piątek, 28 czerwiec 2019

REWITALIZACJA – pierwsza umowa podpisana

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/103-rewitalizacja-etap-i/5547-rewitalizacja-pierwsza-umowa-podpisana.html
W związku z ubieganiem się Gminy Choceń o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskie [...] Bez tytułu 22173
lgd logo c0574
W związku z ubieganiem się Gminy Choceń o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn.
„Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń”

złożonego w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 dla Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w dniu 19.06.2019 roku Gmina Choceń podpisała umowę na realizację powyższej inwestycji.

Gmina na wykonanie inwestycji otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości  85 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych tj. 385 034,24 zł.
Całkowity koszt inwestycji to 489 219,98 zł brutto. Prace zostały zakończone do dnia 31 maja 2019 r. Planowany termin złożenia wniosku o płatność  to lipiec 2019 r.
Cel realizacji przedmiotowej inwestycji jest zgodny z celem szczegółowym Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność tj. „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (Cel szczegółowy 1)”. Celem strategicznym i bezpośrednim przedmiotowego projektu jest ożywienie społeczne i

gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Projekt ma na celu stymulowanie aktywności i zaangażowania mieszkańców w realizację wspólnych projektów polegających na udziale społeczności we wspólnym dziele poprawy estetyki otoczenia. Realizacja projektu zachęci do przebywania w przestrzeni wspólnej, sprzyjać będzie kontaktom międzyludzkim, polepszeniu relacji interpersonalnych i integracji międzysąsiedzkiej. Przedmiotowy projekt wchodzi w

skład projektów zawartych w LPR Gminy Choceń, które mają na celu poprawę życia mieszkańców gminy, a także poprawę atrakcyjności miejscowości jako miejsca zamieszkania, zatrudnienia oraz spędzania czasu wolnego od pracy i nauki dla mieszkańców. Celem szczegółowym jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców.

Aktywizacja poprzez wspólne działania przy remoncie budynków wpłynie na poprawę sytuacji materialnej poprzez zachęcenie do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych oddziałując jednocześnie na wskaźniki bezrobocia oraz wskaźniki uzależnienia od pomocy społecznej.

Przedmiotowy projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń:

  • Cel programu rewitalizacji - Rewitalizacja sołectw Borzymie, Choceń i Szczutkowo
  • Kierunek programu rewitalizacji - 1. Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej i gospodarczej
  • Przedsięwzięcia programu rewitalizacji - 1.2. Rozwój infrastruktury dla rozwoju społecznego i gospodarczego
  • Projekty programu rewitalizacji - 1.2.1. Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowościach Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń
wtorek, 07 grudzień 2021

Rewitalizacja

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/104-rewitalizacja-etap-ii/6977-rewitalizacja.html
Zakończona została realizacja inwestycji pn. Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszka [...]

Bez tytułu 3a707Zakończona została realizacja inwestycji pn. Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.

Rewitalizacji zostały poddane następujące budynki:

- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. Spacerowej na działkach nr 557,
nr 558, nr 559, nr 560, nr 561.

- budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Borzymie na działkach nr 19/9, nr 53/5, nr 53/6.

Inwestycja polegała na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remoncie wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstały 2 altany stanowiące części wspólne.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt przyczynił się do wzrostu udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury, umożliwiający pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców obszaru LSR. Działania infrastrukturalne przyczyniły się do ożywienia społeczno-gospodarczego miejscowości o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych tj. Choceń i Borzymie - zmierzającego do poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

wtorek, 05 styczeń 2021

Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/104-rewitalizacja-etap-ii/6430-rewitalizacja-przestrzeni-i-budynkow-mieszkalnych-po-bylym-pgr-w-miejscowosci-borzymie-i-chocen-oraz-budynkow-mieszkalnych-po-bylej-cukrowni-w-miejscowosci-chocen-etap-ii-2.html
Zakończona została pierwsza część prac dotyczących inwestycji pn. Projekt rewitalizacji przest [...]

logo PRO LGD e5038 33ff2 21a84Zakończona została pierwsza część prac dotyczących inwestycji pn. Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.

Wykonany został następujący zakres działań:

- Roboty remontowe - Borzymie nr 53/6

- Roboty remontowe - Borzymie nr 53/5

Pozostałe prace obejmujące roboty remontowe - ul. Spacerowa, Choceń dz. nr 557, nr 558, nr 559,
nr 560, nr 561, zostaną wykonane do 31.08.2021 r. Ostatni etap dotyczący robót remontowych - Borzymie, dz. nr 19/9, zostanie zakończony 30.11.2021 r.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

piątek, 14 sierpień 2020

Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/104-rewitalizacja-etap-ii/6258-rewitalizacja-przestrzeni-i-budynkow-mieszkalnych-po-bylym-pgr-w-miejscowosci-borzymie-i-chocen-oraz-budynkow-mieszkalnych-po-bylej-cukrowni-w-miejscowosci-chocen-etap-ii.html
Przeprowadzony został przetarg na inwestycję pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mies [...]

logo PRO LGD e5038 33ff2Przeprowadzony został przetarg na inwestycję pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład Remontowo - Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka. W dniu 23 lipca 2020 r. z wykonawcą podpisana została umowa na realizację projektu na kwotę 1 081 883,85 zł. Prace budowlane zostały już rozpoczęte.

Rewitalizacji poddane będą następujące budynki:

- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. Spacerowej na działkach nr 557,
nr 558, nr 559, nr 560, nr 561.

- budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Borzymie na działkach nr 19/9, nr 53/5, nr 53/6.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne. Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2021 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

środa, 05 sierpień 2020

Rewitalizacja II etap

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/104-rewitalizacja-etap-ii/6241-rewitalizacja-ii-etap.html
W dniu 5 sierpnia 2020 r. podpisana została z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowa o dofinansowan [...]

logo PRO LGD e5038 33ff2W dniu 5 sierpnia 2020 r. podpisana została z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowa o dofinansowanie inwestycji pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 446 328,87 zł przy dofinansowaniu w kwocie 975 870,22 zł. Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2021 r.

Rewitalizacji poddane będą następujące budynki:

- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. Spacerowej na działkach nr 557,
nr 558, nr 559, nr 560, nr 561.

- budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Borzymie na działkach nr 19/9, nr 53/5, nr 53/6.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne.

Projekt przyczyni się do wzrostu udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców obszaru LSR. Działania infrastrukturalne przyczynią się do ożywienia społeczno-gospodarczego miejscowości o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych tj. Choceń i Borzymie - zmierzającego do poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

piątek, 27 maj 2022

Procedura monitorowania efektów projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/7214-procedura-monitorowania-efektow-projektu.html
  Procedura monitorowania efektów projektu realizowanego na podstawie umowy o powierze [...]  
logo PGR b827d

Procedura monitorowania efektów projektu realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2313/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Choceń do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Procedurę mozna pobrać tutaj - pobierz

czwartek, 13 czerwiec 2019

Rewitalizacja – projekt grantowy

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5650-rewitalizacja-projekt-grantowy.html
Gmina Choceń realizuje projekt pn. Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkań [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
Gmina Choceń realizuje projekt pn. Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń. Celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej (m.in. pikniki, eventy) jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
W ramach zadań merytorycznych zaplanowano m.in.:
  1. Spotkania w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi - prace ogrodnicze renowacja podwórka, zagospodarowanie wspólnej przestrzeni. Wspólna praca przy tworzeniu infrastruktury przestrzeni (budowa ławek, malowanie obiektów, malowanie schodów, budowanie budek lęgowych dla ptaków)
  2. Organizacja spotkań integracyjnych w zrewitalizowanej przestrzeni (pikniki, eventy) dla uczestników projektu – ma na celu nawiązanie relacji społecznych, wspólne spędzanie czasu, wymianę doświadczeń, rozmowy na temat posiadanych umiejętności, rozwijanie punktu napraw sąsiedzkich jak również tematytka dotycząca zasad równouprawnienia i niedyskryminacji. W spotkaniach tych wezmną również udział osoby ze społeczeństwa lokalnego. W celu zapewnienia lepszej integracji i uatrakcyjnienia wydarzenia zaplanowano podczas wydarzenia konkursy z nagrodami.
  3. Organizacja wyjazdów integracyjnych- udział uczestników projektu w wycieczkach poza obszar LSR do teatru, muzeów, czy opery realizujące założenie integracji lokalnej społeczności, kontaktów międzyludzkich i dostępu do szerszej oferty kulturalnej i aktywne spędzanie czasu.
Celem powyższego działania jest organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej jak również zwiększenie świadomości dbania o wspólną przestrzeń życiową, nauka wzajemnej pomocy, szacunku i odpowiedzialności za wykonana pracę niematerialną.
wtorek, 11 czerwiec 2019

Wyniki rekrutacji

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5649-wyniki-rekrutacji.html
W związku z zakończoną rekrutacją uczestnikow projektu „Podniesienie aktywności społecz [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
W związku z zakończoną rekrutacją uczestnikow projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. przedstawiamy Państwu wyniki rekrutacji: 

Czytaj więcej...