wtorek, 09 czerwiec 2020

Aktywny senior

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6083-aktywny-senior.html
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  pozyskało kolejne środki na działania społe [...]

logotypy e7c9eGminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  pozyskało kolejne środki na działania społeczne dzięki czemu od 1 sierpnia 2020r. do 28 lutego 2021r. zrealizuje projekt o nazwie „Aktywny senior – zdrowy senior”. Rekrutacja uczestników potrwa cały sierpień, a do udziału w projekcie mogą zgłosić się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, seniorzy oraz otoczenie tych osób. Wsparcie objęte zostanie 15 osób.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia ruchowe takie jak aerobik/zumba, nordic walking oraz zajęcia sportowe ogólnorozwojowe. Zaplanowano również wycieczki integracyjne i bal karnawałowy.

Projekt „ Aktywny senior –zdrowy senior” realizowany jest w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki i dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w kwocie 33 250,00zł.

poniedziałek, 08 czerwiec 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – realizowane cele

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6082-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-realizowane-cele.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – realizowane cele Głównym dzia [...]

Bez tytułu 8c9ffStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – realizowane cele

Głównym działaniem LGD jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cele ogólne i szczegółowe

Cel ogólny 1 -  Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej  LSR

 • Cel Szczegółowy 1.1 Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD
 • Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Cel ogólny 2 -  Wzrost udziału społeczności lokalnej  w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

 • Cel szczegółowy 2.1 Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR
 • Cel szczegółowy 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Cel ogólny 3 -  Rozwój turystyki  i agroturystyki oraz podniesienie jakości  życia mieszkańców  w obszarze komunikacji , rekreacji i wypoczynku

 • Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na obszarze działania LSR
 • Cel szczegółowy 3.2 Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
 • Cel szczegółowy 3.3 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD

 

 

CEL OGÓLNY 1 – zaplanowane konkursy w 2020 roku

 • Rozwój działalności gospodarczej: czerwiec 2020 r. planowany nabór wniosków
 • Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe)
 • Kluby pracy

 

Cel ogólny 1 -  Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

Cel odnosi się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego oraz przedsiębiorczości na obszarze LGD, czego skutkiem jest zmniejszenie bezrobocia na obszarze LGD.

W ramach celu ogólnego 1 realizowane jest Przedsięwzięcie 1. – Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

Grupy docelowe: mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ora osoby fizyczne i osoby/podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Rozwój działalności gospodarczej - Cel ten jest finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - działanie LEADER – rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Kwota wsparcia -  nie więcej niż 100 000,00 zł.

Poziom dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości jest przyznawana, jeżeli:

 • podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność,
 • operacja zakłada:
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
 • utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji przez 3 lata,
 • miejsce wykonywania działalność gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 • planowana operacja musi być zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi Lokalnej Strategii Rozwoju
Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe) - czytaj więcej
poniedziałek, 08 czerwiec 2020

Żłobek Pomponik czeka na dzieci

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6080-zlobek-pomponik-czeka-na-dzieci.html
Od 6 maja   2020 roku   Żłobek „Pomponik” w Choceniu funkcjonuje  w r [...]

Od 6 maja   2020 roku   Żłobek „Pomponik” w Choceniu funkcjonuje  w reżimie  sanitarnym ,  zapewnia opiekę dla 12 -stu dzieci. Od 15 czerwca   opiekę  zapewniamy dla 23  dzieci, wynika to z nowych wytycznych , wynika to  z wytycznych gdzie musi być zapewniona   minimalna   przestrzeń do   wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci  w sali nie może być mniejsza niż  2,5 m ².  Dzieci są podzielone na dwie grupy w godzinach 6.30-16.30.

poniedziałek, 08 czerwiec 2020

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6079-informacja-61.html
Uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy w Choceniu  w dniu 12.06.2020 r. będzie nieczynny [...]

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy w Choceniu  w dniu 12.06.2020 r. będzie nieczynny z wyjątkiem przyjmowania wniosków kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

piątek, 05 czerwiec 2020

Otwarcie kąpieliska nad jeziorem Borzymowskim

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6078-otwarcie-kapieliska-nad-jeziorem-borzymowskim.html
Już wkrótce bo od 21 czerwca będzie można w pełni korzystać z uroków naszego kąpieliska zlok [...]

Już wkrótce bo od 21 czerwca będzie można w pełni korzystać z uroków naszego kąpieliska zlokalizowanego nad jeziorem Borzymowskim. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód w dniu 8 maja br. Rada Gminy Choceń podjęła uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2020. Kąpielisko otwarte będzie od 21.06.2020r. do 31.08.2020r. wraz z pełną infrastrukturą oraz opieką ratowników. Organizatorem jest Wójt Gminy Choceń. Kąpielisko zostanie wyznaczone i oznakowane bojkami, dno zostanie oczyszczone przez nurka. Woda w kąpielisku będzie regularnie badana przez SANEPID. Osoby korzystające z kąpieliska będą musiały stosować się do ogólnych zaleceń w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Serdecznie zapraszamy do korzystania z kąpieliska.

Zalecenia dotyczące kąpielisk - pobierz

Czytaj więcej...

czwartek, 04 czerwiec 2020

Rajd rowerowy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6076-rajd-rowerowy.html
GTS Unia Choceń  w ramach projektu „Bezpieczna rodzina” zaprasza na rajd rowerowy, który [...]

GTS Unia Choceń  w ramach projektu „Bezpieczna rodzina” zaprasza na rajd rowerowy, który odbędzie się w najbliższą sobotę 6 czerwca. Trasa rajdu rozpocznie się w Choceniu i prowadzi przez takie miejscowości jak: Śmiłowice, Czerniewice, Grabkowo, Szczutkowo i zakończenie w miejscu startu. Łącznie do przejechania będzie blisko 25 km, przewidziano również dłuższy postój w Szczutkowie przy świetlicy OSP gdzie odbędzie się ognisko z kiełbaskami.

Aby wziąć udział w rajdzie należy dokonać telefonicznego zgłoszenia u prezesa klubu Radosława Chełminiaka – tel. 606 465 670 do dnia 04.06.2020r. do godz. 20.00.

Rajd rozpoczyna się o godz. 10.00, a na zbiórkę zapraszamy o godz. 9.45 na parking przy hali sportowej w Choceniu. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w wydarzeniu a nie ma własnego roweru istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu gdyż klub dysponuje kilkoma rowerami.

Projekt „Bezpieczna rodzina” jest realizowany z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach wsparcia z Lokalnej Grupy Działania „Dorzecza Zgłowiączki”.

czwartek, 04 czerwiec 2020

Grant z dofinansowaniem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6075-grant-z-dofinansowaniem.html
Pozyskaliśmy kolejne środki na działania społeczne związane z rewitalizacją, dzięki temu b [...] logo EFS 18268

Pozyskaliśmy kolejne środki na działania społeczne związane z rewitalizacją, dzięki temu będziemy realizować grant pn. "Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II". Planowany termin rozpoczęcia działań w projekcie to wrzesień br.

Wartość grantu wynosi 50.000,00 zł - 95% wszystkich kosztów.

Czytaj więcej...

czwartek, 04 czerwiec 2020

Hot16Challenge2 w CCKB

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6074-hot16challenge2-w-cckb.html
Dzięki nominacji od Brzeskiego Centrum Kultury muzyczne wyzwanie Hot16Challenge2 zawitało do Choce [...]

Dzięki nominacji od Brzeskiego Centrum Kultury muzyczne wyzwanie Hot16Challenge2 zawitało do Chocenia.
Zaszczyt pierwszego wykonania przypadł pracownikom Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka.

Jak nam wyszło? Możecie to sprawdzić na serwisie muzycznym YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=L71TjL_F-z8Akcja ma na celu wsparcie polskiej służby zdrowia w walce z pandemią Koronawirusa. 

Zachęcamy również do wpłat:

https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

Nasze nominacje otrzymali:
Ks. Tadeusz Funk – Parfia p.w. Św. Idziego w Choceniu
Ks Tomasz Król – Parafia p.w. Św. Antoniego w Czerniewicach
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Śmiłowice
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki
Pokój nr.1 z Urzędu Gminy w Choceniu
Pani Katarzyna Kurkiewicz-Błaszczyk i SP im. Janusza Korczaka w Choceniu


Rapowe pląsy mogliśmy zacząć dzięki podkładowi muzycznemu od Łukasza Niteckiego – serdecznie dziękujemy!

Tekst: Ariel Malinowski, Bartosz Delewski
Muzyka: Łukasz Nitecki (Nitti Nit)

środa, 03 czerwiec 2020

CHOCEŃSKIE LICEUM NOMINUJE WÓJTA GMINY CHOCEŃ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6072-chocenskie-liceum-nominuje-wojta-gminy-chocen.html
Akcja #hot16challlenge2, polegająca na nagraniu własnej 16-wersowej zwrotki, zachęcającej do nie [...]

Akcja #hot16challlenge2, polegająca na nagraniu własnej 16-wersowej zwrotki, zachęcającej do niesienia pomocy w walce z koronawirusem, dotarła również do LICEUM w CHOCENIU.
Serdecznie dziękujemy za nominację Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim na czele z Panią Dyrektor Danutą Kuczyńską.
Mimo krótkiego czasu na realizację wyzwania, nasze liceum stanęło na wysokości zadania, nagrywając chwytający za serce utwór. Wykonawcami i autorami słów są nasi uczniowie Julia Kwiatkowska i Piotr Kosiński.
Utwór, który powstał nie dość, że jest pięknie zaśpiewany to w dodatku zaskakuje podniosłym tekstem. Wykonawcy, komentując bieżącą sytuację, zwrócili uwagę na najistotniejsze jej skutki – osamotnienie i wrogość, które szerzą się w społeczeństwie – równie groźne jak sam COVID.

W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz pracowników Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu serdecznie dziękujemy Julii i Piotrowi za wykonanie tego cudownego utworu i chęć pomocy innym.

Aby podtrzymać tradycję i kontynuować tę jakże szlachetną inicjatywę Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu wraz z Panią Dyrektor Tamarą Mikołajczak nominuje WÓJTA GMINY CHOCEŃ – PANA ROMANA NOWAKOWSKIEGO wraz z pracownikami Urzędu Gminy. Na wykonanie zadania nasi „sąsiedzi” mają 72 godziny.

Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź NOMINOWANYCH 😊😊😊

Wskazówki odnośnie wpłat można znaleźć pod poniższym linkiem: www.siepomaga.pl/hot16challenge

https://youtu.be/VwPjUePnvqQ

poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Uporządkowanie pobocza drogi w Ługowiskach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6071-uporzadkowanie-pobocza-drogi-w-lugowiskach.html
Od jakiegoś czasu problem w Ługowiskach stanowiło miejsce wskazane przez Zakład Gospodarki Komun [...]

Od jakiegoś czasu problem w Ługowiskach stanowiło miejsce wskazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej z Chodcza do składowanie odpadów pochodzących z terenu działek rekreacyjnych. Problem polegał na tym, że miejsce to znajdowało się na terenie Gminy Choceń. Na naszą prośbę pojemniki zostały zabrane, a miejsce zostało posprzątane. Niestety po tygodniu na poboczu drogi znów pojawiła się duża ilość śmieci. Teren ponownie został uporządkowany oraz posadzono brzozy. Przede wszystkim wstawiono tablicę ostrzegającą  przed wyrzucaniem odpadów. W okolicy zainstalowano foto pułapki z funkcją powiadamiania o zrobieniu zdjęcia. Przestrzegamy wszystkich przed zaśmiecaniem poboczy dróg i innych terenów publicznych. Wyrzucanie śmieci w miejscu do tego nie przeznaczonym podlega karze finansowej nawet do kilku tysięcy złotych. Ponieważ mając dowód w postaci zdjęcia lub nagrania jako właściciel terenu będzie wnioskować o jak najwyższy wymiar grzywny. 

Poniżej zdjęcia przedstawiające sytuację z przed kilku dni oraz obecnie.

Mamy nadzieję, że pozostanie w tym miejscu porządek! 

Czytaj więcej...

poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6073-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2020.html
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki info [...]

logo gora 7309e 9941e 4afbfOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/  poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 2/2020

czytaj więcej

poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6070-mlody-rolnik-2020-dla-kogo-150-tys-zl-wsparcia.html
Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, któ [...]

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia.
W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.

To już kolejny - 6 - nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. – Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys.

Czytaj więcej...