środa, 13 marzec 2019

Podziękowanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5288-podziekowanie-6.html
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach składa podziękowanie Wójtowi Gminy Choceń p. Romanowi No [...] Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach składa podziękowanie Wójtowi Gminy Choceń p. Romanowi Nowakowskiemu za zaangażowanie w rozwój Koła. Wiele naszych pomysłów zostało pomyślnie zrealizowanych. Dzięki pomocy i chęci Pana Wójta została wyremontowana cała kuchnia wraz ze zmianą wyposażenia. W tym miejscu składamy też serdeczne podziękowania p. Krzysztofowi Wojtalik i Mariuszowi Bilęda za pomoc w organizacji remontu i wsparcie. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Zarząd i członkowie Koła 
poniedziałek, 11 marzec 2019

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5287-zmiana-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
Z dniem 1 kwietnia 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 15 [...] Z dniem 1 kwietnia 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 15 zł od osoby w gospodarstwie domowym za odpady segregowane i 30 zł od osoby za odpady niesegregowane. Wysokość opłaty jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym.
Zmiana stawki jest związana z:
-drastycznym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na który składają się wzrost opłaty za składowanie odpadów, wzrost ceny energii, wzrost cen paliwa i wzrost kosztów pracowniczych;
-wysoka opłata środowiskowa za każdą tonę odpadów produkowanych w danej gminie;
- konieczność samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanego przez gminę, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- wywożenie śmieci przez mieszkańców na nielegalne wysypiska oraz do przydrożnych rowów co generuje duże koszty zbierania i wywozu nielegalnych odpadów przez gminy, których koszt w całości pokrywany jest z budżetu gminnego;
-problem z nadmierną ilością odpadów wielkogabarytowych wyrzucanych przez sezonowych mieszkańców działek rekreacyjnych, których koszt utylizacji pokrywa budżet gminny
- wysokie koszty utylizacji odpadów takich jak papa, odpady budowlane, styropian czy opony oscylujące w granicach od 600 zł do 1000 zł za tonę, a także problemy ze znalezieniem odbiorców tych odpadów;
- ustalenie Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami, który wyznacza konkretne miejsca wywozu odpadów dla firm odbierających odpady z terenu danej gminy, co zmniejsza konkurencyjność i zwiększa koszty;
- zwiększenie ilości wytworzonych odpadów; w roku 2013 łącznie w gminie wytworzyliśmy około 600 ton odpadów, za rok 2018 wskaźnik ten jest dwukrotnie wyższy, wytworzyliśmy 1210,072 ton;
- wzrostem ryczałtu za wywóz odpadów komunalnych z kwoty 41 600 zł do 89 700 zł miesięcznie.
Powyższe argumenty mają wpływ na zwiększenie wysokości opłat. Opłaty na terenie powiatu przedstawiają się następująco: gmina Lubraniec - 16 zł, gmina Izbica Kujawska- 16 zł, gmina Fabianki- 15 zł, gmina Lubanie- 15 zł, gmina Chodecz- 12,5 zł, gmina Włocławek 13 zł, gmina Baruchowo-13 zł.
piątek, 08 marzec 2019

Zapytanie ofertowe - "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” – roboty budowlane

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5286-zapytanie-ofertowe-rozwoj-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej-w-borzymiu-nakonowie-starym-oraz-w-choceniu-roboty-budowlane-2.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operac [...]
logo leaderr 890a4
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operacji pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” – roboty budowlane.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Treść zapytania ofertowego i załączniki
Przedmiar
piątek, 08 marzec 2019

Zapytanie ofertowe - "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” – dostawa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5285-zapytanie-ofertowe-rozwoj-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej-w-borzymiu-nakonowie-starym-oraz-w-choceniu-dostawa.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operacji [...] logo leaderr 7ff7b
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operacji pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” - dostawa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Treść zapytania ofertowego z załącznikami
piątek, 08 marzec 2019

Zebrania sołeckie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5284-zebrania-soleckie.html
Rada Gminy ustaliła nowy terminarz zebrań w sołectwie Wilkowice i Wola Nakonowska. Na prośbę ra [...] Rada Gminy ustaliła nowy terminarz zebrań w sołectwie Wilkowice i Wola Nakonowska. Na prośbę radnych zebranie w Wilkowicach rozpocznie się o godz. 15.00 w dniu 19 marca br. Natomiast w Woli Nakonowskiej o godz. 16.30 także w dniu 19 marca br. Poniżej zamieszczamy haromonogram raz jeszcze. Podczas zebrań sołeckich zostaną przeprowadzone wybory sołtysa i zastępcy.

Czytaj więcej...

piątek, 08 marzec 2019

Z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5283-z-sesji-rady-gminy-3.html
Na ostatniej sesji Rady Gminy w Choceniu rozpatrzono projekty uchwał w sprawie: zmiany budżetu [...] Na ostatniej sesji Rady Gminy w Choceniu rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocen na lata 2019 -2034 – wprowadzono m.in. dotację z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programu Maluch + w kwocie 652 tys. zł na organizację żłobka.
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – nowe plany sieci szkół na okres od 1 września 2019 r., są takie same jak obecna sieć szkół;
  • wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 15 zł od osoby, opłata zmienia się proporcjonalnie do ilości osób w gospodarstwie domowym i będzie miała zastosowanie od 1 kwietnia br., o konieczności wprowadzenia wyższych opłat śmieciowych piszemy oddzielnie;
  • ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – opłata została zwiększona do 270 zł w przypadku gdy odpady są zbieranie i odbierane w sposób selektywny;
  • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności – dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów;
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustalono nowy wzór deklaracji, dokumentu nie trzeba składać w związku ze zmianą stawki;
  • poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów – wynagrodzenie za inkaso zmniejszono do 5 %;
  • wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego – wyrażono zgodę na zakup lokalu pod potrzeby żłobka;
  • wyborów organów sołectw – dokonano zmiany terminarza zebrań sołeckich.
Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Gminy zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu gminy. Transmisja oraz imienne wykazy głosowań radnych można znaleźć na stronie Urzędu gminy oraz w BIP.
piątek, 08 marzec 2019

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5282-zyczenia-z-okazji-dnia-kobiet.html
Z okazji Dnia Kobiet Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń zadowolenia z siebie, dużo s [...]
Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń
zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia i uśmiechu
oraz wiele radości życiowej!
życzy Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski
środa, 06 marzec 2019

Promesa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Gminy Choceń na utworzenie Żłobka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5280-promesa-z-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-dla-gminy-chocen-na-utworzenie-zlobka.html
W dniu 5 marca br., Wójt gminy Roman Nowakowski odebrał Promesę z Ministerstwa Rodziny, Pracy i&n [...] W dniu 5 marca br., Wójt gminy Roman Nowakowski odebrał Promesę z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Gminy Choceń na utworzenie Żłobka w wysokości 662.000 zł. Gmina Choceń przystąpiła do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 i otrzyma środki z na utworzenie pierwszego w gminie żłobka w Choceniu. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu i rozpoczynamy jego realizację. Gmina Choceń przeznaczy na ten cel środki własne w wysokości 163 tys. zł. Łączny koszt powstania Żłobka „Pomponik” w Choceniu to kwota 815 tys. zł! W żłobku zostanie uruchomionych 25 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Żłobek ma być gotowy 1 września br.

Czytaj więcej...

wtorek, 05 marzec 2019

KONKURS! DO WYGRANIA BILETY NA „KONCERT RENI JUSIS” WE WŁOCŁAWKU

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5279-konkurs-do-wygrania-bilety-na-koncert-reni-jusis-we-wloclawku.html
Wygraj dwa podwójne bilety na koncert RENI JUSIS, będzie to doskonała okazja do zobaczenia artyst [...]
Wygraj dwa podwójne bilety na koncert RENI JUSIS, będzie to doskonała okazja do zobaczenia artystki na żywo :)
27 marca 2019 r. o godz. 20:30 w Sali Widowiskowej CENTRUM KULTURY „BROWAR B” we Włocławku.

Zasady konkursu:

1.Polub profil Gminy Choceń na facebooku
https://www.facebook.com/gminachocen/ i/lub udostępnij na swojej ścianie post o tym konkursie
2. Prześlij krótkie uzasadnienie dlaczego to akurat Ty masz wygrać podwójną wejściówkę na koncert RENI JUSIS na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem "Konkurs Reni Jusis". W treści e-mila napisz swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu
3.Dwie najlepsze odpowiedzi zostaną nagrodzone biletami (dwa podwójne zaproszenia na koncert)
4. Konkurs trwa do 14 marca 2019 r. do godziny 12:00
5.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na facebooku Gminy Choceń 18 marca 2019 r.

Regulamin konkursu
Do dzieła! :)
wtorek, 05 marzec 2019

Gminna Spółka Wodna Choceń – podsumowanie działalności w roku 2018 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5278-gminna-spolka-wodna-chocen-podsumowanie-dzialalnosci-w-roku-2018-r.html
Gminna Spółka Wodna Choceń w ramach swojej działalności w mijającym roku kalendarzowym przepro [...] Gminna Spółka Wodna Choceń w ramach swojej działalności w mijającym roku kalendarzowym przeprowadziła szereg konserwacji i remontów urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Choceń.  W ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano dwa zadania: pierwsze polegające na konserwacji rowu melioracyjnego w Kuźnicach na odcinku 1 km przed rzeką Lubieńką. Prace te stanowiły kontynuację prac z lat wcześniejszych. Były dokończeniem prac u ujścia do rzeki. Polegały na usunięciu zakrzaczenia oraz odmuleniu i wyczyszczeniu rowu melioracyjnego. Drugie zadanie zrealizowane w ramach dotacji od Wojewody to konserwacja rowu melioracyjnego na terenie Lutoborza. Niestety prace zostały wykonane w okrojonym zakresie ponieważ urządzenia melioracyjne na tym terenie znajdują się na terenach porośniętych dużą ilością drzew i krzewów, co wymagałoby wykonania przecinki na dużym obszarze. Oczyszczono rów melioracyjny w Lutoborzu na odcinku 1200 mb w kierunku Wiktorowa oraz w stronę Bodzanowa. Całkowita wartość prac wyniosła 41.000,00 zł i dofinansowana była w ramach II transzy dotacji celowej od Wojewody. Pierwsza transza dotacji również została przeznczona na zakup przepustów oraz konserwację rowów melioracyjnych w granicach Lutoborza i Szczutkowa. W ramach zadań własnych Spółka przeprowadziła: konserwację rowów melioracyjnych w Śmiłowicach, Wichrowicach, Ząbinie, Bodzanowie, Janowie, Borzymowicach, i Wilkowiczkach. Łączna długość urządzeń melioracyjnych, które poddano konserwacji wynosi około 5000 mb. Gminna Spółka Wodna Choceń zajmowała się także bieżącą konserwacją urządzeń melioracyjnych tj.: usunięto kilkanaście awarii melioracyjnych, polegających na udrożnieniu, wymianie lub częściowo na zmeliorowaniu użytków rolnych m.in. w Wilkowiczkach, Śmiłowicach Pustkach, Lijewie, Janowie, Bodzanowie, Lutoborzu, Śmiłowicach, Wichrowicach, Czerniewicach i Choceniu oraz Borzymowicach. Wymieniono ponadto 9 przepustów oraz naprawiono lub wyremontowano 4 studnie melioracyjne. Zakres robót zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych obejmował usuwanie awarii melioracyjnych oraz wykaszanie i czyszczenie rowów. Wykaszanie kosami dotyczyło, Bodzanówka, Bodzanowa, Czerniewic i Śmiłowic. Nie możemy obecnie podawać nazwisk osób u których prace były prowadzone ze względu na obowiązywanie RODO. Dochody Gminnej Spółki Wodnej Choceń: składki członkowskie za 2018 r., które zostały opłacone - 57.818,00 zł, dotacja z Gminy Choceń – 20.000,00 zł, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego 44.100,00, dotacja z Urzędu Pracy we Włocławku na wynagrodzenia dla pracowników 38.545,27 zł. Ponadto dochody z tytułu wykonania usług dla podmiotów zewnętrznych przeznaczone na działalność statutową – 11.000,00 zł. Ogółem Dochody 194.846,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia, usługi, zakupy materiałów i paliwa, naprawy, konserwacje, amortyzację, umowy o dzieło i prowizje wyniosły ogółem 183.688,56. Zakres naszych prac ciągle się zmienia, ponieważ realizujemy też zadania zlecone oraz uczestniczymy w pracach budowlanych podejmowanych przez Gminę Choceń.  Przyjmujemy zgłoszenia dotyczące potrzeby wykonania prac melioracyjnych na działkach rolnych. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam w mijającym roku oraz przyczynili się do usprawnienia działalności Gminnej Spółki Wodnej.
wtorek, 05 marzec 2019

AWARIA!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5277-awaria-3.html
Awaria sieci wodociągowej. Przerwa w dostawie wody w Wichrowicach, Skibicach,Olganowie, Krukowie i [...] Awaria sieci wodociągowej. Przerwa w dostawie wody w Wichrowicach, Skibicach,Olganowie, Krukowie i Siewiersku możliwa do godz.14:00. Za utrudnienia przepraszamy.