pomieszczenie o pow. użytkowej 41,33 m2, docieplenie dachu płytami z wełny mineralnej, wykonanie opaski wokół budynku,  instalacji grzewczej,  instalacji elektrycznej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzona będzie również modernizacja budynku świetlicy obejmująca m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie okładzin schodów zewnętrznych, malowanie istniejącej balustrady stalowej oraz wykonanie obróbek blacharskich. Prace zostaną wykonane do 31.07.2020 r.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

środa, 26 luty 2020

Informacja z XVI sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5933-informacja-z-xvi-sesji-rady-gminy-chocen.html
Sesja w dniu 25 lutego br., została przeprowadzona wg ustalonego porządku. Sprawozdania z działal [...]

Sesja w dniu 25 lutego br., została przeprowadzona wg ustalonego porządku. Sprawozdania z działalności między sesjami przedstawił Wójt gminy Roman Nowakowski oraz Kierownicy Referatów Krzysztof Wojtalik oraz Dawid Dalmann. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy zostało złożone przez kierownika Posterunku Policji w Choceniu asp. sztab. Waldemara Błaszczyka. Radni rozpatrzyli także projekty uchwał w następujących sprawach:

 1. zmiany budżetu gminy Choceń na 2020 rok – m.in. wprowadzono środki na realizację projektu Expressway – promocja terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę infrastruktury internetowej w punktach publicznych – dot. projektu unijnego WiFi4EU dla każdego;
 2. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choceń – zwiększono częstotliwość odbioru odpadów mokrych i zmieszanych na działkach rekreacyjnych oraz doprecyzowano obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
 3. zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych – uaktualniono jednostki, które pod względem finansowym obsługuje Urząd gminy;
 4. ustalenia Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek" w Choceniu – handel na targowisku będzie podzielony na żywność ekologiczną, płody rolne z przeznaczeniem tylko dla rolników oraz dział pozostałe. Koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie o 25 % niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty;
 5. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Jerzewo – w związku z włączeniem do Chocenia, miejscowość Jerzewo utraciła swoje dotychczasowe funkcje;
 6. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Zakrzewek – w związku z włączeniem do Chocenia, miejscowość Zakrzewek utraciła swoje dotychczasowe funkcje;
 7. regulaminu targowiska w Czerniewicach – uregulowano zasady korzystania z targowiska;
 8. ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty – nie zmieniono wysokości opłaty targowej, wyznaczono zarządcę targowiska „Mój Rynek” w Choceniu, którym będzie Choceńska Spółdzielnia Socjalno – Budowlana;
 9. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choceń w roku 2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, ustalono średnią cenę jednostki paliwa, w związku ze zmianą zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych;
 10. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Choceń, ustalono stawkę za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym światłowodowej służącej do dostępu do szerokopasmowego Internetu w wysokości 0,20 zł/m2/dzień;
 11. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, mieszkańcom gminy przysługuje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, w związku z powyższym przyjęto zasady jej wnoszenia, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty;
 12. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2020 rok – przyjęto program oraz określono15.000 zł na jego realizację;
 13. współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego wyrażono zgodę na współdziałanie z Powiatem Włocławskim w zakresie realizacji projektów – przejść dla pieszych w Śmiłowicach i Choceniu;
 14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo – dotyczy zmiany przeznaczenia terenów na których dopuszczono lokalizację wiatraków.
 15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń – dotyczy zmiany przeznaczenia terenów na których dopuszczono lokalizację wiatraków.

Podjęte uchwały będą dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy.

środa, 26 luty 2020

O bezpieczeństwie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5932-o-bezpieczenstwie.html
Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25 lutego br., była poświęcona zagadnieniom [...]

Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25 lutego br., była poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w naszej gminie. Kierownik Posterunku Policji w Choceniu asp. sztab. Waldemar Błaszczyk, złożył sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy za rok ubiegły. PP w Choceniu, który obejmuje gminę Choceń i Boniewo podlega w strukturze pod Komisariat Policji w Kowalu. Kierownik Posterunku Policji podziękował za wspófinansowanie w ubiegłym roku z budżetu gminy zakupu samochodów na potrzeby Posterunku Policji w Choceniu.

W 2019 r., w gminie Choceń z 175 stwierdzonych przestępstw wykryto 130 (w roku 2018 z 99 stwierdzonych, wykryto 54). Jest tych przestępstw więcej, a wskaźnik wykrywalności to 74,28 (wykrywalność w roku 2018 to 54,55 %, czyli wskaźnik jest wyższy o 19,73 %).

Czytaj więcej...

wtorek, 25 luty 2020

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5931-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch.html
W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska [...]

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Czytaj więcej...

wtorek, 25 luty 2020

XXXI Korowód Grup Zapustnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5944-xxxi-korowod-grup-zapustnych-2.html
W dniu 24.02.2020r. grupa mieszkańców Nakonowa Starego i okolic reprezentująca gminę Choceń kul [...]

W dniu 24.02.2020r. grupa mieszkańców Nakonowa Starego i okolic reprezentująca gminę Choceń kultywująca tradycję związaną z końcem karnawału wzięła udział w 31 Korowodzie Grup Zapustnych we Włocławku. Impreza organizowana była przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Dziękujemy Panu Wójtowi Romanowi Nowakowskiemu za udostępnienie autokaru umożliwiającego wzięcie udziału w kultywowaniu tradycji tej ziemi.

wtorek, 25 luty 2020

Wybrano ochronę dożynek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5928-wybrano-ochrone-dozynek.html
W związku z zapytaniem ofertowym na „Ochrona dożynek organizowanych przez gminę Choceń w roku [...]

W związku z zapytaniem ofertowym na „Ochrona dożynek organizowanych przez gminę Choceń w roku 2020” znak sprawy: ZP.271.1.2020.ZO. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1 – Agencja Ochrony GROM Security Krzysztof Rzepczyński Włocławek– cena 23,99 zł brutto /za godzinę.

Oferta nr 2 – RONIN WM Antonowicz sp. z o.o. Włocławek cena: 24,50 zł brutto/ za godzinę.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena.

Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 1.

Agencja Ochrony Grom Security Krzysztof Rzepczyński, Włocławek 

cena: 23,99 zł brutto, liczba pkt: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

wtorek, 25 luty 2020

Wojsko w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5926-wojsko-w-choceniu.html
Zawarto porozumienie z Dowódcą 81 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 8 Kujawsko Pomo [...]

Zawarto porozumienie z Dowódcą 81 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 8 Kujawsko Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego lub ogłoszenia mobilizacji szkoła w Choceniu wraz z przyległymi obiektami zostanie oddana do dyspozycji wojska. W czasie pokoju będą się też tutaj  odbywać ćwiczenia jednej z kompanii batalionu. Przypomnę, że ćwiczenia wojsk obrony terytorialnej odbywają się w weekendy , a w naszym przypadku także w okresie wakacji. Liczymy na owocną współpracę z wojskiem. Jako ciekawostkę dodam, że dziadkowie dowódcy batalionu pochodzą z gminy Choceń, a babcia do tej pory mieszka w jednej z naszych miejscowości.

czwartek, 20 luty 2020

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5923-xviii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne.html
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udzia [...]

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003r. we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Regulamin konkursu jest dostępny na stornie www.krus.gov.pl.

Ważne terminy:

 • 17.04.2020 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
 • 29.05.2020 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
 • 22.06.2020 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 29.06-17.07.2020 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

Informację przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy