piątek, 31 maj 2019

Wydłużony nabór do projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5500-wydluzony-nabor-do-projektu.html
Wydłużamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktyw [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
Wydłużamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. 

Czytaj więcej...

środa, 01 maj 2019

Projekt grantowy

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5431-projekt-grantowy.html
plakat rewitalziacja EFS 9e3e7
środa, 01 maj 2019

Rekrutacja uczestników projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5430-rekrutacja-uczestnikow-projektu.html
Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywn [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.05.2019 r. do: 31.05..2020 r.

Miejsce realizacji: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Wartość projektu: 51 895,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 49 300,00 zł

Podstawowym celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej. W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej (m.in. pikniki, eventy) jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD. Rekrutacja uczestników odbywa się w terminie od 01 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego i oświadczenia uczestnika projektu u koordynatora projektu w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń.

poniedziałek, 29 maj 2017

Propozycje projektowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/95-program-rewitalizacji/4150-propozycje-projektowe.html
W wyniku przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych i wykonaniu analizy wskaźnikowej udało się nam [...] logo 4eaacW wyniku przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych i wykonaniu analizy wskaźnikowej udało się nam wyznaczyć obszar zdegradowany. Do tego obszaru zakwalifikowały się trzy sołectwa tj. Borzymie, Choceń i Szczutkowo. W związku z powyższym informuje o możliwości składania propozycji projektów / przedsięwzięć do Programu rewitalizacji dla Gminy Choceń. Propozycje należy składać do dnia 05.06.2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod zamieszczonym linkiem. Formularze można dostarczyć z wykorzystaniem adresów mailowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  przesłać pocztą tradycyjną na adres Gmina Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, bądź dostarczyć osobiście w siedzibie UG Choceń pok. nr 2.

poniedziałek, 02 styczeń 2023

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń -zakończona

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/oczyszczalnia/7542-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-dla-aglomeracji-gminy-chocen-zakonczona.html
Zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglo [...]

Bez tytułu 56e41

Zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.3  Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlano-montażowych tj. :

- Roboty budowlano-montażowe: budynek mechanicznego oczyszczania ścieków nr 1, budynek techniczny nr 3, budynek socjalno-techniczny, pompownia ścieków surowych nr 2, studnia rozprężna SR, remont reaktora SBR 4.1-4.3, reaktor SBR obiekt nr 4.4,

 - Instalacje sanitarne wewnętrzne,

- Instalacje sanitarne sieci,

- Roboty budowlano-montażowe: zbiorniki retencyjne i studnia zasuw, studnia zasuw Sz2A,

 - Roboty budowlano-montażowe: instalacje elektryczne i AKPiA, stacja odbioru ścieków, zbiornik ścieków i osadów dowożonych, taca dla samochodu asenizacyjnego, drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń,

- Technologia oczyszczalni ścieków: wstępne mechaniczne podczyszczanie ścieków, stacja mechanicznego podczyszczania ścieków- filtr taśmowy budynek 3.

Całkowita wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyniosła 4 187 500,00 zł brutto. Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 087 500,00 zł.

Wykonawcą prac był FPW PAP-BUD Jacek Papierowski z Rościszewa.

Usługa wykonana przez firmę została zrealizowana fachowo z dotrzymaniem zobowiązań  i uzgodnień rzeczowych i terminowych.

poniedziałek, 21 luty 2022

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Choceniu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/oczyszczalnia/7068-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-choceniu.html
W związku z realizacją inwestycji pt.: „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla agl [...]

Bez tytułu 7e6ebW związku z realizacją inwestycji pt.: „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń” w pierwszym etapie zostały wykonane prace polegające na robotach budowlano-montażowych w budynku mechanicznego oczyszczania ścieków w terminie do 30.06.2021 r. Wartość tych prac wynosiła 226 391,40 zł. Następnie w II etapie wykonywane zostały prace budowlano - montażowe w budynku technicznym oraz socjalno-technicznym, pompowni ścieków surowych, studni rozprężnej SR, a także przeprowadzono remont reaktorów SBR i  wybudowano nowy reaktora SBR do oczyszczania ścieków oraz wykonano wewnętrzne instalacje sanitarne w remontowanych i nowych obiektach w terminie do 30.09.2021 r., a ich wartość wynosiła 687 581,58 zł. W ramach kolejnego etapu przeprowadzono roboty budowlano-montażowe zbiorników retencyjnych i studni zasuw, wykonano prace na instalacjach sanitarnych sieci, instalacjach elektrycznych i AKPiA. Ponadto zrealizowano prace związane z technologią oczyszczania ścieków na stacji mechanicznego podczyszczania ścieków, wykonano filtr taśmowy, a także działania służące mechanicznemu podczyszczaniu ścieków. Wartość tych prac wynosiła 836 817,50 zł, a zrealizowano je do 31.12.2021 r.  W chwili obecnej w ramach etapu, który zakończy się do 31 marca 2022 r. przeprowadzane są roboty budowlano-montażowe stacji odbioru ścieków, zbiornika ścieków i osadów dowożonych oraz tacy dla samochodu asenizacyjnego. Poniżej zdjęcia  prezentujące efekty dotychczas wykonanych prac.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 28 grudzień 2020

Umowa na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków podpisana

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/oczyszczalnia/6390-umowa-na-rozbudowe-i-modernizacje-oczyszczalni-sciekow-podpisana.html
W dniu 28.12.2020 r., Gmina Choceń podpisała umowę z Wykonawcą FPW PAP-BUD Jacek Papierowski z R [...]

Bez tytułu ff2c0W dniu 28.12.2020 r., Gmina Choceń podpisała umowę z Wykonawcą FPW PAP-BUD Jacek Papierowski z Rościszewa na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń”.
Inwestycja współfinansowana jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku  Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Kwota jaką uzyskano po przetargu to 3 997 500,00 zł.

Celem inwestycji jest:
-zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu oczyszczenia ścieków,
-zwiększenie wydajności obiektu,    
-poprawienie standardów jego funkcjonowania,     
-dostosowanie parametrów odprowadzanych ścieków do obowiązujących norm i przepisów prawnych zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej.    

Efekty zrealizowania inwestycji:      
-poprawa jakości wód jeziora Borzymowskiego i jego ochrony przed procesem eutrofizacji poprzez usuwanie ze ścieków związków biogennych,

-poprawa  dostępności infrastruktury technicznej decydującej o możliwości rozwoju gospodarczego,

-osiągnięcie nowoczesnej i energooszczędnej technologii oczyszczania ścieków o charakterze bytowo – gospodarczym.

Wykonanie robót planuje się zakończyć do 30.11.2022 roku.

poniedziałek, 16 listopad 2020

Ogłoszony został przetarg na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń”.

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/oczyszczalnia/7543-ogloszony-zostal-przetarg-na-inwestycje-pn-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-dla-aglomeracji-gminy-chocen.html
Oferty można składać do 30 listopada 2020 roku. Inwestycja współfinansowana ze środków Regi [...]

Bez tytułu 56e41

Oferty można składać do 30 listopada 2020 roku. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Inwestycja obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gm. Choceń o przepustowości Qśrd= 320 m3/d i Qmaxd=390 m3/d, a także wydajności równoważnej 2925 RLM, do docelowej przepustowości Qśrd= 630 m3/d i Qmaxd= 770 m3/d oraz wydajności równoważnej 6060 RLM. Rozbudowa dotyczy obiektów budowlanych w tym infrastruktury ściekowej i drogowej.

Modernizacja odnosi się do maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych. Inwestycja realizowana będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1/1 w Choceniu.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Roboty budowlano-montażowe: budynek mechanicznego oczyszczania ścieków nr 1, budynek techniczny nr 3, budynek socjalno-techniczny, pompownia ścieków surowych nr 2, studnia rozprężna SR, remont reaktora SBR 4.1-4.3, reaktor SBR obiekt nr 4.4.

 - Instalacje sanitarne wewnętrzne.

- Instalacje sanitarne sieci.

- Roboty budowlano-montażowe: zbiorniki retencyjne i studnia zasuw, studnia zasuw Sz2A.

 - Roboty budowlano-montażowe: instalacje elektryczne i AKPiA, stacja odbioru ścieków, zbiornik ścieków i osadów dowożonych, taca dla samochodu asenizacyjnego, drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń.

- Technologia oczyszczalni ścieków: wstępne mechaniczne podczyszczanie ścieków, stacja mechanicznego podczyszczania ścieków- filtr taśmowy budynek 3.

Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2022 r.