poniedziałek, 02 październik 2023

Promesy odebrane

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8022-promesy-odebrane.html
Dziś otrzymaliśmy trzy promesy o wartości blisko 3,8 mln zł na realizację czterech zadań na te [...]

Dziś otrzymaliśmy trzy promesy o wartości blisko 3,8 mln zł na realizację czterech zadań na terenie gminy:

- 1,3 mln zł na renowację obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12;

- 0,5 mln zł na termomodernizację i modernizację kompleksu szkolnego w Choceniu;

- 1,96 mln zł na rewitalizację świetlicy w Wichrowicach i budowę drogi w Olganowie.

Inwestycje będą realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowanych do gmin, w których funkcjonowały PGR.

Przygotowujemy się do przetargów.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 02 październik 2023

Wyjazd do Warszawy - Roztańczony PGE Narodowy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8021-wyjazd-do-warszawy-roztanczony-pge-narodowy.html
W dniu 30.09.2023 mieszkańcy Gminy Choceń uczestniczyli w finale letniej trasy koncertowej Telewiz [...]

W dniu 30.09.2023 mieszkańcy Gminy Choceń uczestniczyli w finale letniej trasy koncertowej Telewizji Polskiej „Roztańczona Polska” na Stadionie Narodowym w Warszawie. Uczestnicy wyjazdu mogli oglądać dwa niezwykłe koncerty - „Rozśpiewany PGE Narodowy” i „Roztańczony PGE Narodowy”. Na scenie pojawili się m.in. Edyta Górniak, Cleo,  Doda, Boys, Zenon Martyniuk, Defis, Piękni i Młodzi, Weekend, Michał Wiśniewski, Skolim, którzy  zapewnili widzom niezapomniane muzyczne wrażenia. Dzięki przyznanej  darowiźnie ze środków Fundacji Orlen w wydarzeniu mogło wziąć udział aż 100 mieszkańców Gminy Choceń.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 02 październik 2023

Utrudniania na drodze Kłobia - Szczytno

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8020-utrudniania-na-drodze-klobia-szczytno.html
Bez tytułu 70e4e
poniedziałek, 02 październik 2023

Asfalt na drodze Szczutkowo – Ząbin

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8019-asfalt-na-drodze-szczutkowo-zabin.html
Na drodze Szczutkowo – Ząbin trwają prace związane z układaniem asfaltu. Wykonawcą robót jes [...]

Bez tytułu 35eb5 54a31Na drodze Szczutkowo – Ząbin trwają prace związane z układaniem asfaltu. Wykonawcą robót jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś. Umowa została zawarta na kwotę 1 493 639,85 zł. Przedmiot zamówienia dotyczy budowy 1,5 km drogi. Zakres obejmuje roboty pomiarowe, wykonanie nawierzchni, mijanek, skrzyżowania, poboczy, zjazdów oraz oznakowanie. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 02 październik 2023

Na ukończeniu prace przy przebudowie traktu królewskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8018-na-ukonczeniu-prace-przy-przebudowie-traktu-krolewskiego.html
Na ukończeniu są prace związane z przebudową odcinka drogi Krukowo - Olganowo o długości 0,66 [...]

Na ukończeniu są prace związane z przebudową odcinka drogi Krukowo - Olganowo o długości 0,66 km, który stanowi część tzw. traktu królewskiego, prowadzącego do Brześcia Kujawskiego. Zadanie jest dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wynosi 379 549 zł. Całkowity koszt przebudowy drogi to 659 583,01 zł brutto. Inwestycję realizuje firmę PGTB Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku i obejmuje położenie nawierzchni bitumicznej. Pobocza dróg na całej długości zostały wzmocnione i poszerzone na szerokość 50 cm. Na drodze na odcinku 3+830 zaprojektowano zamontowanie lampy solarowo hybrydowej.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 02 październik 2023

Informacja z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8017-informacja-z-sesji-rady-gminy-7.html
Na ostatniej 55 sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbyła się w dniu 26 września [...] Na ostatniej 55 sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbyła się w dniu 26 września 2023 r., rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r. – wprowadzono m.in. zadania inwestycyjne: rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo (2 mln zł) oraz termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu (743 tys. zł).
2) ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choceń – dotyczy stanu faktycznego po utworzeniu oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach;
3) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości
Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
oraz ulic leżących w ciągach tych dróg – wyrażono zgodę na odśnieżanie dróg powiatowych: Gołaszewo-Wola Nakonowska-Czerniewice, Szatki-Wola Nakonowska-Kowal, Śmiłowice-Wilkowiczki, Wilkowice, Wilkowiczki- Lutobórz-Janowo;
4) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choceń – dokonano zmiany grup dochodowych oraz zwiększono kwoty stypendiów socjalnych – przy dochodach do 480 zł miesięcznie stypendium będzie wynosiło 248 zł, przy dochodach od 486 zł do 600 zł będzie wynosiło 186 zł;
5) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ługowiskach – ulica ślepa otrzymała nazwę ul. Złota;
6) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – dodano przystanki przy drodze powiatowej Śmiłowice – Wilkowiczki;
7) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023 – 2026 – w związku z informacją z Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży wódki w małych butelkach do pojemności 100 i 200 ml, wprowadzono do Programu dodatkową kwotę w wysokości 39 985,38 zł;
8) nadania statutu Żłobka „Pomponik” w Choceniu – uaktualniono kryteria w związku z zakończeniem projektów unijnych w żłobku, powrócono do miesięcznej przerwy w działalności jednostki w okresie letnim oraz wyrażono zgodę na rekrutację ciągłą w przypadku wolnych miejsc;
9) nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilkowicach – szkole w Wilkowicach na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadano imię Ziemi Kujawskiej. Uroczystości związane z nadaniem imienia i sztandaru planowane są na dzień 27 kwietnia 2024 r.
10) wyrażenia zgody na umorzenie udziałów oraz zbycie udziałów w celu ich umorzenia i obniżenie kapitału zakładowego w spółce Rypińskie TBS Spółka z o.o. w Rypinie – wyrażono zgodę na umorzenie udziałów w Spółce oraz dokonanie zwrotu do budżetu gminy wniesionej kwoty 1 646 000 zł w związku z nie zrealizowaniem budowy bloku.

Przyjęte uchwały zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
poniedziałek, 02 październik 2023

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8016-informacja-96.html
Bez tytułu f6ba3
wtorek, 26 wrzesień 2023

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8013-informacja-95.html
Bez tytułu 6316e
wtorek, 26 wrzesień 2023

Informacja dla członków OKW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8012-informacja-dla-czlonkow-okw.html
Informujemy, że w dniu 28.09.2023 o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń odbe [...] Informujemy, że w dniu 28.09.2023 o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń odbedzie się spotkanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
poniedziałek, 25 wrzesień 2023

Nowy wóz dla OSP w Szczutkowie przekazany

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8009-nowy-woz-dla-osp-w-szczutkowie-przekazany.html
Od soboty 23 września br.,  nowy Mercedes o imieniu "Maniek" został przeznaczony do służby [...]

Od soboty 23 września br.,  nowy Mercedes o imieniu "Maniek" został przeznaczony do służby w  jednostce OSP w Szczutkowie. Uroczystości przekazania lekkiego wozu ratowniczo – gaśniczego odbyły się przy remizie OSP w Szczutkowie w asyście pocztów sztandarowych ochotniczych straży pożarnych z gminy Choceń. Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Anna Gembicka, Pani Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak, Starosta Powiatu Włocławskiego Roman Gołębiewski. Matką chrzestną wozu została Pani Minister Anna Gembicka a ojcem chrzestnym Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski. Dokonano formalnego przekazania kluczyków i dowodu rejestracyjnego samochodu, a próba techniczna pojazdu, uruchomienie świateł i sygnałów wypadła wzorowo. Prezes Marian Karkowski podziękował wszystkim za wsparcie i podjęte działania, które pozwoliły na pozyskanie nowego samochodu pożarniczego. Mercedes-Benz Sprinter 519 4x4 ma wartość 530 tys. zł brutto, a gmina dofinansowała zakup w kwocie 345 tys. zł. To był dobry dzień dla jednostki i mieszkańców całej gminy.

Więcej zdjęć: https://nwloclawek.pl/artykul/osp-w-szczutkowie-na/1480247

Czytaj więcej...